تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش های محلول سازی

روش های محلول سازی

برای آگاهی از روش های محلول سازی در ابتدا باید اطلاعات شيميايي مربوط به ماده حل شونده نظير نام يا فرمول شيميايي، جرم مولكولي،درصد خلوص و … را از روي برچسبي كه بر ظرف نگهداري آن زده شـده است بدست آورده و سپس با تعيين نوع واحد غلظت براي محلول مورد نظر ميـزان غلظت،حجم محلولونيز مقدار گرم ماده حل شونده مـورد نيـاز را هـم مـشخص كنيم و البته چون در مسائل مربوط به محلول سازي از سـه مـورد ميـزان غلظـت،حجم محلول و مقدار گرم ماده حل شونده مورد نياز همـواره يكـي از ايـن مقـادير مجهول مي باشد مي توان به كمك روش محاسباتي نردباني محاسبه کرد. 

 

روش های-محلول-سازی

وسايل مورد نياز روش های محلول سازی :

 • بالن ژوژ ه 250ميلي ليتري
 •  شيشه ساعت
 •  اسـپاتول
 • ترازوي آزمايشگاهي
 •  برچسب
 •  ظرف نگه داري محلول
 • هيدروكسيد سديم جامد (NaOH)
 •  آب مقطر

فرض كنيد كه مي خواهيد 250 ميلي ليتـر محلـول سـود 0.3 NaOH مولار تهيه كنيد كه بدين منظور بايد مراحل زير را به ترتيـب انجـام دهيد :

 1. ابتدا از روي برچسب ظرف نگهداري سود جامد مشخـصات مربـوط بـه آن را يادداشت كنيد و سپس به كمك اطلاعات جمع آوري شده و نيز طبـق نكـات گفتـه شده در مقدمه فصل و تئوري آزمايش بايد ميزان سود مورد نياز براي تهيه محلول را
  محاسبه كنيد كه مثلا اگر مشخصات بدست آمده براي سود مورد استفاده به صورت زير باشد :

  روش های محلول سازی
 2. حالا يك بالن ژوژ ه 250ميلي ليتري را برداشته و پس از اطمينان از تميز بودن آن ابتدا با كمي آب مقطر شست شو دهيد و سپس در حدود 100الي 150ميلي ليتـر آب مقطر داخل آن ريخته و مقدار سود مورد نياز را هم بعد از توزين كـردن بـه آن
  اضافه كنيد. 
 3. بالن را به خوبي تكان داده تا كل سود جامد داخل آن در آب حل شود و بعد از حل شدن كامل سود در آب ، بالن را بـر روي ميـز قـرار داده و بـه كمـك پيـست (آبفشان) به تدريج تا خط نشانه روي گردنه بالن به آن آب مقطر اضافه كنيد.
 4. ظرفي كه مي خواهيد محلول حاصله داخل آن نگهداري شود را ابتـدا بـا آب معمولي كاملا شسته و تميز كنيد و بعد يكبار هم با آب مقطـر شـست و شـو داده و خشك نماييد و سپس محلول را با احتياط داخل آن ريخته و درخاتمه برچسبي را به
  صــــورت تهيــه نمــوده و روي ظــرف نگهــداري محلــول بچسبانيد. 
Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp