تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش انجام آزمایش BOD

روش انجام آزمایش BOD :

روش انجام آزمایش BOD برای فاضلاب های متفاوت  در آزمایشگاه آب و فاضلاب آبرام می تواند متفاوت باشد.  ممكن است در آبهاي سرد يا آبهايي كه در آن، فتوسنتز رخ ميدهد با نمونه هايي مواجه گرديم كه داراي بـيش از 9 ميليگرم در ليتر اكسيژن محلول در دماي 20درجه سلسيوس باشند. بـراي جلـوگيري از كـاهش اكسـيژن محلـول در طول انكوباسيون چنين نمونه هايي، در يك بطري نيمه پر در حالي كه نمونه را با تكان دادن شديد يا به وسـيله هـوادهي با هواي فشرده بهم ميزنيد با رساندن دماي نمونه به 20درجه سلسيوس، اكسيژن محلول را تا حد اشباع كـاهش دهيـد. نيازي به بذر دار كردن نمونه نيست.

بمنظور تعیین روش انجام آزمایش BOD ، هر موقعي كه نمونه هاي فاضلاب كلرزني شده براي تعيين BODجمع آوري ميشود، بايـد بـه منظـور حـذف كلـر، ميزان كافي عامل احيا كننده به نمونه افزود. بعد از كلرزدايي بايد مجدداً نمونه ها را با ارگانيسمها بذر دار كـرد. قبـل از بذر دار كردن نمونه، روشهاي زير بايد براي تشخيص كلر در نمونه مركب به كار گرفته شوند.  با دقت 100ميليليتر از نمونه خوب مخلوط شده را به ارلن ماير 250ميليليتـري انتقـال دهيـد. سـپس مقـدار كمـي كريستالهاي يدور پتاسيم (KI) را به نمونه اضافه كنيد و كريستالها را حل نماييـد، 1ميلـيليتـر از اسـيد سـولفوريك غليظ را اضافه و خوب مخلوط نماييد و در نهايت 5قطره از محلول نشاسته به آن بيافزاييد، اگر رنگ آبي ظاهر نشد كلر حضور ندارد و BODنمونه مركب ممكن است بدون كلرزدايي تعيين شود، با وجود اين نمونه بايد بذردار شـود.
به هر حال اگر رنگ آبي ظاهر شد، 100ميليليتر از نمونه مركـب خـوب مخلـوط شـده را بـه وسـيله سـولفيت سـديم( 0.025)نرمال، تا رسيدن به نقطه پايان تيتراسيون كه بين قطره آخر رنگ آبي و محلول بي رنـگ قـرار دارد تعيين نماييد، تيتراسيون را خيلي آهسته انجام دهيد. تعداد قطرات سولفيت سديم 0.025نرمال مصرفي را بشـماريد و اين شماره را يادداشت نماييد.

براي كلرزدايي يك نمونه به منظور آزمايش 100 ،BODميليليتر ديگر از نمونه مركب خوب مخلوط شده را به يك ارلن ماير 250ميليليتر تميز انتقال دهيد. تعداد قطرات تعيين شده سولفيت سديم 0.025نرمال را كه براي كلرزدايي در مرحله قبلي لازم است اضافه كنيد و خوب مخلوط نماييد. از اين نمونه به منظور تعيين BODاستفاده كنيـد. اگـر نمونه بيشتري لازم است نمونه بيشتري (به دقت اندازه گيري شود) را به ظرف تميز انتقال دهيد و متناسب بـا آن تعـداد قطرات سولفيت سديم 0.025نرمال را به منظور كلرزدايي اضافه نماييد.

 

روش انجام آزمایش BOD بدون بذرپاشي نمونه :

 

 • ميزان ،pHكلر باقيمانده (يا هر عامل اكسيدان يا ماده سمي شناخته شده ديگر) و تـاريخ نمونـه بـرداري را مشـخص كنيد. اگر ميزان pHنمونه فاضلاب در هر جايي بين 6.5تـا 7.5قـرار داشـت و نمونـه كلرزنـي، ازن زنـي، اسـيدي يـا گرمادهي نشده باشد از روش آزمايشگاهي مطرح شده در اين قسـمت پيـروي مـيكنـد.در غيـر اينصـورت بـه ” روش انجام آزمایش BOD با بذرپاشي ” انجام شود. مرحله بعد تعيين مقـدار نمونـه اضـافه شـده بـه بطـريBODبا ظرفيت 300ميليليتر ميباشد. براي اين محاسبه بايد دانست كه آب مقطر در دماي اتاق داراي ميزان تقريبي 8ميليگرم در ليتر اكسيژن محلول است. متعاقب آن اگر اكسيژن مورد نياز نمونه مورد آزمايش از 8ميليگـرم در ليتـر بيشتر بود، نمونه بايد رقيق شود. مطلـوب اسـت كـه حـداقل 1ميلـيگـرم در ليتـر اكسـيژن بلااسـتفاده بعـد از 5روز انكوباسيون در نمونه داشته باشيم. وجود اكسيژن محلول به ميزان حداقل 2ميليگرم در ليتر بعـد از 5روز انكوباسـيون قابل اعتمادترين نتايج را در بر دارد. براي تخمين ميزان نمونه لازم به منظور افزودن به بطري BODميتوان از جدول زير استفاده كرد. فاضلاب شهري خام معمولا داراي 100تا 300ميليگرم در ليتر ميباشد كه معمولا 3تـا 6ميلي ليتر از نمونه براي اين منظور به كار ميرود. فاضلاب بعد از ته نشيني معمولا داراي 50تا 200ميليگـرم در ليتـر است و به طور معمول 6تا 12ميليليتر از نمونه قابل كاربرد است. براي پسĤبهاي صافي كنده بايـد 15تـا 30 ميليليتر نمونه به كار برد. براي پساب های لجن فعال بسته به كيفيت پسĤب، 30تا 150ميليليتـر از نمونـه مـورد نيـاز است. فاضلابهاي خيلي قوي يا فاضلابهاي صنعتي رقيق ميشوند يـك قسـمت فاضـلاب بـه 9قسـمت آب رقيـق سازي- قبل از افزودن 3تا 6ميليليتر از نمونه رقيق شده فاضلاب به بطري BODبراي آناليز اين روش ميتواند 1000 تا 3000ميليگرم در ليتر از BODرا تحت پوشش قرار دهد.
 • دو بطري 300ميليليتر BODرا كه حدودا نيمه پر شده اند با آب رقيق سازي پر كنيد. بـا يـك پـي پـت تخليـه، ميزان از قبل محاسبه شده نمونه را به دو بطري 300ميليليتري BODانتقال دهيـد. هـر بطـري را بـا آب رقيـق سازي پر كنيد و در بطريها را جايگزين سازيد. تمامي حبابهاي هوا را خارج كنيد.

  روش انجام آزمایش BOD
 • در این روش انجام آزمایش BOD ، اكسيژن محلول اوليه، همان ميليگرم در ليتر غلظت اكسيژن محلول مخلوط با آب مقطر و نمونه بلافاصـله بعـد از اختلاط اوليه فرض شد.
 • دو بطري 300ميليليتري BODاضافي را تنها با آب رقيـق سـازي پـر كنيـد و هماننـد مرحلـه 2در بطـريهـا را جايگزين سازيد.
 • يك بطري از نمونه رقيق شده )مرحله (2و يك بطري ديگر از آب رقيق سازي تنها مرحله را در دماي 20درجـه سلسيوس انكوباتور قرار دهيد. مطمئن شويد كه تا بخش فوقاني در بطريها آب مقطر حضور دارد. به طور روزانـه آن را كنترل كنيد يا براي جلوگيري از تبخير، بطري را بپوشانيد.
 • ميزان اكسيژن محلول بطري BODباقيمانده از مرحله 2را تعيين نماييد، ميزان اكسيژن محلول اوليه را بـه عنـوان يادداشت نماييد. ميزان اكسيژن محلول بطري BODباقيمانده از مرحله 3را نيـز تعيـين كنيـد و ميـزان اكسـيژن محلول اوليه براي كنترل را به عنوان يادداشت نماييد.
 • بعد از 5روز، در این روش انجام آزمایش BOD ، اكسيژن محلول دو بطري BODنگهداري شده در انكوباتور مرحله 4را انـدازه گيـري كنيـد. ميـزان اكسيژن محلول نمونه رقيق نگهداري شده در انكوباتور مراحل 2و 4را به عنوان يادداشت نماييد. ميزان اكسـيژن محلول آب رقيق سازي نگهداري شده در انكوباتور براي كنترل مراحل 3و 4را به عنـوان يادداشـت ناميـد. توجـه  كنيد كه ميزان افزايش يا كاهش اكسيژن محلول در بطريهاي آب رقيق سازي تنها، نبايـد بـراي تصـحيح نتـايج نمونـه رقيق شده به كار رود. اين كار تنها يك اندازهگيري از كيفيت آب رقيق سازي است. نبايد افزايش يا كاهش بيش از 0.2 ميليگرم در ليتر از اكسيژن محلول بين و وجود داشته باشد. تغييرات بيشتري ممكن است با روشهاي نامناسب انجام آزمايش يا آب رقيق سازي آلوده ايجاد شود. چنانچه در روز پنجم، تمـامي اكسـيژن محلـول )تيوسـولفات سـديم 0.025نرمال يا محلول PAOمصرف شده در تيتراسيون به روش اصلاح شده آزايد براي آزمايش اكسيژن محلـول صـفر ميليليتر باشد در نمونه نگهداري شده در انكوباتور حذف شده باشد ميتواند خيلي نااميد كننـده باشـد و نتـايج از بـين رفته اند. بنابراين بهتر است دو نمونه رقيق آماده كنيم كه يكي از آنها نصف غلظت ديگري باشد به طوري كه نتيجـه آن تضميني باشد. براي مثال اگر حدود 2درصد درست است  يعني %2يا = 0.02يا زماني كه به ميـزان 105تا 280ميليگرم در ليتر تخمين شده ميشود، صحيح تر از آن است تا يك نمونه رقيق 1درصد نيز آمـاده كنـيميعني  0.01به طوري كه دامنهاي از BODبين 210تا 560ميليگرم در ليتر را تحت پوشش قـرار دهـد.
  اگر كيفيت پساب نامتعادل به نظر برسد براي اطمينان به جاي يك رقت 10درصد بـه تنهـايي دو رقـت 5درصـد و 10 درصد آماده ميسازيم. رابطه زير براي رقيق سازي بدون بذر به كار ميرود.

  روش انجام آزمایش BOD

   

   

 

 

به اشتراک بگذارید :
whatsapp