تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

وسایل و لوازم آزمایشگاه آب

وسایل و لوازم آزمایشگاه آب :

وسایل و لوازم آزمایشگاه آب در تصفیه خانه ها و آزمایشگاه های عمومی آب بر حسب تنوع آزمایشات میتواند متفاورت باشد. فرض اینکه برای انجام آزمایشهای گفته شده در آزمایشگاه آب باید به وسایل ولوازم زیر مجهز شود. واضح است که اگر نوع فرآیند تصفیه و واحدهای تصفیه، با آنچه به صورت عمومی با وسایل و لوازم آزمایشگاه آب در نظر گرفته می شود متفاوت باشد تعداد و نوع آزمایشهای روزمره با آنچه در این نوشته آمده متفاوت بوده و در نتیجه، جدول های مقادیر را باید متناسب با آن اصلاح نمود.

اسپکتروفتومتر
دستگاه اندازه گیری
pH رومیزی و صحرایی
انکوباتور 20درجه سلسیوس
اجاق الکتریکی با کف صاف
دستگاه تهیه آب مقطر
ترازوی حساس با دقت 0.1 میلیگرم
خشک کن حرارتی 103 درجه سلسیوس
ترازوی دو کفه
کوره 550 درجه سلسیوس
دستگاه جارتست
اجاق 6خانه با پایه ها و گیره ها
ترازوی با دقت 0.1 گرم
اتوکلاو
تلمبه خلاء آزمایشگاهی
تلمبه هوا
دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول                                                                                                                            
دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی
یخچال
اجاق با همزن مغناطیسی
اجاق برقی مخصوص تقطیر تهگرد
حمام آب گرم
دستگاه اندازه گیری
TKN
دستگاه رنگ سنجی
دستگاه کدورت سنج
دستگاه سانتریفوژ و ظروف مربوط
میکروسکوپ
دستگاه شمارش کلنی
انکوباتور 35درجه سلسیوس
سانتریفوژ 1200 – 1500دور در دقیقه
دستگاه تیتراسیون
هود آزمایشگاهی
دستگاه همزن مغناطیسی

وسایل و لوازم آزمایشگاه آب :

لازم به ذکر است که لوازم شیشه ای زیر نیز جز وسایل و لوازم آزمایشگاه محسوب می شوند ولی بر حسب نیاز هر آزمایشگاه امکان استفاده از آن می تواند متفاوت باشد.

ظرف تبخیر شیشهای 70میلیلیتری
ظرف تبخیر چینی 70میلیلیتری
هاون چینی
ظروف توزین
بطری دهانه گشاد 100میلیلیتری
بطری دهانه گشاد 250میلیلیتری
بطری دهانه گشاد 1لیتری
بطری دهانه گشاد 2لیتری
بطری دهانه گشاد 4لیتری
پیپت 1حجمی لیتری
پیپت حجمی 2میلیلیتری
پیپت حجمی 5میلیلیتری
پیپت حجمی 10میلیلیتری
پیپت حجمی 25میلیلیتری
پیپت حجمی 50میلیلیتری
پیپت حجمی 100میلیلیتری
میله شیشهای 15سانتیمتری
میله شیشهای 25سانتیمتری
مزور 1000میلیلیتری
پیپت مدرج 2 1و میلیلیتری
پیپت مدرج 5و 10میلیلیتری
پیپت مدرج 25و 50و 10میلیلیتری
بورت 25میلیلیتری
بورت 10میلیلیتری
بشر 100 ،50و 250میلیلیتری
قیف ایمهوف مدرج(شیشهای یا پیرکس) 1 لیتری
جا لوله ای 20خانه ای فولاد زنگ نزن

بوته چینی 25میلیلیتری
نگهدارنده فیلتر 47میلیمتری
فیلتر الیاف شیشهای 47میلیمتری
فیلتر الیاف شیشهای 21میلیمتری
دیسک الیاف شیشهای
فیلترغشائی 0.45 میکرون 47میلیمتری
جای پیپت
شیشه قطرهچکان سفید 50میلیلیتری
شیشه قطرهچکان رنگی 50میلیلیتری
قیف شیشهای به قطر 7-8سانتیمتری
قیف شیشهای به قطر 5سانتیمتری
صافی گرد به قطر 7سانتیمتری
صافی گرد11سانتیمتری
صافی آسیت مخصوص کوره
پایه بورت و گیره بورت
پنس
انبر آزمایشگاهی برای کوره و اون
اسپاتول
جای قیفی ایمهاف
پیپت پرکن لاستیکی
بالن ژوژه 100میلیلیتری
بالن ژوژه 250و 500میلیلیتری
بالن ژوژه 1000میلیلیتری
حلقههای فلزی به قطر 5 7و سانتیمتر
لوله لاستیکی و پلاستیکی با قطر اسمی

لوله آزمایش ساده
لوله آزمایش دردار

 

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp