تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش جارتست

آزمایش جارتست:

آزمایش جارتست  براي نشان دادن تاثیر مواد شیمیایی، در تصفیه خانه ها طراحی شده است. این آزمایش یک روش عمومی براي ارزیابی انعقاد، لخته سازي و ته نشینی در تصفیه خانه می باشد. آزمایش جارتست در واقع یک مدل کوچک از واحدهاي اختلاط سریع، انعقاد و ته نشینی در تصفیه خانه است که در این روش افزودن مواد شیمیایی خصوصاً موادي مثل آلوم، کلرورفریک، پلیمرها که براي کاهش کدورت آب استفاده می شوند را می توان در مقیاس آزمایشگاهی ارزیابی نمود. با استفاده از آزمایش جار، راهبر می تواند میزان تزریق موادمنعقدکننده را هنگامی که مقادیر کدورت، رنگو سایر پارامترهاي شاخصکیفیت آب خام تغییر می کند، بصورت تقریبی تعیین و با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش میزان تزریق مواد شیمیایی را در تصفیه خانه تنظیم نماید. البته معمولاً براساس تجارب، راهبران ممکن استچند درصدي بر مقدار تئوري بدستآمده اضافه کنند. همچنین این آزمایش ابزار مفیدي جهت بررسی منعقدکننده ها یا پلیمرهاي جدید (و مقایسه آنها با همدیگر) و حتی تغییر در فرایند انعقاد و لخته سازي با استفاده از تغییر درسرعت اختلاط ، تغییر در مکانیزم ته نشینی و … می باشد.

عوامل موثر  آزمایش جارتست:

برخی عوامل که ممکن استدر تعیین نتایج بهینه آزمایش جارتست تداخل ایجاد کنند عبارتند از :
1 تغییر دما ( در طی آزمایش ) : جریانهاي گرمایی در بشر که در اثر اختلاف دماي ظرف و آب داخل آن بوجود می آید ممکن است در ته نشینی ذرات مشکل ایجاد کند. این مسئله می تواند با کنترل دما حل شود. همچنین استفاده از ظروف پلاستیکی شفاف بجاي ظروف شیشه اي می تواند تغییرات دمایی در هنگام آزمایش را کاهش دهد.
2 آزاد شدن گاز ( در طی آزمایش) : تشکیل حباب که بعلت همزدن مکانیکی، افزایش دما یا واکنش شیمیایی اتفاق می افتد موجب شناور شدن لخته ها می شود.
3 فاصله زمانی بین نمونه برداري و آزمایش : فعالیت بیولوژیکی یا عوامل دیگر ممکن است روي ویژگیهاي انعقاد اثر بگذارد. بهمین دلیل فاصله زمانی بین نمونه برداري تا آزمایشباید حداقل شود و این فاصله نیز ثبت گردد.

فیلم آموزشی آزمایش جارتست:

به اشتراک بگذارید :
whatsapp