تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مضرات کلر استخر

مضرات کلر استخر :

مضرات کلر استخر ؟ اهميت آب در سلامت جامعه و کاربردهاي مختلف آن از جمله (آشاميدني، صنعتي، شنا) سبب گردیده که استخرهاي شنا بصورت یک مرکز تفریحي مورد استفاده آحاد جامعه قرار مي گيرد و با توجه به موقعيت جغرافيایي کشور و قرار گرفتن ایران در منطقه گرم و نيمه خشک، استخرهاي شنا روز به روز محبوبيت بيشتري بين مردم کسب ميکنند و عده زیادي از مردم روزانه از استخرهاي شنا استفاده ميکنند. بنابراین آب استخرها بایستي از لحاظ عوامل فيزیكي، شيميایي از جمله ميزان کلر باقيمانده، میزان PH آب استخر  و  انجام آزمایشات ميكروبيولوژیكي توسط آزمایشگاه های آب مورد کنترل دقيق قرار گيرند تا خطري از هر نظر متوجه استفاده کنندگان نشود. در غير این صورت ممكن است نتایج نامطلوبي براي جامعه بوجود آید.

از مضرات کلر استخر می توان خطراتي براي چشم ها و دستگاه تنفسي مي باشد و از سوي دیگر با اجزا سازه اي استخر و دیگر تجهيزات آن ترکيب شده به آن صدمه و آسيب مي رساند و همچنين داراي بو و مزه نامطبوعي است، باید با کمال دقت مورد استفاده قرارگيرد.با توجه به اثرات سویي که گاز کلر بر سيستم تنفسي شناگران بویژه شناگران خردسال دارد، در استخرهاي سرپوشيده باید از تجهيزات مناسب تهویه به منظور تخليه هواي داخل سالن که حاوي مقادیر زیادي گاز کلر متصاعد
شده از آب استخر مي باشد، استفاده شود.علاوه بر گاز کلر ،
مشتقات کلر( هيپوکلریت سدیم و هيپوکلریت کلسيم) نيز در گندزدایي آب مورد استفاده قرار مي گيرند.

تحریک و سوزش چشم که از مضرات کلر استخر می باشد  ممكن است در اثر شنای طولانی در آب با pH= 7همراه با کلر ترکيبی باقيمانده کلر آمين ها یا تری کلرید نيتروژن اتفاق افتد. pH= 5.6-3.8می تواند برای یک دوره زمانی کوتاه تحمل گردد که این بخاطر ظرفيت بالای بافری اشک چشم می باشد. احتمالا pHبا ً7.5تا 7.6برای به حداقل رساندن تحریک و سوزش چشم به همراه کلر آزاد باقيمانده ۰/۶ ميلی گرم در ليتر برای گندزدایی مطلوب کافی می باشد. در صورتيكه pHبالاتر از 7.6نيازمند کلرآزاد باقيمانده برابر 1ميلی گرم در ليتر با قدرت گندزدایی مشابه می باشد PHآب استخر باید کمتر از 8نگه داشته شود، چون مقدار کلر فعال موجود با افزایش PHبشدت کاهش می یابد.

  • شنای طولانی در آب کلرینه و در pH=7.4باعث سوزش چشم، ولی pH= 6.5-8.3به علت بافری بودن اشک چشم،آب کلرینه برای یک مدت طولانی قابل تحمل و در pH= 6.7-5.7اگر ميزان کلر باقيمانده آزاد ۰.۶ميلی گرم در ليتر باشد سوزش چشم به همراه نخواهد داشت.
  • قدار کلر باقيمانده براي آب استخرها در شرایط عادي و غير اپيدمي در منابع جهاني واستاندارد ملي حداقل 1ميلی گرم در ليتر و حداکثر 3ميلی گرم در ليتر پيشنهاد شده است و چنانچه مقدار کلر باقيمانده فعال در آب استخر در حد فاصل 2-3ميلی گرم در ليتر باشد محيط زندگي غالب موجودات ریزه ذره بيني از بين خواهد رفت. و در آب استخر حفظ pHزیر 8ضروری است زیرا مقدار کلر فعال موجود، با افزایش pHبه مقدار زیادی کاهش پيدا می کند بطوریكه درpH= 8.5
    حدود 8درصد کلر بصورت
    HOCLمی باشد.
  • مشكلات ناشي از پایين بودن pHدر استخرها، خوردگي، کاهش کلر، ایجاد لكه وتحریک پوست و چشم مي باشد.
  •  وجود قارچ هاي غير درماتوفيت شامل: آسپرژیلوس، فرميگاتوس، آسپيرژیلوس نيجر، پني سليوم، مرکورکلادوسپوریوم و قارچ هاي درماتوفيت شامل ایپدر موفایتون فلوکوزوم، تریكافاریتون، ورکوزوم، تریكوفاریتون منتاگروفایتس را از آب استخرها جدا کردهاند.
  •  کلروفرم هم از مضرات کلر استخر است که موجود در استخرهای شنای سرپوشيده ناشی از کلرزنی آب توسط هيپوکلریت سدیم، به عنوان یک ماده ليپوفيليک فرار،می تواند از طریق آب وارد هوای آزاد استخر شود.
  • کلرآمين ها نيز که از مضرات کلر استخر می باشند در ایجاد بوهای کلره شده و همچنين ایجاد تحریک و سوزش چشم می نماید. وقتی عمل کلرزنی اضافه صورت می گيرد تمهيدات لازم برای تهویه کافی جهت تری کلرید نيتروژن شكل گرفته که بد بو و خاصيت انفجاری دارد. استحمام و شنا نيز می تواند باعث جذب پوستی و تنفسی ترکيبات تری هالومتان ها گردد. لذا روش های جلوگيری از توليد کمتر این ترکيبات و تهویه مناسب هوای محيط استخر در دفع آلوده کننده های بيولوژیكی بویژه این ترکيبات از اهميت زیادی برخوردار است.

از اسيد سيانوریک همراه با کلرزنی یا به شكل ایزوسيانورات کلر برای پایداری کلر باقيمانده استفاده می شود. رقيق سازی یا جایگزینی آب وقتی غلظت سيانورات از 100ميلی گرم در ليتر بيشتر گردد لازم است. کلر باقيمانده ترکيبی یک گندزدای با اثر کند می باشد و در باکتری کشی استخرهای شنا تأثير بسيار کمی دارد. کلرزنی آب حاوی آهن (به شكل محلول) باعث بدرنگ شدن آب و ایجاد لک در دیوارهای استخر می گردد. بنابراین در صورت وجود آهن و منگنز در آب، باید از آب حذف شوند.

مضرات کلر استخر

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp