تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی

بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی

در سلسه مطالب ” بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی ” به بررسی آزمایشگاهی عمکرد دستگاه تصفیه آب خانگی از لحاظ كدورت ، رنگ ، سختي ، طعم و بو و … و حذف و کاهش پارامترهای شیمیایی و مواد معدنی اثرگذار بر سلامت آب می پردازیم.

بررسي كيفيت تركيبات شيمايي آلي در آب خروجي از دستگاههاي تصفيه خانگي:

تصفيه آب خانگي در نقطه مصرف به عنوان يك استراتژي اميدوار كننده جهت افزايش دسترسي جهاني به آب آشاميدني سالم تصفيه ترويج داده شده است. يكي از رايج ترين روش هاي تصفيه آب به ويژه در مناطقي كه داراي كيفيت نامطلوب آب (لب شور) هستند استفاده از آب شيرين كن هاي خانگي با روش تصفيه با اسمز معكوس است.هدف از انجام اين تحقيق بررسي كيفيت شيميايي تركيبات آلي در آب خروجي از دستگاههاي تصفيه خانگي است اين مطالعه به صورت توصيفي مقطعي و از طريق نمونه برداري از آب خروجي و ورودي 12نوع دستگاه تصفيه خانگي انجام گرفته است كه باعبور نمونه از كارتريج c18و تزريق به دستگاه GC MSكيفيت تركيبات شيميايي آلي اين دستگاهها بررسي گرديد. بيشترين تركيبات آلي يافت شده در آب خروجي شامل استرهاي فتالات ،تركيبات فنل همچون بيسفنول و… مي باشد . با توجه به شناسايي چنين تركيباتي در آب خروجي از اين دستگاهها و استفاده روز افزون جامعه تحقيقات بيشتري جهت بررسي مورد نياز مي باشد.

آب يكي از نيازهاي اساسي و اوليه هر موجودي است و بدون آن حيات معنايي نخواهد داشت . آب آشاميدني علاوه بر تامين آب مورد نياز بدن ربرگيرنده املاح و عناصر معدني و ضروري براي بدن است كه كمبود يا افزايش پاره اي از آنها منجر به ايجاد مشكلات و بيماري هاي مختلفي مي شود. با توجه به اينكه كيفيت آب آشاميدني به طور معمول در شبكه توزيع كنترل شده است نه در نقطه مصرف، استفاده ازسيستم هاي تصفيه در نقطه مصرف از جمله روشهايي است كه به منظور دستيابي به اهداف و مقررات جديد آب اشاميدني مطرح شده اند.

دستگاه هاي تصفيه آب خانگي براي تصفيه آب در نقطه مصرف در سطح خانگي گسترش يافته است خيلي از اين وسيله ها به طور معمول در كشورهاي در حال توسعه به عنوان يك سيستم كم هزينه براي تغيير آلاينده هاي ميكروبي منابع آب در جهت توليد آب آشاميدني با كيفيت قابل قبول براي خاتگي به كار برده مي شود
برخي خانواده ها ایرانی با خريد دستگاه هاي خانگي تصفيه آب كدورت ، رنگ ، سختي ، طعم و بو و… با روشهايي نظير جذب سطحي ، فيلتراسيون ، تبادل يون اسمز معكوس حذف مي نمايند . اين دستگاه ها را به صورت خطي در زير ظرفشويي آشپزخانه ها يا در محل آب و ورودي به خانه ها مي توان نصب كرددستگاههاي تصفيه خانگي در حال حاضر بطور گسترده علاوه بر منازل در تعداد قابل توجهي از مراكز عمومي، اداري و تجاري نظير بانكها، ادارات و فروشگاهها مورد استفاده قرار مي گيرد.

براي تعيين اثر دستگاههاي تصفيه خانگي بر كيفيت فيزيكي و شيميايي آب حاكي از آن است كه حذف املاح مفيدي چون كلسيم و منيزيوم، فلورايد كربنات و بي كربنات موجب آسيب به مصرف كننده مي شود و امكان افزايش برخي از بيماريها را در اثر استفاده بلند مدت از اين دستگاهها وجود دارد.

نتايج حضور تركيبات شيميايي متفاوتي را در آب خروجي از دستگاههاي تصفيه خانگي نشان مي دهد .كيفيت تركيبات شيميايي آلي يافته در آب خروجي از دستگاه هاي تصفيه خانگي در جدول شماره 1ارائه شده است. اين تركيبات براساس بالاترين درصد شناسايي ) بيش از 80درصد ( براساس دو منبع NIST05aوwiley7n ارائه شده اند .مطابق جدول شماره 1نتايج حاكي از آن است ، تركيبات شيميايي متنوعي در آب خروجي از دستگاه
هاي تصفيه وجود دارد:

دستگاه تصفیه آب خانگی
دستگاه تصفیه آب خانگی

استرهاي فتالات و بيسفنول و آلكن ها از مهم ترين تركيبات شيمايي آلي مورد شناسايي مي باشند. تركيبات فتالات ها و بيسفنول به عنوان تركيبات مختل كننده غدد درون ريزمعرفي شده اند و مطالعات اخير نشان داده شده است كه برخي از فتالات ها باعث سوزش چشم، بيني، گلو و برخي ديگر به كبد و كليه و ارگان هاي سيستم توليد مثل آسيب وارد مي كنند. برخي ديگر هم از طريق رشد در عملكرد هورمون هاي جنسي تداخل ايجاد مي
كند.

در پژوهش انجام شده توسط حميد رضا پروزماني همكاران برروي كيفيت شيميايي آبهاي بطري شده تركيبات شيميايي متنوعي همچون تركيبات فتالات ، فنل ها و همچنين آلكن ها يافت گرديد.  همچنين Leivadaraو همكاران درمطالعه اي بر روي كيفيت شيميايي آب هاي بطري شده تركيبات
هالومتان ها و هالو استيك اسيدها را با غلطتي بسيار كم شناسايي كردند همچنين حضور دي اتيل فتالات ها را تاييد كردند.

با توجه به يافته هاي اين پژوهش و اين كه تاكنون هيچ گونه پژوهشي بر روي تركيبات شيميايي آلي سنگين بر آب خروجي از اين دستگاه ها در كشور انجام نشده وبا توجه به روند روز افزون استفاده از اين دستگاه ها نيازبه انجام تحقيقات بيشتري بر روي دستگاه هاي تصفيه آب خانگي با مورد نياز مي باشد.كنترل و پايش مداومكيفيت آلي آب خروجي از دستگاه هاي تصفيه خانگي لازم و ضروري به نظر مي رسد.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp