تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

وسایل آزمایشگاه شیمی

وسایل آزمایشگاه شیمی

وسایل آزمایشگاه شیمی که باید کار با آنها را بدانیم شامل لوله آزمایش،بشر،ارلن،ارلن تخلیه،مزور،استوانه مدرج،بالن ته گرد، بالن ژوژه،بالن سه دهانه،داکنتور،پیپت،بورت،قطره چکان،شیشه ساعت،لوله مویین،لوله شیشه ،مبرد،دسیکاتور،قیف بوخنر،كاغذ صافي،كروزه چيني،بوته چيني، هاون چيني،پيست،لوله شوي،اسپاتول،پيپت پر كن،همزن ميله اي،قفسه لوله آزمـايش،توري نسوز،مثلث نسوز،سه پايه،چراغ بونزن،گيره لوله آزمايش،گيره كروزه،گيره كروزه،گيره بورت، گيره بورت، حلقه قيف ،پايه فلزي،دما سنج،ترازوي آزمايشگاهي،دستگاه سانتريفوژ،حمام آبگرم،آون و … می باشد.

وسایل-آزمایشگاه-شیمی

در ادمه به تشریح اجمالی برخی از تجهیزات آزمایشگاه شیمی آب می پردازیم.

  1. بشر: از اين وسيله بيشتر براي حرارت دادن ، جوشـاندن و يـا برداشتن حجمي تقريبي از محلول ها استفاده مي شود كه داراي اندازه هاي مختلفي بوده و برخي از انواع آن تيره رنگ مي باشد.
  2. ارلن : از اين وسيله بيـشتر بـراي حـرارت دادن محلول ها و نيز جهت انجام عمليات تيتراسـيون و يـا صـاف نمـودن و رسوب گيري محلول ها استفاده مي شود كه داراي اندازه هاي مختلفي بوده و برخي از انواع آن تيره رنگ مي باشد.
  3. مزور (استوانه مدرج) : از اين وسـيله بيـشتر بـراي برداشـتن مايعات و به خصوص محلول هاي خطرناك استفاده مـي شـود كـه داراي اندازه هاي مختلفي بوده و برخي از انواع آن تيره رنگ مي باشد.
  4. بالن ته گرد : از اين نوع بالن بيشتر براي انجام عمليات تقطير ، رفلكس كردن و گرم كردن محلول ها استفاده مي شود كه داراي انـدازه هاي مختلف و شكل هايي با گردنه كوتاه و يا بلند مي باشد. 
  5. بالن ژوژه : از اين نوع بالن بيشتر براي تهيه دقيق محلول هـا و نگهداري آنها استفاده مي شود كه از نوع بالن هاي ته صاف بوده و داراي درب مخصوص به خود مي باشد و نيز اندازه هـاي مختلفـي داشـته كـه محدوده حجم آنها توسط خطـي كـه بـر روي گردنـه بـالن وجـود دارد مشخص مي شود.
  6. دكانتور قيف جدا كننده : از اين وسيله بيشتر بـراي جـدا كردن مايعاتي كه در هم مخلوط نشده اند و به دليـل داشـتن اخـتلاف
  7. پيپت : پیپت از دیگر وسایل آزمایشگاه شیمی است که از اين وسيله بيشتر بـراي برداشـتن حجـم دقيقـي از مايعات استفاده مي شود كه داراي دو نوع مدرج و حباب دار بوده و هـر دو نوع اندازه هاي حجمي مختلفي دارند كه البته نوع مدرج آن كـاربرد بيشتري دارد چون توسط نوع مدرج مي توان بـه هـر انـدازه دلخـواه مقداري از محلول ها را سنجيده و برداشت ولي توسط نـوع حبـاب دار تنها يك حجم از پيش تعيين شده قابل برداشت مي باشـد كـه ميـزان حجم در نوع حباب دار معمولا بر روي حباب آن نوشـته شـده اسـت و
    محدوده آن توسط خطي كه بر روي لوله بالاي حباب وجود دارد تعيـين مي شود و در هنگام استفاده از آن بايد به اين نكات توجه كـرد كـه بايـد پيپـت را طوري در دست گرفت كه بتوان توسط انگشت اشاره دهانه آن را گرفتـه تـا ميـزان حجم مايع داخل آن قابل كنترل باشد و نيز براي برداشتن محلـول هـاي سـمي و خطرناك نظير محلول هاي اسيدي، محلول هاي قليايي و … بايد حتما توسط پيپت پركن پ، پيپت را ركرده وبه كمك آن ميزان محلول داخل پيپت را كنترل كرد.
  8. بورت : بورت از دیگر وسایل آزمایشگاه شیمی است که از اين وسيله بيشتر براي اضافه كردن حجـم دقيقـي از يـك محلول به محلولي ديگر و به خصوص براي انجام عمليات تيتراسيون استفاده مي شود كه داراي اندازه هاي مختلفي بوده و البته نوعي ديگر از بورت وجـود دارد كه به نام بورت اتوماتيك شناخته مي شود و در آن توسط يـك مكنـده محلول از مخزن مايع به داخل بورت كشيده شده و بورت پر مـي شـود و در هنگام كار با بورت بايد به اين نكات توجه داشت كـه قبـل از اسـتفاده از آن حتما بايد سطح محلول با درجه صفر روي بورت مماس باشد و نيـز درداخـل بورت حباب هاي بزرگ هوا وجود نداشته باشد. 

 

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp