تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب سالم

آزمایش آب سالم :

آزمایش آب سالم ، برای آنالیز میکروبی و شیمیایی آب  در آزمایشگاه آب شرکت آبرام قابل انجام می باشد که بر اسا استاندارد شماره ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱ سازمان ملی استاندارد پارامتر هایی شامل توتال کلیفرم، فیکال کلی ، سختی کل، نیترات ، نیتریت ، سولفات، سدیم،پتاسیم، کلسیم، منیزیوم و … و همچنین سنجش میزان غلظت فلزات سنگین موجود در آب و انطباق آنها با استاندارد می باشد.

آزمایش-آب-سالم

آزمایش آب سالم از نظر ميكروبي به ويژه عوامل مدفوعي آلاينده آب از مهمترين شاخص هاي مرتبط با بهداشت و سلامت آن محسوب ميگردند و مولد بيماريهاي متعددي مي باشند. در تعيين وضعيت كيفي آب از شاخص هاي مختلف ميكروبي به منظور كاربري هاي متعدد استفاده ميشود كه درجدول زیر اين عوامل به ترتيب اهميت با توجه به نوع كاربري مرتبط معرفي ميگردند.

 

براساس برنامه آب WHO و water laboratory and water treatment اندازه گيري كل كليفرم و كليفرم هاي مدفوعي (مقاوم به حرارت) براي اهداف گزارش حاضر پيشنهاد مي گردد. مسلما عوامل مختلف ميكروبي در محيط هاي طبيعي آب هاي سطحي و مخازن به دليل تماس آب در حوضه و مخزن با انواع منابع آلودگي و حيوانات و موجودات احتمال وجود دارند.

پارامترها و شاخص هاي معرفي شده برای آزمایش آب سالم بايد با غلظت هاي زمينه اي و استانداردهاي كيفيت آب مورد مقايسه قرار گرفته و موارد و پارامترهايي كه غلظت ميانگين ماهيانه و ساليانه آنها از استانداردها تجاوز مينمايد تعيين گردند. براي تعيين تجاوز از غلظت استاندارد بايد براساس روش هاي آماري ميانگين و انحراف معيار نتايج پايش محاسبه و براساس آزمون هاي استاندارد آماري تفاوت مثبت معني دار با استانداردها يا غلظت هاي زمينه اي يا مورد نظر تاييد گردد.

شايان ذكر است كه براي مخازن با كاربري آب كشاورزي يا صنعت با توجه به اينكه كيفيت آب مورد نياز در صنايع مختلف و محصولات مختلف كشاورزي متفاوت است مقايسه كيفيت آب مخازن با آنها انجام نم يشود. بنابراين مقايسه هاي كيفيت آب اندازه گيري شده در مخازن بايد با استانداردهاي ارايه شده در جدول زیر انجام پذيرد :

 

 

آزمایش آب سالم

مقادير بين المللي حداكثر مجاز غلظت ها در آب آشاميدني و آب مخزن و رودخانه جهت مقايسه و تطابق وضعيت كيفي آب مخزن در جدول بالا آمده است. 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp