تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

گندزدائی آب استخر

گندزدائی آب استخر:

برای گندزدائی آب استخر های شنا روشهای متعددی مانند استفاده از (UV) کلر، برم، ید، سیانورات های کلره و لامپ های اشعه ماوراء بنفش
استفاده م یشود. گرچه گزینۀ مناسب تر که با وسعت بیشتری کاربرد دارد کلر و تا حدودی برم می باشد. سیانورات های کلره توسط بعضی از مراجع اجازه داده نشده است . استفاده از لامپ های اشعه ماورا بنفش به خاطر عدم بجا گذاشتن باقمیانده گندزدا و تأثیر زیاد کدورت (UV) بر کارایی آن ،محدود می باشد . ید به طور گسترده استفاده نشده است . ولی گزارشات حاکی از کاربرد رضایت بخش این ماده در استخرهای UV شنای سرباز ، بوده است . پایداری ید از کلر بیشتر است . اشعه همراه با پراکسید هیدروژن برای گندزدایی استخرهای شنا بطور مؤثر بکار رفته است . برم به شکل کلرید برم با آب و آمونیاک واکنش نموده و تشکیل برم آمین ها را می دهد که گزارشات ارجحیت ای ن ترکیب برای از بین بردن باکتریها و ویروس ها نسبت به کلرآمین ها را نشان می دهد. بهر حال کلر ترکیب شیمیایی انتخابی برای گندزدایی آب استخر می بادش. کلر ممکن است به شکل گاز فشرده شده (مایع)، محلول هیپوکلریت سدیمیا 12 یا 15 درصد، هیپوکلریت لیتیوم 35 درصد، یا هیپوکلریت کلسیم پودر یا قرص 65 درصد مورد استفاده قرار می گیرد.

/hدر دسترس در حد حداقل 0,6 میلی گرم در 7 در آب استخر باعث ایجاد نتایج / 7/2 تا 6 pH لیتر (بدون سیانورات) و باکتریولوژیکی رضایت بخش خواهد شد. ولی اغلب در عمل کلر باقیمانده آزاد 1 تا 3 میلی گرم در لیتر نیاز می باشد.

کلر آزاد قابل و یون (HOCL) دسترس مجموع کلر به شکل اسید هیپوکلروس گندزدای قویتری نسبت به HOCL می باشد. ترکیب (OCL-) هیپوکلریت آب و دمای آب بستگی دارد.

برای مثال در pH= 7/2 و %62 کلر موجود به شکل HOCL و در 7/4 = pH در %32کلر موجود به شکل HOCL و ،8 =pH و %22 کلر موجود به شکل HOCL در حرارت 20 می باشد. جدول 2 درصد  HOCL و OCL را با توجه به pH در دمای 0تا20 درجه سانتیگراد نشان می دهد.

گندزدائی آب استخر
گندزدائی آب استخر

گندزدائی آب استخر اثرش بر سلامتی:

تحریک و سوزش چشم ممکن است در اثر شنای طولانی در آب با پی هاش 7.4 همراه با کلر ترکیبی باقیمانده (کلر آمین ها) یا تری کلرید کمتر از 8 می تواند برای یک دوره زمانی کوتاه / 6/5 تا 3 pH . نیتروژن اتفاق افتد تحمل گردد که این بخاطر ظرفیت بالای بافری اشک چشم می باشد. 7 برای به حداقل رساندن تحریک و سوزش چشم / 7/5 تا 6 pH احتمالاً 0 میلی گرم در لیتر برای گندزدایی / به همراه کلر آزاد باقیمانده 7/6 نیازمند کلر آزاد / بالاتر از 6 pH مطلوب کافی می باشد. در صورتیکه باقیمانده برابر 1 میلی گرم در لیتر با قدرت گندزدایی مشابه می باشد.

پی هاش آب استخر باید کمتر از 8 نگه داشته شود، چون مقدار فعال کلر PH بشدت کاهش می یابد.و همانگونه که قبلا ذکر pH موجود با افزایش خواهد بود. HOCL 8 فقط حدود 8% کلر به شکل / برابر 5 pH شد در از اسید سیانوریک همراه با کلرزنی یا به شکل ایزوسیانورات کلر برای پایداری کلر باقیمانده استفاده می شود . گرچه استفاده از آن محدود می باشد ولی در صورت استفاده از این ترکیبات حداقل کلر باقیمانده pH 1 تا /25 ، 7/ 7/2 تا 5 pH آزاد در دسترس 1 میلی گرم در لیتر با 8 pH 2 با / 7/9 و 5 pH 2 با ،7/8 pH 1/75 با ،7/7 pH 1/5 با ، 7/6 توصیه شده است. غلظت سیانورات باید بین 30 و 100 میلیگرم در لیتر نگه داشته شود . رقیق سازی یا جایگزینی آب وقتی غلظت سیانورات از 100 میلی گرم در لیتر بیشتر گردد . لازم است. گزارش شده است که سیانوراتها با عث تغییرات در اندامهای کبد و کلیه حیوانات آزمایشگاهی و تحریک و سوزش چشم می گردد.

آمونیوم آلوم یا آمونیاک آزاد نباید مورد استفاده قرار گیرد . چون نگهداری کلر آزاد در دسترس در آب استخر غیر عملی می گردد ، چون آمونیاک با کلر واکنش نموده و تشکیل کلر آمین ها یا کلر ترکیبی را می دهد. کلر باقیمانده ترکیبی یک گندزدای با اثر کند می باشد و در باکتری کشی استخرهای تأثیر بسیار کمی دارد . وقتی کلر ترکیبی 0 میلی گرم در لیتر برسد باید توسط کلرزنی / باقیمانده (کلرآمین) به قوی تر که باعث گذشتن از نقطه شکست کلرزنی شود به کلر آزاد باقیمانده رسید. شکل 1 نمودار کلر زنی تا نقطه شکست را نشان میدهد.

گندزدائی آب استخر
گندزدائی آب استخر

-1 تجزیه و از بین رفتن کلر توسط ترکیبات احیاء کننده
-2 ترکیبات کلره آلی و کلر آمین ها تولید می شود.
-3 کلرآمین ها و ترکیبات کلره آلی از بین می روند.
-4 کلر آزاد باقیمانده و مابقی تر کیبات کلر آلی

کلرآمین ها همچنین باعث ایجاد بوهای کلره شده و همچنین ایجاد تحریک و سوزش چشم می نمایند. وقتی عمل کلرزنی مازاد انجام می شود، تمهیدات لازم برای تهویۀ کافی جهت تری کلرید نیتروژن شکل گرفته، که بدبو و خاصیت انفجاری دارد .
باید در نظ ر گرفته شود . کلرزنی آب حاوی آهن (به شکل محلول ) باعث بدرنگ شدن آب و ایجاد لک در دیوارهای استخر می گردد. بنابراین در صورت وجود آهن و منگنز در آب، باید از آب حذف شوند.

گندزدائی آب استخر با برم

اگر از برم به عنوان ماده گندزدا استفاده شود، غلظت برم باقیمانده در استخر برابر 3 تا 5 میلی گرم در لیتر توصیه شده است . برم خالص در حرارت اطاق دارای ر نگ قرمز تیره با بوئی شدیداً تحریک کننده است . این ماده به سادگی به شکل دمه درآمده، سمی و بسیار خورنده می باشد. این ماده یک گندزدای بسیار مؤثر می باشد. برم معمولاً به شکل جامد در دسترس می باشد. که شکل جامد آن برای حمل و نقل فنیلین – p – ایمن تر است . برم، برم آمین و ید با معرف دی اتیل واکنش می نماید.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp