تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

خصوصیات آب اشامیدنی

خصوصیات شیمیایی آب اشامیدنی

تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتي از نظر میكروبي، فیزيكي و شیمیايي بعنوان يكي از چالش هاي انسان در جوامع و به ويژه جوامع در حال توسعه مي باشد. توزيع آب غیر منطبق با استانداردها در كوتاه مدت و در بلند مدت اثرات جبران ناپذيري بر سلامت مصرف كنندگان می گذارد. (1)آب از حلالهاي قوي است كه در طبیعت با كیفیتهاي مختلف يافت مي شود, در حقیقت بیان كننده كیفیت آب خواص فیزيكي, شیمیايي و زيستي است كه بر اساس اين خواص ، مصارف و نوع استفاده از آب مشخص میگردد.(2) آب همواره مقاديري املاح، مواد معلق و گازهاي محلول همراه خود دارد. وجود برخي از املاح در آب براي سلامتي انسان ضروري،ولي مقدار بیش از حد مجاز سلامتي انسان را به خطر مي اندازد.خواص شیمیایی معمولاً به ویژگی‌هایی از آب گفته می‌شود که در اثر میزان و نوع ماده حل‌شده در آن تغییر می‌کند ازجمله این خواص می‌توان به اسیدیته، قلیائیت، هدایت الکتریکی، سختی آب اشاره کرد.

ويژگيهاي شيمیاي آب اشامیدنی:

ويژگيهاي شيميايي آب آشاميدني بايد بشرح ذيل باشد.

 مواد معدني– اجسام جامد حل شده در آب اجزاي كاني آن را تشكيل ميدهند. اين مواد شامل كليه آنيونها و كاتيونهاي قابل حل و سيليس و سيليكاتهاي موجودند.

مواد شيميايي معدني سمي :

حداكثر مقدار مجاز مواد شيميايي معدني سمي در جدول شماره 1 منعكس گرديده است.

رديفنوع تركيببرچسبحداكثر مقدار مجاز بر حسب ميلي گرم در ليتر
1آرسنيكAs05/0
2سربPb05/0
3كرمCr05/0
4سلنيومSe01/0
5كادميومCd05/0
6آنتيموانSb05/0
7جيوه كلHg001/0
8موليبدنMo07/0
9سيانورCN07/0
10واناديومV1/0

جدول شماره 1)حداکثر مقدار مجاز مواد شیمیایی معدنی سمی آب آشامیدنی

مواد شیمیایی معدنی غیر سمی آب آشامیدنی:

جدول2) حداکثر مجاز و مطلوب مواد شیمیایی معدنی غیرسمی موجود در آب آشامیدنی

اسيديته آب آشامیدنی:

عبارت از ميزان يون هيدروژن اضافي است كه در مقابل يون هيدروكسيد موجود در آب وجود دارد.

در طبيعت بيشترين عامل اسيدي شدن آب‌های شيرين كه به‌وسیله فضولات صنعتي آلوده‌شده‌اند و وجود دی‌اکسید كربن آزاد به شكل اسیدکربنیک می‌باشد.این پارامتر در تعیین مبحث خوردگی بسیار اهمیت دارد. چراکه آب‌های اسیدی باعث ایجاد خوردگی در قسمت‌های مختلف صنایع مرتبط با آب و فاضلاب می‌شود.

قلیائیت  آب آشامیدنی:

ظرفيت کمي آب ، براي خنثي نمودن يک اسيد قوي تا PH معيني را قليائيت آب مي‌گويند . قليائيت آب به‌عنوان يکي از ویژگی‌های عمومي آب در نظر گرفته مي‌شود.

3) مواد شيميايي آلي سمي آب آشامیدنی :‌

حداكثر مقدار مجاز مواد شيميايي آلي سمي در آب آشاميدني در جدول شماره 3 آمده است.

 

نام مادهحداكثر مجاز

(ميكروگرم در ليتر)

آلدرين/ دي آلدرينAlderin-dialderin03/0
كلرادنChlordane2/0
2 و 4 دي كلر و فنوكسي استيك اسيد2-4 dichlorophenixy acetic acid30
د.د.ت

دي كلرودي فنيل تري كلرواتان

DDT

 

2
1 و 2 دي كلرواتان1,2 -Dichloroethene30
1 و 2 دي كلرواتان1,2 –Dichloroethene50
هپتاكلر و هپتاكلرايوكسيدHeptachlor and heptachlor epoxide03/0
هگزاكلروبنزنHexachloro benzene1
ليندنLindane2
متوكسي كلرMethoxychlor20
تركيبات حلقوي چند هسته اي   (1)‍‍    P.A.H3/0
الاكلرAlachlor20
آل دي كاربAldicarb10
آترازينAtrazline2
بنتازونBentazone30
كربوفورانCarbofiran5
كلروتولورونChlorotoluron30
1و2 دي برمو 3 كلروپروپان1,2 – dibromo   3-chloropropane1
1و2 كلروپروپان1,2 – dichloropropane20
تري هالومتانها :

كلروفرم

بروموفرم

برمودي كلرومتان

دي برمو كلرومتان

THMS

Chloroform

Bromoform

Bromodichloromethane

Dibromichloromethane

200

100

60

100

ايزوپروتورونIsoproturon9
2 متيل چهار كلر فنوكسي استيك اسيد2methyl 4 chloro phenoxy acetic acid2
متولاكلرMetolachlor10
موليناتMolinate6
پندي متالينPendimethalin20
پنتا كلروفنلPentachloro phenol9
پرمترينPermethrin20
پروپانيلPropanil20
پيروداتPyrodate100
سيمازينSimatine2
تري فلورالينTrifluralin20
دي كلروپروپDichloroprop100
فنوپروپFenoprop9
2-4-5 تري كلروفنوكسي پروپيونيك اسيد2-4-5-T9
سورفاكتانت بر حسب لوريل سولفات (دترجنت)Surfactant200
شاخص فنل بر حسب فنلPhenol index5/0

جدول شماره (3) ـ حدود مجاز برخي از مواد شيميايي سمي آلي در آب آشاميدني

كلر– كلر به عنوان يك ماده شيميايي براي ضدعفوني و از بين بردن موجودات مضر به كار ميرود. حداكثر مقدار كلر باقيمانده مجاز كه ممكن است در آب يافت شود تابعي از مزه، بو و خورندگي است. يكي از معايب كلرزني آب، ايجاد مزه خاكي و يا مزههاي مزاحم در آب است. چنانچه كلر به عنوان ماده پيشافزودني قبل از تصفيه آب به آبهاي رنگي و يا حاوي مواد آلي افزوده شود، تريهالومتانها نيز تشكيل ميگردند. ميزان كلر باقيمانده در آب آشاميدني مي تواند حدود ppm 5/0-2/0 باشد و در مواقع ضروري كه آب استريل مورد نياز باشد، مقدار كلر باقيمانده تا ppm 2 يا بيشتر قابل قبول است.

خلاصه: تامین آب سالم و بهداشتي از نظر میكروبي، فیزيكي و شیمیايي بعنوان يكي از چالش هاي انسان در جوامع و به ويژه جوامع در حال توسعه مي باشد. توزيع آب غیر منطبق با استانداردها در كوتاه مدت و در بلند مدت اثرات جبران ناپذيري بر سلامت مصرف كنندگان می گذارد.اب به عنوان حلال عمومی شناخته شده است و عوامل شیمیایی موجود در اب مربوط به قدرت حلالیت اب است،مقدار کل جامدات محلول، قلیائیت، سختی، فلوئور، فلزات ومواد مغذي از جمله عوامل شیمیایی مورد توجه در مسائل مربوط به کنترل کیفیت آب به شمار می رود.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp