تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

خصوصیات شیمیایی آب

خصوصیات شیمیایی آب :

ارتقاي خصوصیات شیمیایی آب محیط یک جامعه ارتباط مستقیم با کمیت و کیفیت آب مصرفی ان جامعه دارد . با افزایش مصرف آب در بخش صنعت ، و مصارف عمومی ، نیاز به تصفیه بیشتر آب امري ضروري است و در صورت فراهم بودن آب کافی توجه به کیفیت آب و سالم سازي قبل از تحویل به مصرف کننده حتی در آخرین واحد مصرف کننده نیز اهمیت خاصی دارد.
کنترل آب با توجه به معیارها و استانداردهاي موجود در هر کشوري انجام می شود . معیار الگوي اعلام شده از طرف خبرگان و متخصصان ، جهانی و بیان کننده سلامت است بدون اینکه مسائل خاصی در آن دخالت کند ولی همین معیار وقتی در کشورها مطرح می شود،مسائل مختلف فنی ، اقتصادي ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و جغرافیایی در آن داخل می شود ؛ به همین علت شاهد وجود اختلاف بین استاندارد کیفیت آب کشورهاي مختلف هستیم . در این خصوص نکته قابل توجه حرکت تمام کشورها در جهت پیشرفت و رسیدن به معیارها و حتی فراتر از آنهاست و در کشورهاي زیادي استاندارد آنها از معیارهاي اعلام شده نیز فراتر رفته و کیفیتی بهتر از معیار را اریه می دهند ، در حالی که استاندارد تعداد زیادي از کشورهاي جهان سوم هنوز اختلاف زیادي با معیارهاي اعلام شده داشته و در
سطحی پایین تر است.

اندازه گیری pH :


pHآب از خصوصیات شیمیایی آب خالص قابل اندازه گیری نیست چراکه آب خالص یون ندارد که بتواند الکتریسیته را از خود عبور دهد، به همین دلیل است که در جداول مربوط به استانداردهای آب، برای آب درجه Iو pH ، IIآب به صورت( Not Applicable)نشان داده می شود. به عبارت دیگر pHآب درجه Iو IIاهمیت و معنایی ندارد برای آب درجه ، pH ، IIIبا اضافه کردن 0.3 mlکلرور سدیم اشباع به 100 میلی لیتر آب و با استفاده از روش های
پتانسیومتری بین 5تا 7تنظیم می شود.

 

برای کنترل خلوص آب در مناطق دور افتاده که دسترسی به امکانات فوق وجود ندارد، پیشنهاد می شود چند قطره آب تهیه شده بر روی لام تمیز ریخته شده و جوشانده شود تا آب آن تبخیر شود. اگر رسوب روی لام باقی بماند نشانه ناخالصی آب تهیه شده است. طبیعی
است که هرچه آب ناخالص تر و دارای املاح بیشتر باشد، رسوب حاصله بیشتر است و خصوصیات شیمیایی آب بهتر است.

کلر :

به 1۰۰میلی لیتر آب مقطر، 5قطره اسید نیتریک و یک میلی لیتر محلول نیترات نقره اضافه می شود. آب خالص نباید شیری رنگ شود. وجود رسوب یا شیری رنگ شدن آب نشانه وجود کلر در آب تهیه شده است.

کلسیم:

به 1۰۰میلی لیتر آب، 2میلی لیتر اکسالات آمونیوم اضافه می شود، هیچ کدورتی نباید ایجاد شود. وجود کدورت نشان دهنده وجود کلسیم در آب تهیه شده است.

دی اکسید کربن :

به 25میلی لیتر آب ، 25میلی لیتر هیدروکسید کلسیم اضافه می شود، محلول باید شفاف باقی بماند و هر نوع کدورتی نشانه وجود CO2به مقدار زیاد در آب تهیه شده است.

فلزات سنگین:

به 4۰میلی لیتر آب، اسید استیک 1آنقدر اضافه می کنیم تا pHآن به 3الی 4برسد. 10میلی لیتر محلول سولفید هیدروژن به آن اضافه کرده و بعد از 1۰ دقیقه ، رنگ به دست آمده را با رنگ کنترلی که حاوی 50میلی لیتر مخلوط آب و اسید استیک است برروی یک
سطح سفید مقایسه می کنیم، رنگ حاصل نباید از رنگ کنترل بیشتر باشد. خصوصیات شیمیایی آب

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp