تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب قنات

آزمایش آب قنات

آزمایش آب قنات ، شامل چند بخش  پارامتر های شیمیایی ، فیزیکی ، میکروبی و فلزات سنگین آب می شود. امروزه توده آب زیرزمینی سالم و تمیز در اثر بی توجهی و بی مبالاتی با راه یافتن نمک های جمع شده در لایه های خاک که از آبیاری زمین های کشاورزی و دامداری ها و چراگاه ها ، کودهای شیمیایی و ریختن زباله و غیره آلوده می شود. کلیه سفره های آب زیرزمینی که به صورت چاه های کم عمق و یا نیمه عمیق در مناطق روستایی به عنوان منبع تامین آب مورد استفاده قرار می گیرد را می توان در رده ای هم تراز با آّهای سطحی خام مورد استفاده در آبرسانی شهری قرار داد.

استاندارد نمونه برداری از آب های سطحی

 

منظور از استانداردهاي آزمایش آب قنات بمنظور آب آشامیدني مجموعه مقررات و قوانیني است که از طرف سازمان هاي دولتي مسئول براي حفظ بهداشت و سلامت مصرف کننده تدوين مي گردد. گرچه ممکن است در بعضي موارد نتوان براحتي به اين استانداردهاي کیفي دست يافت لیکن هدف سازمان تولید کننده آب آشامیدني از اين نظر بايد معلوم و روشن باشد. بطور متداول منابع آب آشامیدني در سه دسته تقسیم مي شوند:

  • آب هاي سطحي
  • آب هاي زيرزمیني
  • آب دريا

در انتخاب منبع تامین آب آشامیدني اولويت در آن است که هزينه هاي تهیه، انتقال و تصفیه حداقل ممکن بوده و از نظر اجرايي توان و امکانات در منطقه موجود باشد. در اين رابطه تغییرات کمي و کیفي منبع در درازمدت يعني در طول عمر مفید طرح بايد مورد توجه قرار گیرد بديهي است آب در مصارف مختلف بايد از خصوصیات خاصي برخوردار باشد. 

آب آشامیدني، آبي است که عوامل فیزيکي، شیمیايي، بیولوژيکي و راديو نوکلئوتیدي آن در حدي باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئي، در کوتاه مدت يا درازمدت در انسان ايجاد نکند براي تصفیه آب دريا و تبديل آب شور به آب شرب با توجه به جداسازي نمک ها و عناصر موجود در آن بايستي آب خروجي بعد از انجام فرايند تصفیه بر روي آن از نظر خصوصیات فیزيکي، شیمیايي و میکروبي منطبق بر استانداردهاي موجود در اين زمینه باشد.

آب قنات خارج شده از قنات های منطقه کرمانشاه

عواملي از آب هاي آشامیدني که ميتواند مورد قضاوت از نظر قابلیت شرب قرار گیردعبارتند از ويژگی هاي فیزيکي، شیمیايي و باکتريولوژيک آب آشامیدني پیشرفت روش هاي شناسايي، اندازه گیري و حذف آلاينده ها از يک طرف و شناسايي اثرهاي جامع تر آنها بر سلامت انسان و به کار گیري روش مديريت و ارزيابي ريسک در تدوين استانداردها، سبب شده است استانداردهاي آب آشامیدني در دنیا بطور مداوم بازنگري گردد.

مقادير جديدي نظارت بر کیفیت آب آشامیدني و آزمایش آب قنات مبتني بر استانداردهاي فیزيک و شیمیايي و باکتريولوژيک مي تواند به عنوان ارزيابي بهداشت عمومي هوشیارانه و مداوم و بررسي ايمني و مقبولیت آب آشامیدني تعريف گردد. مديريت منبع آب يک جنبه تکمیلي از مديريت پیشگیرانه کیفیت آب آشامیدني مي باشد.

استاندارد های آب قنات

مقادیر مجاز پارامتر های آب قنات

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp