تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آنالیز مشخصات فاضلاب

آنالیز مشخصات فاضلاب

در طراحي فرآيند لجن فعال ، آنالیز مشخصات فاضلاب درای اهمیت است. آنالیز پساب در طراحی پارامتر های حجم حوض هـوادهي ،حجـم توليـد لجـن ،حجـماكسيژن مورد نياز و غلظت پارامترهاي مهم پساب خروجي تاثیر گذار است. براي طراحي مناسب فرآيند لجـن فعال، آنالیز مشخصات فاضلاب شايد حياتي ترين مرحله فرآيند باشد. توصيف ويژگـي هـاي فاضـلاب در فرآيندهاي حذف بيولوژيكي مواد مغذي براي پيش بيني عملكرد ضروري است. تعيـين مشخـصات فاضلاب بخش مهمي در ارزيابي تاسيسات موجود براي بهينه سازي عملكـرد و ظرفيـت تـصفيه قابـل استفاده مي باشد. همچنين تعيين مشخصات جريان شامل تغييرات جريـان هـواي مرطـوب، فـصلي و روزانه مهم است. بدون تعيين مشخصات كامل فاضلاب ممكن است تاسيسات بيش از حد و يا كمتر از حد معمول طراحي و باعث تصفيه نامناسب يا غير مؤثر شود.

آنالیز مشخصات فاضلاب براي طراحي فرآيند

مشخصات مهم فاضلاب در طراحي فرآيند لجن فعال را مي توان به گروههاي زيـر تقـسيم كـرد:

  • مـواد آلي كربناته
  • تركيبات نيتروژنه
  • تركيبات فسفره
  • جامدات معلق كل و فرار  TSS و VSS
  • قليائيـت.

تركيبات متداول فاضلاب كه براي استفاده در طراحي فرآيندهاي تصفيه فاضـلاب انـدازه گيـري شـده است، در جدول زیر ذکر شده است.اطلاعات اضافي براي طراحي فرآيند حذف بيولـوژيكي مـواد مغـذي و يـا بـراي ارزيابي ظرفيت سيستم موجود مـورد نيـاز اسـت. 

آنالیز مشخصات فاضلاب شهری

 

اصطلاحات آنالیز مشخصات فاضلاب

BOD :  كل حجم مورد نياز اكسيژن بيوشيميايي 5روزه
sBOD : حجم مورد نياز اكسيژن بيوشيميايي 5روزه محلول
UBOD : حجم مورد نياز اكسيژن بيوشيميايي نهايي

COD : كل حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي
bCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي قابل تجزيه بيولوژيكي
pCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي ذره اي
sCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي محلول

nbCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي غير قابل تجزيه بيولوژيكي
rbCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي قابل تجزيه بيولوژيكي سريع
rbsCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي محلول قابل تجزيه بيولوژيكي سريع
sbCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي قابل تجزيه آهسته

bpCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي ذره اي قابل تجزيه بيولوژيكي
nbpCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي ذره اي غير قابل تجزيه بيولوژيكي
nbsCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي محلول غير قابل تجزيه بيولوژيكي

TN : كل نيتروژن كجدال
bTKNكل نيتروژن كجدال قابل تجزيه بيولوژيكي
sTKN : كل نيتروژن كجدال محلول
ON : نيتروژن آلي

BON : نيتروژن آلي قابل تجزيه بيولوژيكي
nbON : نيتروژن آلي غير قابل تجزيه بيولوژيكي
pON : نيتروژن آلي ذره اي

nbpON : نيتروژن آلي ذره اي غير قابل تجزيه بيولوژيكي
sON : نيتروژن آلي محلول
nbsON : نيتروژن آلي محلول غير قابل تجزيه بيولوژيكي

TSS : كل جامدات معلق
VSS : جامدات معلق فرار
nbVSS : جامدات معلق فرار غير قابل تجزيه بيولوژيكي
iTSS : كل جامدات معلق خنثي

آنالیز مشخصات فاضلاب
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp