تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کلی فرم های آب

کلی فرم های آب

کلی فرم ها و باکتری های موجود درآب از علل اصلی آلوده کننده آب های سطحی و زیرزمینی می باشد و ایرن باکتری ها رشد کننده در روده و انسان و حیوان های خون گرم هستند.MPN
آب آشامیدنی:
آبی است که عوامل فیزیکی، شیمیائی، بیولوژی و راد یونوکلوئیدی آن در حد ی باشد که آشام یدن آن
عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند .
کلیفرم:
گروهی از باکتر ی های هوازی و بی هوازی اختیاری،گرم منفی، بدون اسپور (هاگ) و تخم یرکنندۀ
لاکتوز هستند. این باکتری ها ساکن روده بزرگ انسان و حیوانات می باشند .
کلیفرم های گرماپای:
قادر به تخمیر قند لاکتوز، تولید اسید و گاز در دمای 44 تا 45 درجۀ سلسیوس نیز می باشند.
کلیفرم های گرماپا ی شامل گونه ها ی اشری شیاکلی،کلبسیلا،آنتروباکتر و سیتروباکتر است.
اشریشیاکلی :
در دما ی 44 تا 45 درجۀ سلسیوس از تریپتوفان تولید ایندول کرده و ترکیب 4- متیل امبلی فریل
( MUG ) گلوکوزی د D-ß را هیدرولیز می کنند. زیستگاه طبیعی اشریشیاکلی رودۀ بزرگ انسان و حیوانات خونگرم می باشد . این باکتری ها
معمولاً قادر به تکثیردر محیط  آبی نیستند. بنابراین وجود آنها در آب نشانگر آلودگی مدفوعی جدید است .
باکتریهای هتروتروف
1- Coliform
2- Thermotolerant coliforms
1- Escherichia coli
2- klebsiella
3- Enterobacter
4- Citrobacter
5- 4 – methyl umbelliferyl – β – D glucoside
6- Heterotrophic
باکتری هایی هستند که بر خلاف باکتری های اتوتروف، منبع انرژی آنها مواد آلی است .
باکتری های نشانگر  آلودگ ی آب آشامیدنی:
منظور باکتر ی هایی هستند که وجود آنها در آب نشان دهند ۀ ناکافی بودن فر آیند تصفیه و همچنین
آلودگی آب با مدفوع انسان و حیوان است. مانند کلیفرم های گرماپای، آنتروکوک های مدفوعی،
کلستریدیوم های احیا کنندۀ سولفیت و باکتریوفاژها
ویژگی ها
به طور کلی آب آشامیدنی باید عاری از میکروارگانیسم های بیماری زا مانند آنتروویروس های
انسانی، تک یاختگان بیماریزا ، کرم ها  و ارگانیسم های آزادزی  باشد.
ویژگی های میکروبیولوژی آب آشامیدنی:
1 ویژگی های میکروبیولوژی آب آشامیدنی – جدول 5
ردیف نوع آب نوع باکتری حدمجاز در 100 میلی لیتر
1 کلیۀ آب های آشامیدنی اشریشیاکلی یا کلیفرم های گرماپای منفی
2 آب تصفیه شده برای استفاده در سیستم توزیع اشریشیاکلی یا کلیفرم های گرماپای منفی

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp