تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

بررسی کیفیت لجن

بررسی کیفیت لجن

بررسی کیفیت لجن ، بستگی به عمليات موثر تغليظ لجن همانند ساير فرايندهاي تصفيه به مشاهدات بهره بردار و اندازه گيريهاي لازم، بستگي دارد. در اين خصوص بايد، پارامترهايي مانند؛ PH ، دما، عمق بستر لجن، بار مواد جامد ورودي و اكسيژن محلول اندازه گيري شوند. كنترل زمان ماند لجن در روش تغليظ ثقلي ضروري است چرا كه افزايش زمان ماند لجن در مخزن باعث افزايش رويه يا كفاب در مخزن ميشود. زمان ماند لجن را ميتوان با شدت تخليه لجن از مخزن كنترل كرد. ارتفاع بستر لجن نيز بر غلظت مواد جامد معلق در لجن خروجي موثر است.

لذا بهره بردار بايد مقدار ارتفاع بستر لجن را به طور تجربي به گونه اي كنترل كند كه غلظت مواد جامد معلق در لجن خروجي در مقدار مطلوب باقي بماند. اين امر تابع دما نيز ميباشد. دماي بيشتر محيط، به ارتفاع كمتر بستر لجن نيازمند است.
پارامترهاي لازم در عمليات تغليظ ثقلي، محل نمونهبرداري، اندازهگيري و تواتر آنها در جدول زیر آمده است.

 

بررسی کیفیت لجن

عملكرد يك تغليظ كننده با درصد مواد جامد در خروجي سنجيده ميشود. عامل غلظت نيز معياري در ميزان تغليظ به دست آمده است و به صورت نسبت غلظت لجن تغليظ شده به غلظت لجن ورودي، تعريف ميشود. فرايند تغليظ ثقلي به pHحساس است. همچنين دما نيز عامل بسيار مهمي بوده و در صورتيكه مقدار آن از 15 ºCبه 20ºC افزايش يابد، لازم است نسبت لجن ثانويه به اوليه به حداكثر مقدار طراحي شده افزايش داده شود. در دماهاي بالاتر بايد بار ورودي را به كمترين مقدار محدوده آن كاهش داد و در صورت نياز لجن ورودي را رقيق كرد.

با استفاده از جريان برگشتي لجناب عملكرد فرايندهاي تغليظ ثقلي به عوامل متعددي مانند: نوع لجن، شرايط لجن ورودي، دما، عمق بستر لجن، مقدار بار مواد جامد، بار هيدروليكي، زمان ماند مواد جامد و زمان ماند هيدروليكي بستگي دارد. در فرايند تغليظ به كمك شناورسازي با هوا عواملي مانند: اندازه حبابهاي هوا، بار مواد جامد، ويژگيهاي لجن بهويژه انديس حجمي لجن ، SVI نوع مواد شيميايي و مقدار آن، در عملكرد آن تاثير دارد.

اندازه گیری های هاضم هوازي

قلياييت، ،pHدرصد مواد جامد، درصد مواد جامد فرار در لجن ورودي، درصد مواد جامد فرار در لجناب، درصد مواد جامد فرار در لجن هضم شده، درصد مواد جامد فرار در محتواي هاضم از عوامل مهم اندازه گيري در هاضم هاي هوازي است. كنترل هاضمهاي هوازي به صورت نيمه پيوسته يا پيوسته انجام ميشود. در حالت نيمه پيوسته، مخزن هاضم به صورت تناوبي پر و خالي ميشود. فرايند هضم پيوسته، همانند سامانه لجن فعال ميباشد. بدين ترتيب كه سطح لجن در هاضم همواره ثابت بوده و سرريز به داخل جداكننده مايع از لجن ميريزد و مقداري از لجن به هاضم برگشت داده ميشود. در اين حالت، غلظت مواد جامد نسبت به فرايند نيمه پيوسته كمتر است. كنترل بده جريان برگشتي لجن و زمان ماند لجن در كيفيت لجناب حاصله موثر است.
همچنين، در هاضم هوازي مواقعي پيش ميآيد كه
pHكاهش پيدا كرده و به زير مقدار مناسب براي فعاليت ميكروارگانيزمها ميرسد. در اين حالت بهره بردار بايد مقدار مناسب قلياييت را براي افزودن به هاضم تا رسيدن به pHدلخواه تعيين كند كه از طريق آزمايش به دست ميآيد.

بررسی کیفیت لجن

 

1.5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp