تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پارامتر های طراحی سیستم تصفیه

پارامتر های طراحی سیستم تصفیه

متاسفانه در حال حاضر، طراحي تصفيه خانه هاي فاضلاب بر اساس پارامتر های طراحی سیستم تصفیه بومی و محلی انجام نمی گردد و بر اساس منابع اطلاعاتي خارج از كشور انجام ميشود. كه لزوما با شرايط ايران منطبق نبوده و لذا هزينه هاي اضافي، مشكلات و خطرهايي از اين بابت به وجود مي آيد. در صورت استفاده از اين واكنش و ثبت داده هاي محيطي و عملياتي تصفيه خانه ها ميتوان پارامترهاي ملي طراحي را براي سامانه هاي مختلف از داده هاي ثبت شده استخراج نموده تا به عنوان راهنمايي در اختيار طراحان قرار گيرد. پارامترهاي طراحي با حجم و ساير مشخصات تصفيه خانه در ارتباط بوده و در بهبود طرح تصفيه خانه هاي موجود و يا طراحي تصفيه خانه هاي مشابه مي توانند مورد استفاده قرار گيرند.

از جمله پارامتر ها می توان موارد ذيل را ذكر كرد:

  • مقدار متوسط آشغالها در آشغالگير؛
  •  نوسانات و سرانه بده؛
  •  مقدار متوسط دانهها؛
  •  مقدار حذف مواد معلق و تهيه منحني ميزان حذف با توجه به بار سطحي؛
  • SS وCOD ،BOD – سرانه
  •  تغييرات دما در فصول مختلف و با توجه به شرايط جوي هر منطقه؛
  •  مقدار لجن خام و زيستي در فرايندهاي مختلف تصفيه؛
  •  عملكرد سامانههاي مختلف تصفيه در شرايط محيطي و آب و هوايي مختلف

در صورت استفاده از تفسیر نتایج آزمایشات فاضلاب و پارامتر های ذکر شده منطبق با شرايط آب و هوايي مختلف و مشخصات واقعي فاضلابها ميتوان از به كارگيري ضريب اطمينان بالا در طراحيها كه ناشي از برآورد از منابع اطلاعاتي خارجي مي باشد، جلوگيري كرده و بدين ترتيب هزينه ها را كاهش داد.

پارامتر های طراحی سیستم تصفیه

از پارامترهای مهم در طراحی می توان به BOD, COD, TOC,TSS,SS,PH,TN و برخی دیگر از پارامتر ها اشاره کرد. ولی مهمترین پارامتر ها، موارد ذکر شده بالا می باشند که برای هرکدام از ین موارد به ترتیب حجم نمونه از فاضلاب مورد تصفیه لازم می باشد.

پارامتر های طراحی سیستم تصفیه

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp