تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

حد مجاز پارامترهای موجود در آب

حد مجاز پارامترهای موجود در آب :

حد مجاز پارامترهای موجود در آب توسط استاندارد های شماره ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱ مریوطه تعیین گردیده است. که استاندارد ۱۰۵۳ مربوط به پارامتر های شیمیایی آب و  استاندارد ۱۰۱۱ مربوط به پارامتر های میکروبی آب می باشد.

کميت و کيفيت آب، يکي از پايه هاي اصلي توسعه پايدار به شمار ميروند. از طرفي رودخانه ها نيز به عنوان يکي از منابع اصلي و قابل دسترس تامين کننده نيازهاي جوامع بشري مطرح بوده که علاوه بر کميت آب، کيفيت آب آنها نيزجزء پارامترهاي مهم تعيين کننده محسوب ميشوند.

امروزه آب به عنوان يکي از عوامل بهبود و رشد اقتصادي جوامع به شمار مي آيد، لذا مديريت بهينه منابع آب به ويژه آب شيرين، به عنوان يکي از مهمترين برنامه هاي کشورها محسوب ميشود. کيفيت آبهاي سطحي در مناطق مختلف بدليل تنوع سازندها و ساختارهاي زمين شناسي و عوامل هيدروژئولوژيکي تغيرات متفاوتي را در بر دارد. شناخت و بررسي کيفيت منابع آب در مديريت و استفاده بهينه از آن از اهميت زیادی برخوردار است. بررسي تغييرات فصلي کيفيت آبهاي سطحي، جنبه مهمي در ارزيابي تغيرات موقتي آلودگي رودخانه ها بر اثر منابع نقطه اي و غيرنقطه اي طبيعي و انساني ميباشد.

با توجه به اهميت حد مجاز پارامترهای موجود در آب ،تاکنون مطالعات متعددي در راستاي بررسي کيفيت منابع آب و روند پارامترهاي کيفي آب صورت گرفته.

حد مجاز پارامترهای موجود در آب كه در بررسي هاي سوابق اطلاعات كيفي مخزن مهم تشخيص داده شده اند و يا غلظت آنها در محدوده هاي تجاوز از استانداردهاي ملي و محلي بوده و يا داراي منابع درون مخزني (توليد، زمينشناسي) ميباشند، بايد در انتخاب پارامترهاي مورد پايش در نظر گرفته شوند. كاربردهاي مختلف آب نسبت به وجود پارامترهاي متفاوت كيفي و غلظتهاي آنها حساس هستند. بنابراين يكي از معيارهاي انتخاب پارامترهاي كيفي، اهميت وجود آن پارامتر در آب براي كاربري هاي مورد نظر آب مخزن ميباشد. معيار مهم ديگر در انتخاب پارامترها منابع آلاينده مخزن يا رودخانههاي منتهي به آن ميباشد. درصورتيكه عوامل مختلف شيميايي، فيزيكي يا بيولوژيكي بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از منابع آلاينده به مخزن تخليه شوند، بايد اين عوامل آلاينده به عنوان بخشي از پارامترهاي سنجش كيفيت آب مخزن در برنامه پايش در نظر گرفته شوند. براي ارزيابي اثرات بلند مدت آلودگي مخزن، همچنين سنجش و تعیین حد مجاز پارامترهای موجود در آب پارامترهاي مختلف شيميايي يا بيولوژيكي علاوه بر محيط آب بهتر است در محيط رسوبات بستر نيز سنجش پارامترهاي كيفي به انجام برسد.

*-:*** درجه اهميت در اثرگذاري احتمالي غلظت پارامتر بر كاربري آب و اولويت انتخاب براي پايش

حد مجاز پارامترهای موجود در آب با توجه با کاربری

با این تفاصیر حد مجاز پارامترهای موجود در آب برای آب آشامیدنی به شرح زیر می یاشد :

حد مجاز پارامترهای موجود در آب
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp