تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مواد آلی در آب

 مواد آلی در آب

منشا این ترکیبات آلی در آب خام ممکن است فاضلابها و یا خاکهائی که آب از روی آنها عبور نموده ، باشند. مبنای محاسبه بر اساس مصرف پر منگنات پتاسیم است که جهت اکسید کردن این مواد بکار گرفته می شود .
Organic Matter
(KMnO4 Consumption)
عموما مواد آلی موجود در آب را با اکسیژن مصرف شده جهت از بین رفتن آنها در نظر می گیرند :
Organic Matter
(O2 مورد نیاز)
البته روش استفاده کردن از دی کرومات پتاسیم که یک اکسید کننده می باشد نیز مرسوم است :
Organic Matter
(K2Cr2O7 Consmption)
روش حجمی با پرمنگنات :
نمونه حاوی مواد آلی را با پرمنگنات اکسید نموده و پرمنگنات اضافی را بوسیله اسید اگزالیگ مشخص می نمائیم:
محاسبات:
مقدار پرمنگنات اضافی= (A-B)×3.16 ppm KMnO4
اکسیژن مصرف شده=(A-B)×0.8 ppm O2
A= (ml) KMnO4 جحم مصرفی
B=(ml) H2C2O4حجم مصرفی
5e-+ MnO4-+ 8H+ →      Mn2++  4H2O
2e-+  O2 →   2O2 –
10e-+ MnO4-+16H+ →      2Mn2++4H2O
10e-+ 5 O2 →      10 O2-
2MnO4- ≡  5 O2
2×5×1000                           5×(16×2) ×1000 mg
1ml×0.01N                                                      X
X=0.8 mg
بنابر این :
1ml KMnO4=0.08mg O2
چون  10 میلی لیتر پرمنگنات پتاسیم مصرف  شده است بنابراین :
10ml KMnO4=0.8 mg O2
اکسیژن مصرف شده =(a-b) × 0.8 ppm O2
معایب روش حجمی با پرمنگنات :
نیتریت -NO2 و آهن دو ظرفیتی +Fe2 مزاحم هستندکه اگر به وجود آنها در آب مشکوک بودید ، تیتراسیون با پرمنگنات در حالت سرد انجام دهید.
روش حجمی بطریقه دی کرومات (K2Cr2O7 ):
مواد آلی موجود در نمونه با دی کرومات پتاسیم (K2Cr2O7) اکسید شده و دی کرومات پتاسیم اضافی را با محلول تیو سولفات سدیم تیتر می کنند .
عیب روش حجمی دی کرومات پتاسیم مانند روش قبل ، مزاحمت نیتریت و آهن دو ظرفیتی است برای رفع مزاحمت این مواد تیتراسیون با دی کرومات پتاسیم را در حالت سرد انجام می دهند.
محاسبات :
A=mlحجم دی کرومات پتاسیم بر حسب
B=mlحجم تیو سولفات سدیم مصرفی بر حسب
A-B) × 9.8 ppm K2Cr2O7)  = مقدار مواد آلی برحسب K2Cr2O7
A-B) × 1.6 ppm O2)  = مقدار مواد آلی برحسب O2مصرفی
محلول 0.1 نرمال K2Cr2O7 :
N=W/(E×V(Lit))      →     W= 0.1 × 49.0302 × 1= 4.903gr
ppm= (4.903 gr)/Lit × 1000mg/1gr  =4903 mg/Lit=ppm
یک میلی لیتر از محلول =4.903mg
(A-B) ×4.903 mg                 500cc
X                                 1000
X=(A-B) ×9.8
K2Cr2O7 مقدار مواد آلی برحسب =(A-B)  × 9.8  ppm K2Cr2O7
14H++ 6e-+Cr2O72- →      2Cr3++7H2O
O2+ 4e- →      2O2-
56H++ 24e-+4Cr2O72- →        8Cr3++28H2O
6 O2+24e- →    12O2
در نتیجه:
4Cr2O7 ≡  6O2
4×6×1000×1                          6×(16×2) ×1000mg
1ml×0.1×N                                               X
X=0.8    mg
(A-B) ×0.8                                 500cc
X                                              1000
X=1.6    mg
(A-B) × 1.6 ppm O2 = مقدار مواد آلی بر حسب O2 مصرفی
منبع

جزوه درسی دکتر رشیدی مهر آبادی

کتاب طراحی تصفیه خانه فاضلاب دکتر بدلیانس قلی کندی
کتاب شیمی آب تالیف دکتر دانشور
دستورالعمل آزمایشات آب تالیف خانم مهندس ریاحی
کتاب تصفیه آبهای صنعتی تالیف مهندس مرتضی حسینیان
کتاب آب شناسی تالیف دکتر غفوری و مرتضوی

کتاب مبانی شیمی تجزیه  تالیف اسگوگ , وست

به اشتراک بگذارید :