تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اسامی باکتری های هتروتروف

اسامی باکتری های هتروتروف

اسامی باکتری های هتروتروف باكتري هاي هوازي- بي هوازي اختياري هستند كه به جز (BacillusوMicrocoucus) بقيه گرم منفي بوده و جنس هاي (KlebsiellaوAeromonas، Citrobacter ، Alcaligenes، Moraxella، Enterobacter، Proteus  Flavobacterium ،Serratia ،Pseudomonasو Acinetobacter را شامل مي شوند. جنسهاي غالب اين مجموعه، باكتريهاي
Acinetobacter ،Serratia ، Pesudomonas ، Flavobacterium ، Enterobacter هستند. جنس هاي ياد شده، برخي از باكتري هاي مهم در پزشکي نظير Staphylococcus، Mycobacteriumو Serratiaنيز در تركيب باكتريهاي هتروتروف ممکن است حضور داشته باشند.

اسامی باکتری های هتروتروف

باكتريهاي هتروتروف ساكن طبيعي بدن انسان و حيوانات هستند و از طريق مدفوع دفع ميشوند. برگ درختان، خاک، آب، قطرههاي باران و حتي بزاق دهان نيز تعداد معتنابهي از اين باكتريها را در خود جاي داده اند. هر اينچ مربع از پوست سالم انسان، ميزبان صدها هزار باكتريهاي هتروتروف است. اين باكتري ها در بسترهاي كربن فعال، رزين ها، صافي هاي ماسه يي و غشايي، شبکه هاي توزيع و اجزاي آن، خنک كننده ها، مخازن تحت فشار و حتي جدار بطريهاي آب وجود داشته و اثر ناشي از تغيير جمعيت آنها بر كيفيت آب و تأسيسات آب رساني با ضريب 10تغيير مي كند.

آزمایش باکتری های هتروتروف

روش يکسان شده ي جهاني براي شمارش HPCوجود ندارد. روش شمارش اسامی باکتری های هتروتروف شامل انواع وسيعي از حالتهاي مختلف آزمايش است كه نتايج متنوع كمي و كيفي را توليد ميكند. دامنه ي دماي آزمايش از 71تا 11درجه ي سيلسوس و زمان انکوباسيون از چند ساعت تا 2روز متغير است. شرايط تغذيه اي نيز از حالتهاي كم تا مقادير بالاي مواد غذايي متفاوت ميبا شند. تنها بخشي از ميکروارگانيسمهاي فعال ميتوانند در شرايط خاص تنظيم شده براي آزمايش HPCرشد كرده و تشخيص داده شوند. به طور كلي تعداد شمارش شدهي باكتريهاي هتروتروف به نوع محيط كشت، زمان و دماي انکوباسيون و سرانجام روش كشت بستگي داشته و با افزايش دما و زمان انکوباسيون، تعداد شمارش شده ي آنها افزايش مي يابد.

مـيکروارگانيسمها معمولا در آب وسطوح مرتبط با آب در حالت بيوفيلم (لايه ي زيستي) رشد ميكنند. به رشد ميکروارگانيسمها در آب آشاميدني تصفيه شده رشد مجددگفته ميشود. به طور كلي مواد غذايي مورد نياز باكتريها به ويژه كربن آلي قابل جذب( ،)AOCعامل محدود كنندهي رشد ميکروبي در شبکههاي آب شهري محسوب شده و رشد اغلب باكتريها در غلظت هاي كمتر از 51-51ميکروگرم بر ليتر كربن آلي قابل جذب متوقف ميشود و اين در حالي است كه باكتريهاي گروه كليفرم به ويژه
در غلظتهاي بسيار كمتر
E.aerogenes وK.pnenumonac وE.cloacaea ، E.coli باكتريهاي AOCنيز قادر به رشد هستند. 

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp