تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش انجام آزمایش mpn

روش انجام آزمایش mpn

 

روش انجام آزمایش mpn  به صورت 15لوله ای شامل سه سری پنج تایی از محیط لاکتـوز بـراث 10 cc حـاوی لولـه دورهام می باشد. لازم به ذکر است که در لوله های سری اول محـیط کـشت بـا غلظـت دوبـل آن وارد شـد. سـپس 10 cc از نمونه آب به سری اول لوله ها و 1ccبـه سـری دوم و 0.1 cc از نمونه آب به سری سوم لوله ها اضافه شـد. در نهایـت تمـامی لوله ها در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد گرماگذاری شدند. پس از ۲۴ ساعت لوله ها از نظـر تولیـد گـاز بررسـی شـدند. چنانچـه گـاز تولید نشده بود مجددا 24ساعت دیگر گرماگذاری می شد. در صورت تولید گاز از هر لوله مثبت به اندازه 1cc بـه محـیط EC بـراث (Escherchia coli broth) و 1 cc بـه محـیط پپتـون واتـر اضـافه مـی شـد.  بـه مـدت 24سـاعت در بـن مـاری 44,5 درجه سانتیگراد گرماگذاری می شدند.

س از طـی مدت ۳ روز چنانچه در لولـه هـای حـاوی محـیط EC بـراث گـاز تولید شده بـود. 0.5 cc معـرف کـواکس بـه لولـه هـای حـاوی پپتون واتر اضافه نموده. در صورت مثبـت بـودن انـدول، از لولـه های حاوی محیط ECبراث در محیط مک کانکی آگار کشت داده و بـه مـدت 24سـاعت در دمـای 37درجـه گرماگـذاری شدند.  پرگنه های به وجود آمده را روی محیط مک کانکی آگار خالص شدند. سپس نتیجه وجود یا عدم وجود اشرشیاکلی تایید می گردد.

بر اساس جدول که بر روش انجام آزمایش mpn  استوار است می توان مقادیر کلی فرم گوارشی و کل کلی فرم را تعیین کرد.

اصولا آبی که به مصرف آشـامیدن مـی رسـد بایـد از میکرو اورگانیـسم هـای بیمـاریزای شـناخته شـده و همچنـین باکتریهای نشانگرکه نشانه آلودگی آب با مدفوع است عاری باشد. اندیکاتور های زیـادی بـرای ارزیـابی کیفـی آب مـورد مطالعه قرار گرفته، توصـیه شـده اسـت. مـثلادر تعیـین منـشا
آلــودگی آب بــا مــدفوع وارزشــیابی کــارایی روش هــای گندزدایی آب از انتروکوکهـای مـدفوعی وکلـستریدیم هـای احیا کننـده سـولفیت نیـز مـی تـوان بـه عنـوان نـشانگر اضـافی استفاده کرد. اما به دلیل سهولت وسرعت جداسازی وشناسـایی ،جستجوی اشریشیا کلی و کلی فـرم هـای گرمـا پـای مناسـبتر است.

برای مشاهده و شمارش E coliو کلی فرم ها محیط هـای انتخـابی ، افتراقـی و روش هـای خاصـی مانند روش انجام آزمایش mpn  لازم اسـت. از جملـه روش هــــایی کــــه در حــــال حاضــــر در آزمایــــشگاههای میکروبیولوژی برای شناسایی و شمارش E coliوکلی فـرم هـا به کار می رود، عبارتند از:

  • روش تخمیر در لوله های چندتایی MPN
  • روش پورپلیــت
  • روش فیلتراســیون غــشایی ( روش حضور وغیاب)

روش انجام آزمایش mpn و آلودگی آب تهران :

در نمونه برداری آب چاه از پارک های مناطق مختلف در شهر تهران از نظر آلودگی به اشریشیاکلی مورد بررسی قرار گرفـت. نتـایج به دست آمده نشان می دهد کـه%54.5 نمونـه هـای آبتهیه شده غیر قابل مـصرف مـی باشـند. ایـن نتـایج بیـانگر آن است کـه نمونـه هـای آب چـاه در جنـوب تهـران از در صـد آلودگی بیشتری نسبت به سایر نقاط داشتند.

 

روش انجام آزمایش mpn


در مـورد روش های جـدیـد و سـنتـی در عـرصـه جدا سـازی و شمارش کلی فرم ها در آب آشامیدنی انجام داده اند. بـه ایـن نتیجه رسیدند که متد های سـنتی روتـین شـامل
MPN, MF بـا استفاده از محیط های کلاسیک اختصاصی،دارای محدودیت هـــایی نظیـــر مـــدت زمـــان تلقیح،تـــداخل آنتاگونیـــستیمیکروارگانیسم ها،شناسایی ضعیف میکروارگانیسم هـای کنـد. رشــد غیــر قابــل کــشت Viable But Not VBNC Culturableمی باشند.اما امروزه ، به ویژه تکنیـک فیلتراسـیون غـشایی ، MFبـا اسـتفاده از محـیط هـای کـشت بـا فعالیـت اختصاصی آنزیمی ،حساسیتش به مراتب ا فـزایش یافتـه اسـت.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp