تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کیفیت فاضلاب

کیفیت فاضلاب

کیفیت فاضلاب متاثر از پارامترهايي مانند ميزان آب مصرفي، شرايط آب و هوايي حـاكم بـر منطقـه، نوسـانات توليد( نوسانات ساعتي، روزانه و فصلي)، ميزان نشت آبها، شرايط اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جامعـه، ضـريب بهـره بـرداري از شبكه جمع آوري، مجزا و يا مختلط بودن سامانه جمع آوري بوده و كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه ها بـر حـسب مبـاني و فراينـد تصفيه متغير خواهد بود. در شبكه هاي جمع آوري مشترك، كيفيت فاضلاب خام شهري و پـساب خروجـي از تـصفيه خانـه در نتيجـه
اختلاط آب باران و پسابهاي صنعتي با تغييرات شديد توام خواهد بود به طوريكه بمنظور احتراز از بروز اثرات بازدارنده عوامل مزاحم
(مانند فلزات سنگين، دترجنتها، تركيبات آلي حلقوي) بر پروسه تصفيه زيستي، واحدهاي صنعتي ملزم به پيشبيني تاسيـسات پـيش تصفيه و هدايت پساب خروجي از تاسيسات مذكور به شبكه فاضلاب شهري ميباشند.

پسابهاي شهري خام بر اساس ويژگي فيزيكي، شيميايي و زيستي در سه گروه پسابهاي قوي، متوسط و ضـعيف طبقـه بنـدي
ميگردد.فاضلابي با (
BOD5<150 و  SS <200مواد معلق ميليگرم در ليتـر)، بـه عنـوان فاضـلاب ضـعيف شـناخته ميشود و هرگاه كيفيت فاضلاب به (BOD5>300و SS >450ميليگرم در ليتر) برسد جزء پسابهاي قوي شناخته خواهد شـد. بـه عبارت ديگر با توجه به اينكه سرانه BODو جامدات معلق پسابهاي شهري كشور به طور متوسط به ترتيب معـادل 40و 50گـرم در روز انتخاب و در طراحي تصفيه خانه هاي فاضلاب منظور ميگردد، كيفيت فاضلاب خام به صورت تابعي از سرانه آب مصرفي تغيير خواهد نمود. لذا با توجه به شرايط آب و هوايي و ميزان دسترسي و ارزش آب، كيفيت فاضلاب، بـه ويـژه ميـزان BOD5و جامـدات  معلق متفاوت خواهد بود.

با توجه به مباني طراحي سامانه هاي تصفيه در كشور، در صورت بهره برداري مناسب، كيفيت پساب توليـدي از نظر مصارف زراعي و تخليه در محيط محدوديتي نخواهند داشت. در نمـودار زیر طـرح شـماتيك واحـدهاي تـصفيه خانـه هـاي فاضلاب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب شهري در سطح تهران ارائه شده است.

کیفیت فاضلاب

قرار دادن واحد گندزدايي در بخش زيستي بدان معنا نيست كه گندزدايي جزو روشهاي تصفيه زيستي محسوب ميشود. بـا توجـه بـه اينكه واحد گندزدايي از نظر زماني و مكاني بعد از خروجي پساب از بخش تصفيه زيستي يا ثانويه قرار ميگيرد، در اين گـروه قـرار گرفتـه است. بسته به اجزا و فرايندهاي مورد استفاده در تصفيهخانه، پساب خروجي بايد ضدعفوني شود. پساب ممكن است فقط مراحل اوليه تصفيه را طي كند، يعني آشغالگيري، ته نشيني اوليه و ضدعفوني و يا اينكه علاوه بر مرحله اوليه با يكي از روشهاي زيستي نيز مراحـل تـصفيه تكميل شود و سپس پساب خروجي تصفيه گردد. به طور خلاصه در كشور ما آخرين مرحله از تصفيهخانه معمولا مرحله ثانويه و يـا تـصفيه زيستي ميباشد و پساب خروجي از اين واحد ضدعفوني ميشود. تصفيه پيشرفته و يا تكميلي شامل فرايند و پروسهاي است كه براي حذف مواد، عناصر و يا تركيباتي بهكار ميرود كه با روشهاي متعارف تصفيه در حذف آنها بيتاثير بوده و يا اثر ناچيزي دارند. اين تركيبات شامل آمونياك، نيترات، فسفات، سولفات، كلسيوم و منيزيوم، كلرايد، جيوه، سم ،هگزاكلرايد، تركيبات فنلي، دترجنتها و ميباشد.

كيفيت فاضلاب

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp