تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد آب کشاورزی

استاندارد آب کشاورزی :

استاندارد آب کشاورزی دارای اهمیت است. استفاده از فاضلاب انسانی در کشاورزی با هدف آبیاری محصولات و حاصلخیز کردن خاک ها از قدیم در کشورهای آسیایی رواج داشته است. در عصر معاصر و در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس و آمریکا مهمترین روش دفع فاضلاب، تخلیه آن به زمینهای کشاورزی بوده است. در کشور ایران نیز در عهد صفویه از فضولات انسانی اصفهان به عنوان کود در زمینهای حاشیه شهر استفاده میشده است. فاضلاب بسیاری از خانه های قدیمی شهر به نهرهایی موسوم به “مادی” تخلیه میشد که این نهرها برای آبیاری زمینهای کشاورزی بکار میرفته اند.

در کشور ژاپن در سال 1996نزدیک به 13میلیون مترمکعب فاضلاب تصفیه شده در آبیاری مصرف شده است. در کشورهای خاورمیانه که اکثر آنها در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارند و از قدیم با معضل کم آبی آشنا بوده اند، استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی هر روز اهمیت بیشتری مییابد، زیرا در اغلب این کشورها، بخش کشاورزی مهمترین مصرف کنندۀ آب است. مراکش، اردن، عربستان، عمان، پاکستان و امارات متحده عربی، هر کدام طرحهایی را برای کاربرد دوبارۀ فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی در دست اجرا دارند. در حال حاضر در بسیاری از شهرهای ایران، فاضلابهای خانگی و روان آبهای سطحی و بعضاً پسابهای صنعتی پس از خروج از شهر، در
زمینهای کشاورزی پاییندست استفاده میشود. برای مثال نهر فیروزآباد تهران که بار زیادی از آلودگی روانآبهای سطحی شهر و پساب کارخانجات و فاضلابها به آن تخلیه میشود، سالهای متمادی است که به عنوان نهر محصولات کشاورزی زمین های جنوب شهر بکار میرود. باید توجه داشت که شرط استفاده موفقیتآمیز ازفاضلاب و پساب در کشاورزی، در نظر گرفتن اثرات آن بر محیط زیست و محصولات کشاورزی و بهداشت و تندرستی انسانها میباشد. در غیر این صورت آسیب های جدی به طبیعت و جوامع انسانی وارد خواهد آمد.

استاندارد آب کشاورزی با مقایسه پارامترهای BOD5-کلیفرم مدفوعی- –COD-کروم شش ظرفیتی- سرب- کبالت- آرسنیک- کادمیوم است.
کشور قبرس نیز استانداردهای فاضلاب خانگی تصفیه شده مورد استفاده در آبیاری برای محصولات گوناگون کشاورزی را برای چهار پارامتر ،
SS ،BOD کلیفرم مدفوعی و نماتد منتشر شده ،آورده شده است.

غلظت کل مواد محلول (TDS) استاندارد آب کشاورزی :

یکی از مهمترین پارامترهای تشخیص کیفیت آب کشاورزی است. نمکهای محلول در آب با شوری خاک در ارتباط هستند و بر این اساس، رشد گیاه، عملکرد و کیفیت محصولات از کل نمکهای محلول در آب اثر میپذیرد.

هدایت الکتریکی(EC) استاندارد آب کشاورزی :

برای نشان دادن غلظت یونهای موجود در آب از هدایت الکتریکی استفاده میشود. هدایت الکتریکی مستقیماً با مجموع آنیونها و کاتیونهای حاصل از تجزیه مواد شیمیایی مرتبط است و در حالت عمومی با غلظت کل نمکها مطابقت مینماید.

استاندارد آب کشاورزی

 

نسبت جذب سدیم (SAR) استاندارد آب کشاورزی :


استاندارد آب کشاورزی برایب سدیم SAR به دلیل تأثیراتش بر روی خاک، یکی از مهمترین کاتیونها است. سدیم تبادلی، تمایل به پراکنش خاک داشته، باعث کاهش سرعت نفوذ آب و هوا در خاک میگردد. مطمئنترین شاخص تعیین میزان تأثیر آب آبیاری بر افزایش سدیم تبادلی خاک، پارامتر نسبت جذب سدیم یا SARاست که به صورت زیر تعریف میشود: (غلظت یونها بر حسب meq/lمیباشد. )

استاندارد آب کشاورزی
استاندارد آب کشاورزی

استاندارد آب کشاورزی یونهای سمی:

مهمترین یونهای سمی عبارت است از  ، (B ) (Cl) (Na) غلظت بالاتر از حد مجاز این یونها باعث اختلال در عملکرد ریشه، کاهش عملکرد
محصول، تغییر شکل ظاهری گیاه و حتی مرگ گیاه میشود.

استاندارد آب کشاورزی کل کلیفرم و کلیفرمهای مدفوعی :


 ارگانیسمهای گروه کلیفرم که تحت نام مجموعه کلیفرمها در باکتریولوژی آب به ارگانیسمهای هوازی، بیهوازی، اختیاری، گرم منفی، بدون اسپور، باکتریهای میلهای شکل اطلاق میشوند که در ظرف 48ساعت و درجه حرارت ،35°Cلاکتوز را تخمیر میکنند و گاز تولید مینمایند. در فاضلاب بیشتر ”کلبسیلا“ و ”سیتروباکتر“ وجود دارد.

نسبت به پارامتر کل کلیفرم، شواهد قویتری را برای بیان حضور احتمالی پاتوژنهای مدفوعی، فراهم میکنند. کلیفرمهای مدفوعی زیر گروه کل کلیفرمها هستند و در آزمایشگاه در درجه حرارت ارتقا یافته 44°Cتعیین میشوند.

 

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp