تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری BOD پنج روزه

اندازه گیری BOD

برای اندازه گیری BOD ، دو بطري از يك آب نهر پر مي شوند . ميزان DO يكي اندازه گيري مي شود ، سپس درب بطري ديگر را بسته و داخل همان جريان آب به مدت 5 روز قرار مي گيرد ( براي حفظ شرايط محيطي مثل درجه حرارت ، زمان و نور ( بعد از 5 روز DO ظرف دوم اندازه گيري شده و اختلاف DO ظرف اول و دوم مشخص كننده BOD5 است . درجه حرارت ، نور و زمان عوامل موثر در BOD هستند . لازم به ذكر است آزمايش حتماً بايستي در درجه حرارت 03 درجه سانتي گراد و در محيط به مدت 5 روز باشد.

اندازه گیری BOD

اندازه گیری BOD با انتخاب مستقیم نمونه:

– اندازه گيری مستقيم و دقيق
– اندازه گيری های 02 تا 1 روزه
– بدون جيوه
– رابط RS232 – نياز اکسيژن بيوشيمی (BOD)

BOD – نياز اکسيژن بيوشيمی يک اصطلاح برای مقدار اکسيژن مورد نياز برای تجزيه بيولوژيکی يک ماده آلی در يک – نمونه آب فاضلاب می باشد. بنابراين اندازه گيری BOD به عنوان پايه آشکار سازی مواد آلی قابل تجزيه بيولوژيکی در آب است. تفاوت بين BOD و نياز اکسيژن شيميايی اين است که COD مواد آلی تجزيه ناپذير بيولوژيکی را نيز شامل می شود . بنابراين اندازه گيری BOD ، اندازه گيری مهمي از اثرات فاضلابهاي صنعتی و انساني در تاسيسات فاضلاب ها و خروجی فاضلاب می باشد.

اندازه گیری BOD با استفاده از BOD سنج آکوالیتیک اکسی دایرکت:

سيستم حسگر اکسی دايرکت آکواليتيک يک سيستم 6 نمونه ای است که اندازه گيری دقيق BOD را براساس فشارسنجی امکان پذير می سازد. دم سنج های فشار سنجی جذب اکسيژن را به تغيير فشار ناشی از مصرف اکسيژن وقتی حجم ثابت باشد، ارتباط می دهند. به خاطرحسگر های فشار يکپارچه مدرن،ديگر نيازي به فشارسنج های جيوه ای نيست.

کلیات آکوالیتیک اکسی دایرکت:

روش های دم سنجی اندازه گيری مستقيم اکسيژن مصرف شده توسط ميکرواورگانيسم ها از هوا يا محيط غنی از اکسيژن در يک ظرف در بسته تحت شرايط دمايی و جريان ثابت را فراهم می نمايد . دی اکسيد کربن که به صورت متابوليسمی به وسيله باکتری ها توليد می شوند، به صورت شيميايی با محلول هيدرواکسيد پتاسيم موجود در فنجان آببند درون شيشه پيوند می خورد . افت فشار در سيستم به طور مستقيم متناسب با مقدار BOD بوده واز طريق حسگر BOD آکواليتيک اندازه گيری می گردد. مقدار BOD سپس به طور مستقيم بر حسب ميلی گرم بر ليتر نمايش داده می شود . مقادير BOD در حافظه حسگر ذخيره می شود و می تواند روی صفحه نمايش بزرگ در هر لحظه بدون نياز به صرف وقت برای تبديل فاکتورها ، ظاهر شود. اين بدين معنی است که مجموعه آزمايشاتی که در يك روز تعطيل خاتمه می يابند، بدون هيچ مشکلی می توانند طی هفته آتی بررسی گردند . دوره اندازه گيری برای کاربر قابل انتخاب بوده و می تواند بين 1 تا 02 روز باشد تا کاربرد مناسب داشته باشد . هرچند اندازه گيری های کوتاه مدت برای کارهای علمی مفيد می باشند، اندازه گيری های استاندارد معمولا 5 روز طول می کشد و تعيين فشارسنجی OECD به طور کل طی يک دوره 02 روزه انجام می شود.

مزایا اندازه گیری BOD :

• انتخاب مستقيم نمونه
• نمايش مستقيم و دقيق مقادير BOD بر حسب ميلی گرم بر ليتر
• کاربری آسان برای کاربر
• دوره های قابل انتخاب برای کاربر از 1 تا 02 روز
• ذخيره اتوماتيک مقادير BOD                                                                                                                                            • محدوده اندازه گيری از 3 03 ميلی گرم در ليتر تا 3 0333 ميلی گرم بر ليتر – – BOD در حجم نمونه
• عملکرد شروع اتوماتيک بعد از يکسان سازی دمايی نمونه ها
• تعيين BOD در شرايط محيطي بدون جيوه
• سيستم همزنی القايی با مرکز قرارگيری اتوماتيك ميله های همزن
• رابط RS232

به اشتراک بگذارید :
whatsapp