تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

غلظت توده بیولوژیکی

غلظت توده بیولوژیکی

بدليل اينكه توده بیولوژیکی اغلب ماده آلي است،افزايش غلظت توده بیولوژیکی بوسيله جامدات معلـق فـرارVSS يـا CODذره اي (كل CODمنهاي CODمحلول) اندازه گيري مي شود. ميـزان پـروتئين، DNAو ATPو تركيب سلولي مرتبط با انتقال انرژي پارامترهاي ديگري هستند كه براي تعيـين رشـد جـرم سلولي مورد استفاده قرار مي گيرد. در بين اين پارامترهاي اندازه گيري رشد بيومس، VSSپـارامتري است كه بصورت متداول تري براي رشد نهايي بيومس در سيستم هاي تصفيه بيولـوژيكي فاضـلاب بـا مقياس كامل استفاده شده است؛ زيرا اندازه گيري آن ساده است و زمان كمي براي آناليز آن مورد نياز مي باشد. بايد توجه نمود كه VSSاندازه گيري شده شامل ساير مواد آلي ذره اي علاوه بـر بيـومس است. بيشتر فاضلابها حاوي مقداري VSSغير قابل تجزيه بيولوژيكي و احتمـالاً VSSورودي اسـت كه به آهستگي در راكتور بيولوژيكي تجزيه مي شوند. اين جامدات كـه حـاوي جـرم سـلولي اسـت در اندازه گيري VSSوجود دارد.

با اين وجود،اندازه گيري VSS بعنـوان يـك پـارامتر ظـاهري غلظت توده بیولوژیکی استفاده شده است و همچنين، جامدات راكتور را به شكل مناسبي انـدازه گيـري مـيكنـد. در تحقيقات آزمايشگاهي فرآيندهاي تصفيه بيولوژيكي ، پارامترهاي رشدي كه مرتبط بـا بيـومس اسـت، مورد استفاده قرار مي گيرند. براي مثال پروتئين بدليل ساده بودن اندازه گيري و اين واقعيـت كـه 50 درصد وزن خشك بيومس، پروتئين است، متداول ترين پارامتر اندازه گيـري رشـد مـي باشـد. هـر دو پارامتر DNAو ATPنيز استفاده شـده اسـت، مخـصوصاً در مـواردي كـه جامـدات راكتـور حـاوي پروتئين و ساير جامدات غير مرتبط با بيومس باشد. در صورتي كه  غلظت توده بیولوژیکی خيلي كـم وجـود داشته باشد، اندازه گيري كدورت بعنوان يك ابزار ساده و سريع رشد سلولي مشاهده شـده، مـي توانـد مورد استفاده قرار گيرد. محاسبات سلول باكتري نيز براي شمارش جمعيت بيومس استفاده مـيشـود. بخشي از نمونه رقيق شده به پليت حاوي محيط كشت آگار انتقال داده مي شود و بعد از انكوباسـيون، تعداد كلنيهاي تشكيل شده ، محاسبه مي شود و براي تعيين تعداد سلولهاي باكتري در محيط كـشت مورد استفاده قرار مي گيرد. البته بايد توجه نمود كه همه باكتريها قابل كشت نيستند.

 

5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp