آزمایش كلرايد آب

آزمایش كلرايد آب :

آزمایش كلرايد آب براي اندازه گيري يون كلريد در آب، در صورت غياب مزاحمتها كاربرد دارد. دقت اين روش براي آب درجه 2 بيان شده است و مسئوليت اطمينان از اعتبار روش براي بافتهاي آزمون نشده به عهده كاربر است.
اين روش در گستره غلظتي mg/l 
 8 تا 250 mg/l يون كلريد اعتبارسنجي شده است.

اصول آزمایش كلرايد آب


برای آزمایش كلرايد آب محلول رقيق جيوه نيترات در حضور مخلوط شناساگر دي فنيل كربازون – برموفنل آبي به نمونه اسيدي شده، اضافه ميشود. نقطه پاياني تيتراسيون با تشكيل كمپلكس آبي – بنفش جيوه دي فنيل كربازون ايجاد ميشود. 

مزاحمتها  آزمایش كلرايد آب

 به منظور آزمایش كلرايد آب،  آنيونها و كاتيونهايي كه معمولا در آب وجود دارند ايجاد مزاحمت نميكنند. يونهاي روي، سرب، نيكل و آهن و كروم بر روي محلول و رنگ نقطه پاياني تيتراسيون تاثير ميگذارند اما در صورتيكه غلظتهاي آنها تا 100 mg/lباشد، صحت تيتراسيون را كاهش نخواهند داد. مس تا غلظت حداكثر 50 mg/lقابل قبول است. تيتراسيون در حضور يون كرومات شناساگري با رنگ زمينه خيلي زياد ( آلفازورين)  نياز دارد و براي غلظت بيشتر از 100 mg/lبايد كروم را قبل از تيتراسيون احيا كرد. يون آهن در غلظت بيشتر از 10 mg/l بايد قبل از تيتراسيون احيا و يون سولفيت اكسيد شود. يونهاي برميد و فلوئوريد به صورت جزيي با كلريد تيتر ميشود. نمكهاي آمونيوم چهارتايي نيز در صورتيكه درمقادير قابل توجه 1تا2  mg/lوجود داشته باشند، مزاحمت ايجاد ميكنند. رنگ زياد محلول نمونه نيز ممكن است ايجاد مزاحمت كند.

وسايل آزمایش كلرايد آب

ميكروبورت، با ظرفيت 1 ml يا 5 ml كه با تقسيمات 0.01 ml درجه بندي شده است.

هيدروژن پراكسيد 30 % H2O2

محلول هيدروكينون،(10 g/l) مقدار 1 گرم هيدروكينون خالص را در آب حل كرده و محلول را تا 100 mlرقيق شود.

محلول استاندارد جيوه نيترات (0.025 N ):

 مقدار 4.2830 گرم جيوه نيترات (Hg(NO3)2.H2O) را در 50 ml آبي كه با 0.5 ml نيتريك اسيد غليظ(با وزن مخصوص 1.42) اسيدي شده است، حل كنيد.
محلول را رقيق كرده با آب به حجم 1
رسانده شود. در صورت لزوم اين محلول را صاف كرده و به وسيله محلول استاندارد سديم كلريد استاندارد شود.

محلول شناساگر مخلوط، مقدار 0.5 گرم دي فنيل كاربازون متبلور و 0.05 گرم پودر برموفنل آبي را در 75 ml اتيل الكل % 95حل شود با الكل تا 100 mlرقيق شود. محلول را در يك شيشه قهوه اي رنگ نگهداري كرده و بعد از شش ماه آن را دور ریخته شود.

متانول، ايزوپروپانول يا الكل تقليب شده با متانول يا ايزوپروپانول را ميتوان در صورت در دسترس نبودن اتيل الكل خالص استفاده كرد. فرمول هاي اتانول تقليب شده ديگر مناسب نيستند.

شناساگر مايع معمولا پس از گذشت زمان 12تا 18ماه نگهداري موجب ايجاد تغيير رنگ در نقطه پاياني نبوده و قرار گرفتن در معرض نور شديد و يا درجه حرارت بالاتر از37.8 درجه سانتیگراد عمر نگهداري آنرا كاهش ميدهد. مخلوط پودر خشك دو شناساگر براي زمان طولانيتر پايدار است. شناساگر به صورت مايع يا مخلوط پودري(به شكل كپسول) به طور تجاري در دسترس ميباشد.

نيتريك اسيد(3: 997) : سه حجم نيتريك اسيد غليظ (با وزن مخصوص 1.42)را با 997حجم آب مخلوط كنيد.

كاغذ شناساگر ، pHنوار كاغذي تعيين pHبا محدوده طولاني كه گستره pHبرابر يك تا 11را در برميگيرد.

محلول استاندارد سديم كلريد، ،(0.025 Nچند گرم سديم كلريد را به مدت يك ساعت در دماي 600 ºCخشك كنيد. مقدار 1.4613 گرم از نمك خشك را در بالن حجم سنجي با آب حل كرده و محلول را در 25 ºCبا آب تا حجم 1 لیتر رقيق كنيد.

محلول سديم هيدروكسيد( g10 ،(10 g/l سديم هيدروكسيد را در آب حل كرده و محلول را با آب تا حجم 1 لیتر رقيق كنيد.

حجمي از نمونه را كه مقدار يون كلريد در آن بيشتر از 20 میلی گرم نباشد، برداريد و در صورت لزوم با آب تا حجم حدود 50 mlرقيق كنيد. يك شاهد شناساگر را با 50 mlآب عاري از كلريد اندازه گيري كرده و همين روش را براي نمونه به كار ببري.

تا 10قطره محلول شناساگر مخلوط را اضافه كرده و ارلن را تكان دهيد يا بچرخانيد. در صورتي– كه رنگ آبي – بنفش يا قرمز ايجاد شود، قطره قطره نيتريك اسيدبيافزاييد تا رنگ محلول زرد شود. 1 ml اسيد ديگر اضافه كنيد. درصورتيكه رنگ زرد يا نارنجي به محض افزودن شناساگر مخلوط ظاهر شد بايد قطره قطره محلول سديم هيدروكسيد را تا تغيير رنگ به آبي – بنفش افزوده و قطره قطره نيتريك اسيد بيافزاييد تا رنگ محلول زرد شود. 1 ml اسيد ديگر اضافه كنيد.

محلول و شاهد را تا ظهور رنگ آبي – بنفش پايدار در كل محلول در مقابل نور عبوري از محلول، با محلول جيوه نيترات 0/025 Nتيتر كنيد مقدار حجم محلول جيوه نيترات مصرفي را برحسب ميلي ليتر يادداشت كنيد.

در صورتيكه يون كرومات با غلظت كمتر از 100 mg/l در غياب يون آهن وجود داشته باشد از مخلوط شناساگر آلفازورين اصلاح شده  استفاده كرده و نمونه را مطابق اما تا pHبرابر 3به صورت مشخص شده به وسيله كاغذ شناساگر ،pHاسيدي كنيد. محلول را طبق اما تا نقطه پاياني رنگ زيتوني – ارغواني تيتر كنيد.

در صورتيكه يون كرومات با غلظت بيشتر از 100 mg/lدر غياب يون آهن وجود داشته باشد، مقدار 2 mlمحلول تازه هيدروكينون اضافه كرده

در صورتي كه يون آهن سه ظرفيتي درحضور يا غياب يون كرومات در نمونه وجود داشته باشد، حجمي از نمونه را كه يون آهن سه ظرفيتي يا مجموع يون آهن سه ظرفيتي و يون كرومات در آن حداكثر 2.5 mg باشد، استفاده كنيد. 2 ml محلول تازه هيدروكنيون اضافه كرده

در صورتي كه يون سولفيت در نمونه وجود داشته باشد، مقدار 0.5 mlهيدروژن پراكسيد را به ml 50نمونه در يك ارلن ماير اضافه و به مدت يك دقيقه مخلوط كنيد.

غلظت يون كلريد، ،را برحسب ميلي گرم در ليتر در نمونه اصلي از رابطه زير محاسبه كنيد : 

آزمایش كلرايد آب

آزمایش كلرايد آب

نرماليته محلول جيوه نيترات ، S   حجم نمونه استفاده شده

آزمایش كلرايد آب با تيتراسيون نقره نيترات نیز قابل انجام است لذا در مطالب بعدی به تیتراسیون این مواد می پردازیم…

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *