تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش نیترات در آب

آزمایش نیترات در آب:

آزمایش نیترات در آب که برای یافتن نیترات که یک یون چند اتمی است که فرمول مولکولی آن NO3 است و جرم مولکولی آن ۶۲٫۰۰۴۹ گرم بر مول است.

ازت و تركيبات آن بـه روش هـاي گونـاگوني وارد منابع آبـي شـده و موجـب آلـودگي آن هـا مـيشـود.  آلودگي منابع آبهاي زيرزميني و سطحي به نيتـرات در بسياري از مناطق دنيا و همچنين در مناطقي از ايران نظيـر تهران، مشهد، رشت، ساري، همدان، اراك و اصفهان به صورت يك مشكل مورد توجه است. منابع نيترات آب شامل: كودهاي شيميايي ازته، فاضلابهاي صنعتي، فـاضـلابهــاي حــاوي شــوينـدههـا، شيرابـه پسمـانـد، دفـع فاضلابهاي خام شهري وروسـتايي، اسـتفاده غيـر اصولي از كودهاي شيميايي و آبهاي كشاورزي است. آبهاي شرب حاوي نيترات موجب مخاطرات بهداشتي از جمله افزايش سرطان ميگردد. هر چنـد نيتـرات خـود بـراي سـلامتي زيـان آور نيـست، امـا هنگـامي كـه نیترات به نيتريت احياء مي شود به خصوص براي نـوزادان مخاطره آميز ميشود زيـرا نيتريـت بـا هموگلـوبين خـون آنها تركيب مي شود و متهموگلوبين توليـد مـي كندكـه موجب اختلال در انتقال اكسيژن به بافتها خواهنـد شـد و در نهايـت منجـربـه عـدم خـونرسـاني بـه بافـتهـا و كبـودي بـدن خواهـد شـد. بـرايـن اسـاس، بـراي غلظــت نیترات و نيتريــت در آب شــرب رهنمودهــايي تـدوين شـده و بـه شـدت كنتـرل مـيگردنـد. World organization Health و موســـسة اســـتاندارد ايـــران حــداكثرغلظــت مجــاز نیترات بــر حــسب ازت را 10 ميلي گرم در ليتر و بر حسب نیترات را 50 ميلـي گـرم در ليتـر بـراي آب شـرب اعـلام نمـوده اسـت. بنـابراين آبهـايي بـا نیترات بـيش از ايـن مقـاديربايـد بـه روش مناسب تصفيه شوند تا غلظت نیترات و نيتريـت بـه حـد اســتاندارد تقليــل يابــد.

حذف نیترات از آب

تبــادل يــون، اســمزمعكــوس، دنيتريفيكاسـيون زيـستي و كـاهش شـيميايي روشهـاي متداول حذف نيترات از آب اسـت. تبـادل يـون و اسـمز معكوس غالباً نيازمنـد احيـاء يـا تعـويض بـستر و تـصفيه پسابهاي شور ثانويـه توليـدي هـستند . دنيتريفيكاسـيون زيستي نيز نيازمند مراقبت زياد و تـأمين سوبـستراي آلـي است، علاوه بر اين فرآيندهاي ميكروبـي بـه طـور كلـي آهسته هـستند و در برخـي مـوارد در مقايـسه بـا كـاهش شيميايي ناقص هستند.

نیترات در آب
نیترات در آب

اندازه گیری نیترات در آب

طبق روش  B NO3 – 4500 در کتاب اســتاندارد آزمايــشات آب و فاضــلاب  مقــاديرمناســب (بــا در نظــر گــرفتن ميــزان رقــت) از نمونه هاي صاف شده مورد نظر برداشته می شـد و بـه حجـم  50 سيسي رسانده شده و در آخر با افزودن يك سيسي اســــيد كلريــــدريك وبــــا اســــتفاده از دســــتگاه سـاخت  اسـپكتروفتومتر مـدل  uv/vis شركت پركين المر آمريكا، ميزان جذب نمونه هـا در دو طول موج 220 و 275 نانومتراندازه گيري می شود و طبق نمودارهای اسپکتروفتومتری میزان نیترات  آنالیز می گردد.

فیلم روش آزمایش نیترات آب

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp