تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد تعداد نمونه برداری آب

استاندارد تعداد نمونه برداری آب

استاندارد تعداد نمونه برداری آب در مخازن بستگي به ويژگي هاي كيفي آب مخزن و كاربري آب و هدف عمليات پايش دارد. در مخازني كه تغييرات كيفي آب در آنها بيشتر است، استاندارد تعداد نمونه برداری آب بايد كمتر از مخازني باشد كه كيفيت آب در آنها نسبتا ثابت است. در صورت عدم اطلاع يا شناخت كافي از ويژگي ها و تغييرات زماني كيفيت آب در مخزن بايد بررسي مقدماتي انجام گيرد. همچنين در برنامه هاي پايشي كه اهداف خاصي نظير مدل سازي آلاينده ها يا مطالعات هزينه ها مدنظر باشد، توالي نمونه برداري ها بسته به نوع اين اهداف تنظيم مي گردد.

استاندارد-تعداد-نمونه-برداری-آب


نوع كاربري آب نيز در فواصل زماني نمونه برداري موثر است.هرچه ميزان حساسيت كاربري آب نسبت به كيفيت آن بيشتر باشد بايد فواصل زماني نمونه برداري ها كاهش يابد.ميزان دسترسي،بودجه و امكانات موجود نيز از عوامل مهم در نمونه برداري مي باشند. در انتخاب زمان نمونه برداري ها از مخازن در نظر گرفتن پديده لايه بندي حرارتي بسيار مهم بوده و نمونه برداري ها حتما بايد شامل دوره هاي زماني لايه بندي نيز باشند. 

فاصله زمانی استاندارد تعداد نمونه برداری آب

زمان بندي هاي عمليات پايش به سه سطح تقسيم مي شود:

  • نمونه برداري پيوسته و مستمر
  • نمونه برداري با زمان بندي ادواري
  • نمونه برداري موردي

در مواردي كه كيفيت آب اثر مستقيم بر كاربري آن داشته و كاربري آب(كاربري هاي انساني)به طور مستمر جريان دارد (تامين آب شرب،تامين آب صنعتي،تامين آب كشاورزي و آبزي پروري)نمونه برداري بايد به طور مستمر با فواصل زماني مشخص انجام گيرد.بنابراين نمونه برداري مستمر براي كليه مخازن كشور ضروري است. 

در مواردي كه كاربري آب در دوره خاصي از سال (مثلا براي كشاورزي)مورد نظر باشد يا مطالعه پديده خاصي نظير لايه بندي حرارتي كه در دوره خاصي به وقوع مي پيوندد مدنظر باشد، نمونه برداري به صورت ادواري در زمان هاي كاربرد آب يا زمان وقوع پديده لايه بندي بايد انجام گيرد. 

در مواردي كه تعيين كيفيت آب در پيكره آبي،تعيين ميانگين غلظت آلاينده ها،تعيين غلظت زمينه اي،بررسي وجود نوع خاصي از آلودگي در آب،در مواقع بروز حوادث منجر به ورود و پخش آلودگي در مخزن،نظير حوادث واژگوني وسايل نقليه حاوي مواد شيميايي و سوختي ، در موارد مشكوك به عمليات تروريستي آلوده كردن عمدي مخزن به عوامل خاص شيميايي يا ميكروبي و در موارد مربوط به مطالعات خاص همانند مطالعات مدلسازي يك يا چند پارامتر كيفيت آب در مخزن، نمونه برداري ها به صورت موردي و در بازه زماني مرتبط با آغاز و پايان بررسي ها بايد به انجام رسد و ممكن است در سال هاي بعدي تكرار نگردد.

استاندارد تعداد نمونه برداری آب و پارامتر های کیفیت آب برای مخازن آب شرب و کشاورزی

 

 

4.5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp