تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

سختی گیر

سختی گیر:

متداولترین روش براي حذف سختی آب، استفاده سختیگیرهاي رزینی(water softner) میباشد . دستگاههاي سختی گیر مورد استفاده در تصفیه آب ، بیشتر به صورت استوانه فلزي هستند, به طوري که در داخل آن، ذرات رزین را قرار میدهند و داخل سطوح آن با اپوکسی پوشش داده شده  است تا از خوردگی آن جلوگیري و باعث افزایش عمر دستگاه گردد.

سختی گیر
سختی گیر

براي نگهداري وجلوگیري از خروج رزینها در قسمت پایین دستگاه و در زیر رزینها از یک صفحه مشبک و نیم تا 3 متر انتخاب میگردد و بر حسب نوع یک بستر سیلیس استفاده میشود .عمق رزین معمولاً بین رزین، 50 تا 100 درصد از حجم رزین، فضاي خالی براي انبساط رزین در نظر گرفته میشود .
متر مکعب در دقیقه به ازاي هر متر مکعب از حجم رزین در /2 – *میزان جریان را معمولا در حدود 1 نظر میگیرند .
هر چند که حداکثر دبی جریان ورودي به واحدهاي رزین تعویض یونی به علت افت فشار محدود میشود نمیتواند خیلی کم باشد زیرا کانالیزه شدن (Channelive) ولی حداقل دبی جریان به علت کانالیزه شدن باعث میشود که قسمتی از زرین بدون استفاده باشد. از این رو سرعت آب از بستر زرین باید حدود یک متر در ساعت باشد .

.
باشد. در نوع بستر ثابت حجم رزینهاي (Fluidizebed) ویا شناور (Fixed) بستر رزین می تواند ثابت داخل دستگاه انبساطی ندارد و آب ورودي از بالاي دستگاه وارد شده و بیشترین تبادل یونی در قسمتهاي بالاي بستر رزین انجام میشود و در قسمتهاي پایین بستر تصفیه نهایی انجام میشود که تعیین کننده درجه خلوص آب خروجی از تعویض کننده میباشد. با افزایش زمان سرویس، رزینهاي بالاي بستر اشباع شده و تبادل یونی در لایههاي پایین ستون بستر انجام میشود که در نهایت زمانی فرا میرسد که بقیه ستون بستر براي تعویض یون کافی نمیباشد و در نتیجه در آب خروجی از تعویض کننده، یونهاي ناخالص جذب نشده مشاهده خواهد شد که معرف پایان سرویس دستگاه میباشد. در این حالت، زمان احیاء نمودن رزینها فرا میرسد.

از نظر کاربري، دستگاه سختیگیر داراي سه مدل کنترل دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک (برقی) میباشد. در کنترل دستی تمام مراحل شتشوي معکوس، احیاء و سرویس دستگاه از طریق شیرهاي دستی توسط اپراتور انجام میشود. اما در کنترل تمام اتوماتیک (برقی)کلیه مراحل فوق توسط شیر اتوماتیک کنترل شده و انسان در کاربري آن دخالت چندانی ندارد. درکنترل نیمه اتوماتیک، شیر نیمه اتوماتیک بصورتی طراحی گردیده است که تمام وظایف را بصورت بسیار ساده انجام میدهد و کاربر فقط با قرار دادن اهرم آن در یکی از سه وضعیت شستشوي معکوس، احیاء و یا سرویس دهی، دستگاه را تنظیم مینماید. تقریبا اکثر سختی گیرهاي موجود در صنعت داراي سیستم کنترل نیمه اتوماتیک میباشد که سختیگیرهاي ساخت کارخانه ایران مخزن نیز از نوع نیمه اتوماتیک با شیرهاي سلو والو میباشد.طریقه کارکرد شیرهاي سلووالو در زمان احیا بصورت زیر میباشد:

سختی گیر
سختی گیر

انتخاب سختی گیر:

انتخاب سختی گیر
انتخاب سختی گیر
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp