تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

بهترین دستگاه تصفیه آب

بهترین دستگاه تصفیه آب

در بررسی میدانی دستگاه تصفیه آب ،سطح آلودگي ميکروبي کليفرم گرماپاي درنقاط مصرف شبکه توزيع و هم در خروجي آب شيرين کن هاي خانگي مورد مطالعه صفر بود. در مطالعه اي مشابه که توسط . Philip Fو همکاران در بررسي کارايي آب شيرين کن هاي خانگي مقدار کل کليفرم ها و کليفرمهاي گرما پاي در آب خروجي از اين دستگاه ها صفر بوده است. جهت بررسي وضعيت HPCدرآب آشاميدني ورودي وخروجي آب شيرين کن هاي خانگي مقدار 511 (cfu /ml) به عنوان مبنا در نظر گرفته شد و نتايج براين اساس آناليز شدند. افزايش در HPCبيانگر نقص در تصفيه ،آلودگي بعد از تصفيه، رشد مجدد در آب سيستم توزيع يا در حضور رسوبات و بيوفيلمها در سيستم ميباشد.

 به علت عدم تعويض به موقع فيلتر هاي دستگاه تصفیه آب توسط صاحبان دستگاه ها و تجمع رسوبات و تشکيل بيو فيلم رشد مجدد باکتري هاي هتروتروف اتفاق مي افتد و با تعويض فيلتر ها در فاز هاي 2و 3رشد اين باکتريها کاهش پيدا کرد. به طوري که رشد HPCدر آب خروجي همه دستگاه ها،بطور ميانگين %23بيش از 511 (cfu /ml) و مراحل بعدی با تعويض فيلترها رشد HPCدر همه نمونه هاي خروجي به کمتر از 511 (cfu /ml) رسيد.

دستگاه تصفیه آب
                               نتايج بررسي کدورت آب آشاميدنيNTUدر ورودي و خروجي آب دستگاه تصفیه آب خانگي

 

 

 

دستگاه تصفیه آب
                      نتايج بررسي کلر باقيمانده mg/Lآب آشاميدني در ورودي و خروجي آب دستگاه تصفیه آب  خانگي

 

 

 

دستگاه تصفیه آب
                                 نتايج بررسي pHآب آشاميدني در ورودي و خروجي دستگاه تصفیه آب  خانگي

بررسی میکروبی دستگاه تصفیه آب  :

در مطالعه اي مشابه که توسط Pierre Payment و همکاران براي بررسي ارتباط ميان بيماريهاي گوارشي و مصرف آب آشاميدني خروجي از دستگاه هاي تصفيه در نقطه مصرف انجام گرفت که در آب خروجي از آب شيرين کن هاي مورد مطالعه کلوني هاي باکترهاي هتروتروفيک مشاهده گرديد. طبق نشريه شماره 1053 مؤسسه استاندارد در تحقيقات صنعتي ايران حد مطلوب pHدر آب شرب معادل 7تا 8.5 و مقدار مجاز آن نيز معادل 6.5تا 9

حد مطلوب کدورت کمتر و يا مساوي 0 NTUميباشد و مقدار مجاز آن حداکثر 5 NTU و مقدار کلر آزاد باقيمانده توصيه شده در آب شرب در شيرهاي انشعاب شبکه خصوصي معادل 1/5ميليگرم بر ليتر مي باشد بر اساس دستورالعمل EPAمقدار مجاز pHدر محدوده 6.5تا 9 ميباشد. دستگاه هاي آب شيرين کن pHآب خروجي را کاهش مي دهند به طوري که 43درصد نمونه هاي آب خروجي آب شيرين کن ها داراي pHکمتر از 3/5و 42/3درصد نمونه هاي خروجي داراي pHبين 6.5 تا 7 مي باشد. در فاز اول به علت کاهش راندمان حذف املاح و قليائيت، کاهش pHدر آب خروجي آب شيرين کن ها با شيب ملايمتري اتفاق مي افتد ولي در فاز دوم با تعويض پيش فيلتر و فاز سوم با تعويض هر سه فيلتر ٬پيش فيلتر٬ کربن فعال گرانولي و کربن فعال پودري و افزايش راندمان حذف دستگاه ٬شيب کاهش pHتندتر شد. در مطالعه اي مشابه که توسط . Gary Mو همکاران در Homedale IDبر روي 5دستگاه آب شيرين کن اسمز معکوس در طي 3ماه انجام شد pHآب در خروجي آب شيرين کن ها در محدوده 6.5تا 7 بود که اين کاهش pHدر نتيجه کاهش قليائيت آب خروجي بيان شد کدورت خروجي در محدوده 0.7تا 1 NTUو ميانگين آن 0.2 NTUبود.

نتايج بدست آمده از بررسي کدورت خروجي آب شيرين کن هاي خانگي در شهر اهواز در فاز اول نمونه برداري در محدوده 0تا 1 NTUو در فاز دوم در محدوده 0تا 0.7 NTUو در فاز سوم در محدوده 0تا0.5 NTUبودند که به نتايج تحقيق بالا نزديک مي باشند بر اساس نتايج اين تحقيق دستگاه هاي آب شيرين کن خانگي کلرباقيمانده آب را کاملا حذف مي کنند که از دلايل حذف کلر باقيمانده توسط اين دستگاه ها فيلتر هاي کربن فعالي است که در
ساختار آب شيرين کن هاي خانگي وجود دارد.

آزمون Levenes Testو آزمون توزيع مقايسه پارامتري دو جامعه يعني T-Testبراي نتايج سه متغير pH ٬HPCو کدورت در آب خروجي انجام شد واريانس هاي دو دستگاه آب شيرين کن مساوي بوده. و تفاوت معني داري بين دو دستگاه C.C.Kو PURICOMوجود ندارد. اما بين فازها تفاوت معني دار بود. آزمون مقايسه زوجي براي نتايج pH و ٬HPCو کدورت در آب ورودي و خروجي از دستگاه ها انجام گرديد که در نتيجه آن براي هر سه متغير بين ورودي ها و خروجي ها تفاوت معني دار بوده است. طبق تست ANOVAيکطرفه تفاوت بين 3فاز نمونه برداري براي سه متغير HPC وpHو کدورت خروجي بررسي شد که بين فاز 0با فاز هاي 2و 3تفاوت معني دار است ولي در مقايسه فاز 2و 3تفاوت معني دار نيست.

دستگاه تصفیه آب
                                                            نتايج بررسي (HPC (cfu/mlآب آشاميدني در ورودي و خروجي آب شيرين کن هاي خانگي

 

بررسی شیمیایی دستگاه تصفیه آب  :

سازمان جهاني بهداشت حداکثر مجاز TDSآب را با در نظر گرفتن گوارايي آن 1000 ميليگرم بر ليتر توصيه کرده است.
در استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا EPA حداکثر مقدار آن 500 و در استاندارد ملي ايران 1500 و شرايط خاص و فقدان منابع آبي جايگزين 1000 ميليگرم بر ليتر دانسته شده است.  ميانگين TDSآب آشاميدني ورودي به دستگاه هاي آب شيرين کن خانگي مورد مطالعه 1150 ميلي گرم بر ليتر بود . که اين مقدار بيش از حد مجاز توصه شده WHOو EPAاست. ولي کمتر از حداکثر مقدار توصيه شده توسط استاندارد ملي ايران مي باشد. ميانگين TDSآب آشاميدني خروجي از دستگاه هاي آب شيرين کن خانگي مورد مطالعه 129 ميلي گرم بر ليتر بود که اين مقدار خيلي کمتر از حد مجاز توصه شده WHOو EPAاست.
محدوده
TDSآب خروجي از آب شيرين کن هاي خانگي بين 75تا 214 ميلي گرم بر ليتر بود که حد پايين مربوط به زماني است که پيش فيلتر دستگاه ها تعويض و با گذشت زمان از کار کرد پيش فيلتر مقدار TDSبه مرور افزايش يافت. ميانگين حذف TDSتوسط آب شيرين کن هاي خانگي 98درصد به دست آمد.

در مطالعه اي مشابه که توسط . Gary Mو همکاران در Homedale ID بر روي 5 دستگاه تصفیه آب  خانگي در نقطه مصرف آب شيرين کن اسمز معکوس در طي 3ماه انجام شد . حذف TDSدر آب خروجي از دستگاه هاي مورد مطالعه 57درصد بود. بر اساس نشريه شماره 0153مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران حداکثر غلظت کلرور و يون سولفات در آب شرب معادل 400ميليگرم بر ليتر ميباشد ميزان غلظت سولفات و کلرور آب آشاميدني 100درصد نمونه هاي آب ورودي به آب شيرين کن ها از استاندارد شماره 0153کمتر بود. دستگاه هاي آب شيرين کن در حذف بيکربنات ٬روي ٬مس و سرب کارايي بسيار مطلوبي داشتند.
در مطالعه اي خانم
Kersteen Johnstonدر بريتيش کلمبيا به بررسي دستگاه هاي آب شيرين کن خانگي پرداخت که نتايج به دست آمده از بررسي سيستمهاي اسمز معکوس خانگي RO نشان داد که درصد حذف سولفات توسط اين دستگاه ها در محدوده 96تا98 و  درصد کلرور در محدوده 92تا 95 درصد مس 97 درصد و سرب در محدوده 95تا98 درصد بود. در مقايسه ٬EC ٬TDSسولفات٬ کلرور ٬بيکربنات ٬مس ٬روي و سرب در آب آشاميدني خروجي از دو دستگاه مورد مطالعه تست آماري ناپارامتري wilcoxon Testانجام شد.  براي همه متغيرهاي فوق بين آب ورودي به آب شيرين کن ها وآب خروجي از آنها تفاوت معني دار بوده است.

دستگاه تصفیه آب
نتايج محاسبه ده مرحله خصوصيات شيميايي در آب ورودي و خروجي آب شيرين کن هاي خانگي

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp