تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

سرب در آب آشامیدنی

سرب در آب آشامیدنی :

سرب در آب آشامیدنی وجود دارد اما مقدار آن در میزان سمیت آب تعیین کننده س. سرب يك فلز سمي است كه ميتواند در صورت بلع يـا تنفس براي سلامتي انسان مضر باشد آثار سرب بر روي بدن به ميزان قرار گرفتن در معرض آلـودگي بـستگي دارد و بـه طـور كلـي اثــرات شـناخته شــده سـرب بــر روي بـدن ازتغييــرات بيوشيميايي كه در مقادير كم آلودگي تا تـأثير بـر روي سيـستم عصبي و حتي مرگ در غلظتهاي بـالا ميباشـد. عـلاوه بـر ايـن ميزان تأثيرات با توجه به سن افراد تغيير ميكند بـه گونـه اي كـه نوجوانـان، كودكـان و نـوزادان نـسبت بـه مـسموميت سـرب حساستر هستند. سرب باعـث كنـدكردن واكـنش بـا آنزيمهـا و حتي متوقف كردن واكنشهاي فيزيولوژي ضروري بدن ميشود و توانايي ذخيره شدن در استخوانها را نيز دارد. كه پـس از اشـباع
استخوان از سرب وارد خون ميشود.

مهمترين منابعي كه سرب از آن طريق مي تواند وارد بدن گردد . عبارت است از هواي محيط، غـذا (كـه مـيتوانـد از سـرب
موجود در هوا يا ظروف حمـل غـذا باشـد ( و آب ) ناشـي از خوردگي لوله ها یعنیسرب در آب آشامیدنی به طور متوسط تخمين زده ميشود كه 10تا 20درصد آلودگيهاي سربي در اثر آب آشاميدني ميباشد. بطـور كلي ميتوان گفت كه آلودگي آب آشاميدني به سرب ميتواند به دليل يكي يا تلفيقي از موارد زیر باشد :

  • خوردگي شيرآلات و يا اتصالات برنجي كه مقداري سـرب دارد.
  • خوردگي سيستم لوله كشي با لوله هاي سربي.
  • خوردگي لوله هاي مسي كه حاوي سرب ميباشد.

فلـزات سنگين نظير نقرهكادميم،قلع، جيـوه ، سـرب و همچنـين فلزاتـي كـه خاصيت الكترونگاتيويته زيادي دارند ماننـد مـس،
نيكل و كبالت ميل تركيبي شديدي با گـروه هـاي آمين و سولفيدريل 
دارند.

آنزيم ها به وسـيله اين فلزات متلاشي شده و قدرت آنزيمي خـود را از دست مي دهند. به علاوه فلزات در عمل سوخت و
سـاز بـدن وارد شـده و عمـل متـابوليزم را مختـل مينمايند. در ميان فلزات سـنگين، مسـموميت بـا سرب، مس، كـادميوم (سـرطان ريـه، پروسـتات و كليه) و روي بسيار خطرناك است و اثرات جدي بر سيستم عصـبي، كليـه و خـون دارنـد و همچنـين
منجر به فشار خون بالا نيز مي شوند. سرب منجـر به كاهش ميزان بهره هوشي و تاخير در يادگيري و رشــد ذهنــي فيزيكــي كودكــان و بزرگســالان ميشود. سرب در آب آشامیدنی

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp