تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

دستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب:

تعداد 60 دستگاه تصفیه آب خانگی در 5 منطقه مختلف شهر با نمونه گیري خوشه اي جهت بررسی پارامترهایی نظیر کدورت، کل جامدات معلق و محلول، سختی کل و کلسیم، سختی و کلر pH ، منیزیم، قلیائیت ساده، قلیائیت کل ، کربنات، بی کربنات، نیترات، نیتریت و سولفات و فلوراید، هدایت الکتریکی آزاد باقیمانده مورد بررسی قرار گرفت. هم زمان نمونه هایی از آب سطحی و زیر زمینی شهر نیز گرفته شد.

دسترسی به آب سالم از ابعاد فیز یکی، شیمیایی و بیولوژیک از نیازهاي اساسی و اولیه بشر می باشد . کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی ثاثیر به سزایی در سلامتی مردم دارد چراکه آب آشامیدنی یکی از راه هاي تامین املاح ضروري . مواد شیمیائی گوناگون چه ب ه ، بدن انسان است صورت طبیعی و یا ب ه صورت مصنوعی در مسیر جریان آب در طبیعت در آب ها حل می گردد. بعضی از این املاح در تغذیه و سلامت انسان مفید و تعدادي مضر می باشند . گروهی از مواد شیمیائی در صورتی که با غلظت بیشتر از حد مجاز درآب آشامیدنی موجود باشند، موجب به خطر انداختن سلامت و بهداشت انسان می گردد. مقدار مواد 2/ شیمیائی مؤثر بر سلامت انسانی بر اساس مصرف روزانه 5 لیتر آب براي یک انسان 70 کیلوگرمی در نظر گرفته شده است.

بعضی از مواد شیمیائی مانند سموم و فلزات سنگین به دلیل خطرناك بودن این مواد حتی در مقادیر اندك نیز باعث به خطر انداختن سلامت خواهد شد . از این رو استاندارد  این مواد برای دستگاه تصفیه آب خانگی  در حد بسیار کم تا صفر تعیین گردیده است. بیماري هاي قلبی -عروقی، اختلالات و برخی بیماري هاي گوارشی، عوارض کلیوي، فشارخون، پوسیدگی هاي دندانی از عوارض نامطلوب بودن کیفیت شیمیایی آب نیز می تواند باشد . به طور معمول نمک هاي. از – محلول در آب به صورت کاتیون و یا آنیون هستند کاتیون هاي مهم در آب می توان کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن، منگنز، پتاسیم، آلومینیوم و از آنیون هاي مهم کربنات، بی کربنات، نیترات و نیتریت، سولفات، کلرید را می توان نام برد. مزه شوري آب ناشی از غلظت یون کلر، ید و سدیم می باشد. این شوري بستگی به ترکیبات شیمیایی آب دارد. اگر کاتیون غالب سدیم باشد در آب هایی با غلظت کلر 250 میلی گرم بر لیتر مزه شوري محسوس است اما اگر کاتیون کلسیم و منیزیم باشد تا غلظت 1000 میلی گرم بر لیتر . یون کلر هم ممکن است مزه شوري آب آشکار نشود و دما، میزان pH میزان حلالیت نمک ها در آب بستگی بهحلالیت آن عنصر و عوامل دیگر دارد. در 25 درجه سانتی گراد حاصل ضرب حلالیت نمک هاي موجود در آب مطرح می شود. تلخی آب به خاطر وجود نمک هاي منیزیم و مزه گس مربوط به آهن و آلومینیوم محلول در آب می باشد.

با توجه به روند روبه رشد جمعیت و تولید مواد زائد جامد و مایع به ویژه دفع فاضلاب ها درچاه هاي جاذب و  استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی افزایش خطر آلودگی آب هاي سطحی و زیر زمینی و حتی آب باران، نیاز شدید جوامع به آب سالم بیشتر از پیش احساس می شود. لذا امروزه تامین آب آشامیدنی سالم به عنوان یک نیاز جدي تر نسبت به گذشته مد نظر است . با افزایش میزان مواد محلول آب ها ، استفاده از سیستم هاي تصفیه آب خانگی در سال هاي اخی ر رواج بسیار زیادي در جوامع شهري و روستایی ایران یافته است . نیاز روزانه آب شهري در اراك از دو طریق تامین می گردد که یکی شامل آب ذخیره شده در سد کمال صالح واقع در 85 کلیومتري جنوب غربی اراك می باشد.

که پس از انتقال به تصفیه خانه آب با روش هاي انعقاد و ته نشینی و فیلتراسیون و کلرزنی تصفیه و وارد شبکه توزیع می گردد و دیگري شامل 32 حلقه چاه آب در فواصل 5 تا 15 کیلومتري اراك می باشد که در مواقع افزا یش نیاز و مصرف، به مخازن آب شهري پمپاژ و در شبکه توزیع استفاده می گردد. برخی خانواده ها با خرید دستگاه هاي خانگی تصفیه آب کدورت، رنگ، سختی طعم، بو و … را با روش هایی نظیر جذب سطحی، فیلتراسیون، تبادل یون، اسمز معکوس حذف می نمایند در شکل 1 مراحل تصفیه آب در درون دستگاه هاي تصفیه آب خانگی آمده است . این دستگاه ها را معمولاً به صورت خطی در زیر ظرفشویی آشپزخانه ها یا در محل آب ورودي به خانه ها می توان نصب کرد.

این تحقیق به منظور بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب تصفیه شده از دستگاه هاي تصفیه آب خانگی در شهر اراك انجام شده است.

دستگاه تصفیه آب
دستگاه تصفیه آب

نتیجه گیري دستگاه تصفیه آب خانگی:

نتایج مطالعه نشان می دهد که آب خروجی از دستگاه هاي تصفیه آب خانگی از نظر کلر آزاد باقیمانده،سولفات و بی کربنات به شدت کمتر از مقادیر مطلوب آن در آب شهري می باشد. اما غلظت نیتریت آب خروجی با افزایشمواجه است که بسیار نگران کننده است.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp