تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش های تانک ته نشینی

آزمایش های تانک ته نشینی

آزمایش های تانک ته نشینی برای بررسی عملكرد حوض هاي ته نشيني نيز از طريق ميزان حذف كل مواد جامد معلق (TSS) و نيز با ميزان حذف BOD5 سنجيده مي شود و به عواملي مانند بار هيدروليكي يا بار سطحي،زمان ماند،خواص فاضلاب،خواص ذرات، دما، وجود جريان ميانبر، بار سرريز، بار مواد جامد و وجود فاضلاب هاي صنعتي بستگي دارد. 

تانک ته نشینی در فرآیند لجن فعال

عمليات و راهبري مناسب حوض هاي ته نشيني در كنترل بو و نيز ممانعت از ورود بار بيش از حد مواد جامد و BOD بر روي ساير
فرايندهاي پايين دستي، به ويژه سامانه هاي زيستي، ضروري است. از اين رو لازم است كه به طور مرتب آزمايش هايي بر روي
جريانهاي ورودي، خروجي و لجن حوض هاي ته نشيني انجام داده شود تا در صورت لزوم عكسال عمل مناسب به سامانه اعمال شود. محاسباتي كه براي تعيين عملكرد و كنترل حوض ته نشيني لازم است عبارتند از
 :

 1. درصد حذف، كه با ميزان حذف مواد جامد قابل ته نشيني، مواد جامد معلق و BOD مشـخص مـيشـود و بـا اسـتفاده از
  داده هاي جمع آوري شده روزانه يا حداقل دو بار در هفته قابل تعيين است.
 2.  زمان ماند هيدروليكي، زمان ماند فاضلاب در حوض بايد در محدوده طراحي شده كه معمـولا بـين 1.5تـا 2.5سـاعت است باشد تا مواد جامد فرصت كافي براي ته نشين شدن داشته باشند. اين زمان در واقع با جريان مايع تغييـر مـي يابـد. بنابراين سرعت و يا بده جريان فاضلاب به حوض بايد در محدوده مقدار طراحي باشد.
 3. بار سطحي، كه در واقع بده جريان فاضلاب به ازاي واحد سطح حوض تهنشيني است. براي محاسبه اين كميت بايد بده
  جريان را بر اندازه سطح حوض ته نشيني تقسيم كرد. مقدار طراحي اين پارامتر معمولا بين 30 الي 50 متر مكعب بر متر
  مربع بر روز است. 
 4. بار مواد جامد، برابر است با مقدار مواد جامد ورودي در روز به ازاي واحد سطح حوض ته نشيني و بر حسب كيلوگرم مواد
  جامد بر واحد سطح بر روز بيان مي شود.
 5.  بار سرريز، مقدار جريان خروجي از حوض ته نشيني به ازاي واحد طول سرريز را گويند. به عبارتي حاصل تقسيم بـده بـر
  طول سرريز، بار يا جريان سرريز را به دست ميدهد. محدوده طراحي معمولا 125الي 500متر مكعب بر متـر مربع بر روز است. 
  اين پارامتر عموما تاثير اندكي بر عملكرد حوض هاي ته نشيني دارد.
 6. بده تخليه لجن اطلاعات دقيقي را براي كنترل حوض ته نشيني فراهم مي آورد و از رابطه زير قابل تعيين است:
  – درصد مواد جامد در لجن × زمان كاركرد تلمبه × بده تلمبه = بده تخليه (مواد جامد) لجن (كيلوگرم بر روز)
  – درصد مواد جامد كل در لجن، اين مقدار از تقسيم وزن مواد جامد خشك در نمونه لجـن بـه كـل وزن نمونـه بـهدسـت
  ميآيد.
 7.  افزايش مقدار FOGبه بيش از محدوده معمول مبين ورود فاضلابهاي كنترل نشده واحدهاي تجاري و صنعتي است.
 8.  مقدار مواد فرار در لجن معمولا در حدود 70-80درصد مواد جامد خشك لجن است. كمتر بـودن ايـن مقـدار مـيتوانـد
  مبين ورود دانه و شن در لجن باشد.

به لحاظ اينكه حوض هاي ته نشيني شامل تجهيزات مختلفي هستند، عملكرد مناسب آن به عملكرد اين تجهيزات بستگي دارد. بنابراين، آزمایش های تانک ته نشینی ، به كنترل و بازرسي قسمتهاي مختلف آن مرتبط مي شود.

Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp