تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

جدول MPN آزمایشگاه میکروبی آب

جدول MPN آزمایشگاه میکروبی آب

دقت جدول MPN آزمایشگاه میکروبی آب مناسب است. براي مثال حتي زماني كه نمونه حاوي 1 عدد كليفرم در هر میلی ليتر باشد با در نظر گرفتن توزيع تصادفي باكتري ها در هر لوله، مي توان انتظار داشت كه حدود 37 % از لوله هاي 1 ميلي ليتري پاسخ منفي به آزمايش بدهند. حال چنانچه 5 لوله براي نمونه 1 ميلي ليتري در نظر گرفته شون ،تحت همين شرايط ممكن است كمتر از 1 % نتايج پاسخ كاملا منفي دهد. حتي در روش 5 لوله اي دقت نتايج كسب شده چندان بالا نيست. در نتيجه مي بايست به هنگام تفسير نتايج بررسي بهداشتي يك منبع از نظر حضور كليفرم دقت و احتياط نمود. به ويژه اگر تعداد لوله هاي تهيه شده با ضريب رقيق سازي متفاوت كم بوده و يا اينكه تعداد لوله هاي برداشت شده از منبع كافي نباشد.

محاسبه غلظت جدول MPN آزمایشگاه میکروبی آب

جدول MPN آزمایشگاه میکروبی آب محاسبه و بيان براي آزمايش هاي MPN استفاده مي شود. مقادير (MPN) ترين تعداد يا بيشترين تعداد احتمالي 3 و 4 درج،بسيار و متنوعي كه بر روي نمونه هاي گوناگون صورت گرفته،محاسبه و در جدول 2 محاسبه شده است. MPN گرديده است. اين ارقام با در نظر گرفتن محدوده اطمينان 95 % براي هر اگر حجم نمونه هاي تهيه شده در يك آزمايش همان مقاديري باشد كه در جدول وجود دارند ، و يا به صورت حضور يا عدم MPN / 100 ml مربوط به آن آزمايش را بر حسب MPN مي توان حضور كل كليفرم ها ( كليه جرم ها ) يا كليفرم هاي مدفوعي از جدول يافته و گزارش نمود.

اعداد جدول 2 مربوط به نتايج مثبت آزمايش 5 لوله 20 ميلي ليتري و ارقام جدول 3 براي پاسخ براي تركيبي از پاسخهاي مثبت MPN مثبت به 10 لوله 10 ميلي ليتري است. در حالي كه جدول 4 نتايج و منفي آز مايش 15 لوله است كه 5 عدد آن حاوي 10 ميلي ليتر ، 5 عدد 1 ميلي ليتر و 5 عدد آخر داراي0 ميلي ليتر از نمونه مورد بررسي است. / 10 متفاوت باشد / 1 و 1 ، زماني كه ميزان رقت يا ضريب رقيق سازي دهدهي نسبت به اعداد 10
را براي تركيبي از لوله هاي مثبت از جدول 4 انتخاب نموده و به كمك فرمول زير آن را MPN مي توان براي آزمايش انجام شده محاسبه و گزارش نمود.

mpn
mpn

اگر در يك سري لوله با رقت هاي دهدهي بيش از سه نوع رقت وجود داشته باشد ، تنها از نتايج سه گروه استفاده مي شود . براي انتخاب اين سه گروه، بالاترين ميزان رقت (يا رقيق ترين نمونه) كه هر 5 لوله آن پاسخ مثبت به آزمايش داده است به همراه دو گروه بع دي از لو له ها كه به ترتيب رقيق تر هستند در نظر گرفته مي شود. در مثال زير (جدول 15 )نحوه انتخاب لوله ها نشان داده شده MPN براي محاسبه است. بايد توجه داشت كه اعداد موجود در صورت كسر ها ، تعداد لوله هاي مثبت از 5 لوله آزمايش رابيان مي كنند . اعداد سه گانه در ستون تركيب لوله هاي مثبت ، صورت كسرها انتخاب شده به روش بالا را نشان مي دهد.

mpn
mpn

در نمونه ج ، كد سه رقمي طوري انتخاب مي شود كه تنها پاسخ مثبت ( يعني 1 ) عدد مياني مي باشد . در مورد نتايج چند بار آزمايش تعدادي نمونه MPN در صورتي كه نياز به تعيين يك عدد براي بيان هاي محاسبه شده و يا عدد ميانه آن ها استفاده نمود . MPN باشد مي توان از ميانگين جدول 4 معمول ترين تركيب لوله هاي مثبت را نشان مي دهد . چنانچه موارد ديگري به غير از احتمالات اشاره شده در جدول به دفعات زياد ( بيش از يك درصد موارد ) تكرار شد نشانگر خطا است. زماني كه تركيبي از لوله ها ي مثبت در جدول يافت MPN روش و يا فرضيات آماري مرتبط با را از فرمول ساده توماس به صورت زير محاسبه نمود :

mpn
جدول MPN آزمایشگاه میکروبی آب

جداول و فرمول هايي را كه براي محاسبهmpn در آزمايش كليفرم تهيه شده اند را مي توان جهت تعيين mpnساير ارگانيزم هائي كه محيط كشت مناسب براي اندازه گيري شان وجود دارد، نيز به كار برد.

mpn
جدول MPN آزمایشگاه میکروبی آب
mpn
جدول MPN آزمایشگاه میکروبی آب
mpn
جدول MPN آزمایشگاه میکروبی آب
mpn
mpn
mpn
جدول MPN آزمایشگاه میکروبی آب
mpn
mpn
3.2/5 - (9 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp