تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مرحله احتمالی در تشخیص کلی فرم های آب

مرحله احتمالی

در مرحله تشخيص احتمالي روش تخمير چند لوله اي از آبگوشت لوريل تريپتوز به عنوان محيط كشت استفاده مي شود . در صورتي كه محيط كشت بعد از سترون شدن در يخچال نگهداري شده باشد، قبل از استفاده بايد به مدت يك شب درانكوباتور oC35 قرار گيرد . پس از اين مدت، مرحله احتمالی در تشخیص کلی فرم های آب لوله هايي كه در آنها رشد ميكروبي ويا حباب گازي مشاهده شد كنار گذاشته مي شوند.
روش كار:
الف_مواد مورد نياز:
محيط كشت آبگوشت لوريل تريپتوز :
تريپتوز 20 گرم
لاكتوز 5 گرم
2 گرم / فسات دي پتاسيوم هيدروژن 75
2 گرم / فسفات پتاسيوم دي هيدروژن 75
كلريد سديم 5 گرم
0 گرم / سولفات لوريل سديم 1
آب مقطر 1 ليتر
مواد خشك را به آب اضافه كرده، كاملا به هم بزنيد و سپس به كمك حرارت آنها را حل كنيد . بعد از 6 باشد. قبل از سترون شدن، يك لوله دورهام و به اندازه كافي /8 ± 0/ محيط بايد 2 PH ، سترون كردن محيط كشت در لوله ها ريخته بطوري كه پس از سترون كردن حداقل يك دوم يا دو سوم لوله دورهام در محيط كشت شناور باشد . چنانچه هدف تعين م يزان اسيد در لوله ها باشد، به جاي لوله دورهام، از محلول 0 گرم در ليتر به محيط كشت مرحله احتمالي بيفزائيد . اين شناساگر / 0 ارغواني بروموكرزول به ميزان 1 تشكيل اسيد (به عنوان نتيجه مثبت) را در اين مرحله از آزمايش كليفرم ها نشان مي دهد . لوله ها را با درپوش فلزي و يا پلاستيكي مقاوم به حرارت ببنديد. آبگوشت لوريل تريپتوز را با چنان غلظتي بساز يد كه اضافه كردن 100 ميلي ليتر ، 20 ميلي ليتر ، يا 10 ميلي ليتر از نمونه به محيط كشت باعث كاهش غلظت اجزا تركيبي آن نشود . براي پيشگيري از اين
امر از جدول زير كمك بگيريد.

12

ب – روش انجام آزمایش در مرحله احتمالی تشخیص کلی فرم های آب
ب 1 ) رديفهاي 5 تايي از لوله هاي آزمايش را در محفظه نگهد ارنده لوله قرار دهيد . تعداد اين رديف ها و حجم نمونه انتخابي بستگي به كيفيت و ويژگيهاي نمونه مورد آزمايش دارد . براي آب آشاميدني پنج لوله حاوي 20 ميلي ليتر يا 10 لوله حاوي 10 ميلي ليتر و يا يك بطري حاوي 100 ميلي ليتر نمونه آماده ( 100 ، و …. ميلي ليتر ) 5 لوله آماده كنيد . براي /1 ، 1 ، كنيد. براي آبهاي غير آشاميدني براي هر رقت ساخت محلول هاي رقيق و يا تعيين حجم نمونه مورد نياز مراحل اشاره شده در مبحث شمارش پليت هتروتروف را ببينيد . از شكل 1 همان مبحث نيز مي توانيد به عنوان راهنما كمك بگيريد. ظروف حاوي نمونه ها و محلول هاي رقيق شده را 25 بار به شدت تكان دهيد . در هر گروه 5 تايي از لوله ها حجم مشخصي از نمونه را به ترتيب با افزايش ميزان رقت يا كاهش ضريب رقيق سازي ( از غليظ به رقيق ) اضافه كنيد . مخلوط داخل لوله ها را با تكان دادن آرام لوله ، مخلوط نمائيد .
ب 2 ) لوله ها يا بطري ها ي حاوي نمونه ومحيط كشت را در دماي oC35±0/5 در انكوبات ور قرار 24 ساعت هر لوله يا بطري را به آرامي و با حركت چرخشي تكان داده و آنها را از نظر ± دهيد. بعد از 2 ميزان رشد ميكروبي ، وجود يا عدم وجود گاز و واكنشهاي اسيدي ( سايه هاي زرد رنگ ) بررسي كنيد . چنانچه در اين مرحله تشكيل گاز ي ا اسيد مشاهده نشود ، آنها را مجددا به مدت 24 ساعت در انكوباتور 48 ساعت لوله ها را بررسي كرده،وجود يا عدم وجود تشكيل زياد گاز و اسيد را يادداشت كنيد . در صورتي كه به جاي لوله دورهام از شناساگر استفاده شده باشد رشد همراه با
اسيدي شدن محيط كه موجب تغيير رنگ شناساگر مي شود ، نشانگر پاسخ مثبت به آزمايش احتمالي است.

تفسير نتايج مرحله احتمالی در تشخیص کلی فرم های آب
48 ساعت بيانگر پاسخ مثبت به آزمايش ا حتمالي است . ± توليد گاز يا اسيد در لوله ها يا بطري طي 3 لوله هاي مثبت را براي آزمايش در مرحله تائيدي نگهداريد . عدم توليد اسيد يا تشكيل گاز در پابان  48 ساعت بيانگر نتيجه منفي است . كاهش زمان به كمتر از 48 ساعت براي نتيجه گيري قطعي از مشاهدات،باعث مي شود كه برخي گونه هاي نادر كليفرم كه رشدشان بسيار كند است، از نظر دور بمانند.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp