تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تشکیل تری هالومتان

تشکیل تری هالومتان

تشکیل تری هالومتان با کلرزنی مواد آلی طبیعی(NOM) تشکیل و اغلب به عنوان مواد آلی اولیه با کلر آزاد باقی مانده شناخته می شود. مواد آلی اولیه در حالت کلی دارای اسید هیومیک و فولیک اسید هستند. کلرآمین ها نیز قادر تولید تری هالو متان (THM) هستند ولی مقدار آنها به اندازه ای کم است که این فرآیند ها را می توان فرآیند های عدم تشکیل تری هالو متان ها تلقی کرد.

نحوه تشکیل تری هالومتان

طبق استاندارد EPA حداکثر آلودگی برای وجود تری هالومتان ها 0.1 در نظر گرفته می شود. TTHM به صورت مجموع تری کلرومتان(CHCL3) ، تری برومتان(CHBr3) ، برومو دی کلرواتان (CHBrCL2) و دی برومو کلرواتان (CHBrCL3) تعریف می شوند. برای تشکیل روش های کنترل تشکیل تری هالومتان و تطبیق با قوانین تری هالو متان، مشخصات تشکیل تری هالومتان چهار پایه اساسی دارد:

  1. تری هالومتان لحظه ای : غلظت تری هالومتان در لحظه نمونه برداری است. مقدار تری هالومتان مورد قبول با این روش تعیین می شود.
  2. تری هالومتان نهایی : غلظت تری هالومتان در دورترین نقطه از خط توزیع خوانده می شود. در صورتیکه برای بررسی ترهالومتان از مطالعات آزمایشگاهی استفاده کنیم، در آزمایش باید مقدار واقعی زمان تماس کلر و زمان ماند مورد نظر در سیستم را شبیه سازی کنیم. بنابراین دما و پی اچ نمونه باید مشخص باشد.
  3. پتانسل تشکیل تری هالو تان : پتانسیل تشکیل تری هالومتان با کسر غلظت تری هالومتان لحظه ای از تری هالومتان نهایی به دست می آید.
  4. پتانسیل حداکثر تری هالومتان :این مقدار حداکثر مقدار تری هالومتان در شرایط  مناسب تشکیل تری هالومتان نشان  می دهد. شرایط  آزمایش براساس  قوانین محیط زیست در مدت ۷ روز  در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد با حداقل  کلر آزاد باقی مانده 0.2 ، غلظت اولیه کلر ۵ میلی گرم بر لیتر با PH حدودی ۹ تا ۹.۵ برای مدت ۷ روز تعریف می شود.

نرخ تشکیل و غلظت تری هالومتان

  1. مواد اولیه آلی
  2. میزان کلر آزاد باقی مانده
  3. دمای آب
  4. پی اچ آب
  5. غلظت برم
  6. زمان تماس کلر

 

Rate this post

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp