تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش های دفع فاضلاب شهری

روش های دفع فاضلاب شهری

روش های دفع فاضلاب شهری تحت تاثیر جریان سيال حاصل از مصرف آب در مناطق مربوط به شيرهاي برداشت آب، آشپزخانه ها و مراکز توزیع و مصرف غذا، رختشویخانه ها، حمام و مراکز درماني بوده و فاضلاب حاصل از توالت ها مربوط به بحث دفع مدفوع بوده و با جریان هاي فوق نباید مخلوط گردد. بطورکلي عوامل متعددي نظير خصوصيات خاك منطقه، سطح آب هاي زیرزميني، پستي و بلندي زمين، موقعيت و نوع منابع آب موجود، کميت و کيفيت فاضلاب توليدي، شرایط آب و هوایي و ملاحظات فرهنگي و اجتماعي بر انتخاب روش مناسب جهت دفع این گونه فاضلاب ها مؤثر است.

روش های دفع فاضلاب شهری

  • چاه هاي جاذب
  • ترانشه نشت
  • زهکشي طبيعي
  • زهکشي مصنوعي
  • برکه تبخير
  • آبياري

چاه های جاذب

یکی از روش های دفع فاضلاب شهری شامل چاه و یا کانال هایي است که نفوذ فاضلاب به خاك را تسهيل مي کند و براي دفع
فاضلاب هاي فوق الذکر، پساب خروجي از سپتيک تانک ها و جریان خروجي از توالت هاي آبي کاربرد دارد. قابليت چاه هاي جاذب در نفوذ فاضلاب به قابليت نفوذ خاك وابسته است. بطورمعمول چاه هاي جاذب داراي 2تا 5متر عمق و 1تا 2.5متر قطر مي باشند. این روش در مناطق مسطح با زمين هاي نفوذپذیر و براي حجم فاضلاب کم مناسب مي باشد.

ترانشه نشت

در این روش های دفع فاضلاب شهری کانال در لایه هاي سطحي خاك با نفوذپذیري زیاد اجرا شده و سطح تماس بيشتري را
در مقایسه با چاه جاذب براي نفوذ فاضلاب فراهم مي کند. فاضلاب به لوله هاي افقي با قطر متداول 10سانتي متر منتقل شده، به تدریج در حين عبور از لوله نشت کرده و از طریق سنگریزه هاي اطراف لوله به زمين نفوذ مي کند. ترانشه هاي نشت داراي عرض 30تا 60سانتي متر بوده و عمق ترانشه در زیر لوله پخش کننده فاضلاب حدود یک متر است.

زهکشي طبيعي

در شرایطي که زهكشي طبيعي فاضلاب ها دفع آن به رودخانه ها مقدور مي باشد، مي توان از این روش جهت دفع فاضلاب ها استفاده نمود. باید دقت گردد که زهكشي در پایين دست منابع آب انجام شود. به علاوه حداقل شيب در کانال هاي زهكشي خاکي باید 1 :200باشد.

  • فاضلاب هاي حاوي مقادیر زیاد مواد آلي نظير فاضلاب رختشویخانه ها به دليل امكان ایجاد شرایط بيهوازي و مناظر ناخوشایند نباید به برکه ها و سایر توده هاي آب راکد تخليه شود.

زهکشي مصنوعي

در مناطق با شيب کم و نفوذناپذیر، به دليل عدم امكان زهكشي طبيعي ممكن است تنها با احداث کانال هاي زهكشي مصنوعي بتوان فاضلاب ها را دفع نمود.

برکه تبخير

در این روش، فاضلاب ها در استخرهاي کم عمق نگهداشته شده تا آب بخار شود. این روش مي تواند در شرایطي که ميزان تبخير بطور قابل ملاحظه اي از بارندگي بيشتر است، استفاده گردد. در صورت به اطلاعات مربوط به ميزان تبخير و دبي فاضلاب مي توان سطح مورد نياز براي برکه تبخير را برآورد نمود.

آبياري

یکی دیگر از روش های دفع فاضلاب شهری روش آبیاری است که در این روش حجم زیادي از فاضلاب جهت آبياري محصولات کشاورزي به ویژه درختان استفاده مي گردد. با توجه به اهميت کنترل مخاطرات بهداشتي استفاده از فاضلاب در کشاورزي، این روش فقط در مقياس کوچک کاربرد دارد.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp