تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

چک لیست استخر

چک لیست استخر :

چک لیست استخر به منظور بهره برداري از استخر می باشد که براي اولين بار تنها پس از صدور مجوز قـانوني توسـط مرجـع صـادر كننـده مجـوز امكان پذير بوده و براي هر زمان ديگركه قرار است مورد استفاده شناگران قرار گيرد بايد مـوارد ذيـل تحـت نظارت مديريت استخر مورد تاييد و بازرسي قرار گيرد:

 •  كليه تجهيزات و دستگاههاي استخر بايد مطابق با نقشه ها، دستورالعمل ها و مشخصه هاي تاييد شـده توسط ارگان صادر كننده مجوز، مورد بهره برداري قرار گيرد.
 •  هر استخر شنايي در تمامي اوقاتي كه مورد استفاده قرار مي گيرد بايد كليه روشهاي ايمني و بهداشـتي را مطابق دستورالعمل هاي اجرايي و مقررات الزامي رعايت نمايد. كليه تجهيزات مرتبط به تهويه هـوا،گردش آب، فيلتراسيون و ضد عفوني نمودن آن بايد دائماً در حال كار و بهره برداري باشد.
 • مطابق چک لیست استخر بايد در دوره هاي زماني مشخص، اطلاعات مربـوط بـه گنـدزدايي، تـصفيه، ميـزان pH مشخصات شيميايي و فيزيكـي و رخ دادهـاي درون اسـتخر توسـط مـسئول فنـي و نـاظران اسـتخر ثبـت و نگهداري شود.
چک لیست استخر
 • كليه فعاليت هاي ثبت شده بايد در فرم هـا و برگـه هـاي معتبـر و بـراي مـدت زمـان حـداقل 12مـاه نگه داري شوند. تمامي برگه ها يا فرم هاي ثبت بايد توسط فرد مسئول و مورد تاييد امضا شده باشد.
 • تمامي استخرهايي كه توسط گاز كلر گندزدايي مي شوند بايد تحـت سرپرسـتي يـك متـصدي مـاهر در خصوص نحوه استفاده از تجهيزات تزريق گاز كلر و آشنا به كيفيت آب باشند.
 • هرگونه ترك در ديوار، كف، سيستم سر ريز آب كنار استخر و محوطه اطـراف آن كـه احتمـال نـشتي يـا ريزش (رانش) را داشته باشد بايد فوراً برطرف گردد.
 • نشانگرهاي عمق بايد به وضوح توسط شناگران ديده شده.
 • در چک لیست استخر باید توجه داشت که طناب هاي شناور بايد در محل هاي شكست شيب يا در محلي كه عمق آب بيشتر از 1/5متر مـي شـود نصب شده و يك نوار 10سانتي متري ( 4اينچي)از يك رنگ كاملاً واضح بايد در نقاط شكست شـيب كـف استخر و يا در محلي كه عمق آب بيشتر از 1/5متر مي شود، ترسيم شده و به وضوح قابل رويت باشد.
 • شبكه اصلي فاضلاب استخر بايد در تمامي نقاط به طور مداوم تحـت كنتـرل و نظـارت باشـد. هـر گونـه شكستگي يا تخريب در هر نقطه اي از شبكه فاضلاب بايد قبل از راه اندازي استخر تعمير و تصحيح گردد.
 • ورودي هاي آب استخر بايد يك گردش آب يكنواخت را سرتاسر استخر فراهم نمـوده و فراينـد تـصفيه و تخليه پسماندهاي استخر را به طور كامل انجام دهد.
 • سيستم سر ريز آب بايد سالم بوده و به درستي عمل نمايد تا توسط آن بتوان بطور مداوم اجسام شناور بر روي آب و نيز آب هاي سطحي را تخليه نمود.
 • خروجي هاي سرريزهاي نقطه اي بايد كاملاً سالم بوده و عملكرد درستي داشته باشـند. سـبد هـاي كـف گيرها بايد روزانه بازبيني و تميز شوند.
 • سطح آب استخر در تمام مدت زمان استفاده شناگران به دلايل زير بايد در يـك سـطح معـين نگـه داري شود:                                 كف گيري و پاك سازي مناسب تمامي سطح آب استخر
  ثابت نگه داشتن عمق مورد نياز در محل هايي كه براي شيرجه زدن تعبيه شده اند
 • محيط اطراف استخر حداقل به فاصله 1/5متر بايد فاقد هرگونه مانع يا مـسدود كننـده اي باشـد. محـيط اطراف استخر بايد تميز بوده و عاري از هرگونه گودال، چاله، شيار و يا آبراه بدون پوشش باشد. وجود هرگونه ظرف شيشه اي در داخل استخر و يا محيط اطراف آن ممنوع مي باشد.
 • با توجه به چک لیست استخر ، ته استخر و ديواره هاي آن بايد به صورت روزانه از طريق يك سيستم خلاء يا بـرس زنـي تميـز شـده و هرگونه جسم خارجي قابل رويت و يا قابل ته نشين شدن از آن خارج شود. نردبـان هـا، نـرده هـا، تجهيـزات مربوط به شيرجه زدن، لوازم حفاظت از جان، سرسره ها و ديگر لوازم وتجهيزات موجود در محيط استخر بايد به خوبي نگه داري و مراقبت شده و تعميرات آنها در اسرع وقت و به درستي انجام شود.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp