تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نگهداری آب استخر شنا

نگهداری آب استخر شنا :

نگهداری آب استخر شنا ، شامل تعیین دما ،رطوبت ، سرعت جریان هوا و … می باشد.تمامی این آزمایش ها در  آزمایشگاه آب آبرام ، انجام می شود.

دما مناسب نگهداری آب استخر شنا :

درجه حرارت هواي استخرهاي سرپوشيده بايد يك تا دو درجه بالاتر از دماي آب باشد اما نبايد بيشتر از 30درجه سلسيوس شود .1دماي مناسب براي آب و هواي محيط استخرهاي مختلف مطابق جدول مي باشد.

نگهداری آب استخر شنا

رطوبت نگهداری آب استخر شنا :

ميزان رطوبت در محوطه استخر بايد در محدوده 50تا 60درصدكنترل گردد.

سرعت جريان هوا برای نگهداری آب استخر شنا :

سرعت جريان هوا در محوطه و اطراف استخر بايد حداكثر يك متر بر ثانيه و در اطراف جايگاه تماشاچيان بايد حداكثر 0.3متر بر ثانيه باشد.

اكوستيك برای نگهداری آب استخر شنا :

ميزان سر و صدا در سالنهاي شنا همواره مسئله ساز بوده است، اين ميزان در صورتي كه بيشتر از حد استاندارد باشد ميتواند از لذت شناگران بكاهد و باعث مزاحمت همسايگان(در استخرهاي روباز) گردد.
موضوع اخير را بايد در جانمايي محل سالن استخر و شكل ظاهري سالن مورد ملاحظه دقيق قرار داد. فضاهاي بزرگ با نازك كاريهاي سخت، صاف و بدون منفذ، سطوح شيشهاي و آب واقع در ترازهاي پائين، همه منعكس كنندههاي مناسبي براي صدا هستند و بنابراين پيش بيني فضاها يا سطوح جذب كننده يا كاهنده صدا در اين نوع مكانها الزامي است. مصالح جاذب صدا ميتواند در ديوارههاي فوقاني و سقف سالن قرار گيرد. اين مواد بايد در برابر تخريب ناشي از مواد شيميايي و رطوبت مقاوم باشد. در خصوص طراحي و اجراء سيستم هاي آكوستيك بايد مبحث 18مقررات ملي ساختمان رعايت گردد.

 

آب استخرهاي شنا اگر چه به مصرف شرب نميرسد، اما به لحاظ كيفيت بايد بسيار شبيه به استاندارد آب آشاميدني باشد چرا كه در صورت آلوده بودن و تماس با بدن انسان و يا خورده شدن اتفاقي آن موجب انتقال بيماري به انسان ميشود و خصوصاً در مواردي كه آب داراي باقيمانده مواد گندزداي فعال مانند كلر به مقدار كافي نيست، باعث ايجاد بيماري ميشود.
علاوه بر باكتريهاي نشانگر آلودگي مدفوعي (اشريشياكلي ،)
ميكرو ارگانيسمهاي بيماريزاي ديگر نيز در آب آلوده ديده ميشوند. اين ميكرو ارگانيسمها شامل:

  • سودوموناس آئروژينوزا ،
  • استرپتوككهاي مدفوعي
  • مايكوباكتريوم مارينوم

ميباشد كه مورد اخير ايجاد عفونتهاي مختلف چشم، گوش و پوست (به خصوص در افراد آسيب پذير و بيماراني كه سيستم دفاعي بدنشان تضعيف شده است) ميكند، ژيارديالامليا ،آنتامبا هيستوليتيكا و بالانتيديوم كلي معمولاً از طريق بلعيدن آب آلوده به كيست، به انسان انتقال مييابد. وجود گونه هاي آكانتاموبا و نگلريا فلوري نيز در آب باعث ايجاد بيماري كشنده مننگوانسفاليت و عفونت ريوي ميشود. اوسيست كريپتوسپوريديوم نسبت به فرايند كلر زني مقاوم است و عدم كاركرد صحيح فيلترهاي تصفيه باعث شيوع گاسترو آنتريت شديد (از طريق بلعيدن آب آلوده به اوسيست) ميشود.
گونه هاي مختلف شيستوزوماي بيماريزاي انساني نيز به صورت سركر
11از طريق پوست به انسان انتقال مييابد مانند شيستوزوما هماتوبيومعامل بيلارزيوس مثانهو شيستوزومابويسعامل خارش پاي شناگران در هر صورت عدم رعايت استانداردهاي بهداشتي مي تواند بيماري هاي بسياري نظير حصبه، شبه حصبه، اسهال، عفونت هاي گوش و حلق و بيني و يا حتي بيماريهاي مقاربتي را به شخص استفاده كننده از آب آلوده استخر منتقل نمايد.
بمنظور گندزدايي و نگهداری آب استخر شنا و زلال سازي دائمي و صحيح، مي توان آب استخر را در سطح بهداشتي قابل قبولي نگه
داشت. در استاندارد ملي ايران به شماره 4575برخي اطلاعات و الزامات مورد استفاده در گندزدايي و تصفيه آب هاي استخر شنا آورده شده است كه در جهت تكميل الزامات اين استاندارد و موارد مطرح شده در اين بخش مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

در تصفيه و گندزدايي آب استخرهاي شنا بايد ويژگيها و الزامات باكتريولوژيكي، فيزيكي و شيميايي مناسبي مطابق بند هاي و براي آب استخر شنا مد نظر قرار گيرد.
يادآوري – نمونه برداري براي انجام آزمونهاي لازم بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 4208سال 1385انجام گيرد.

نگهداری آب استخر شنا
نگهداری آب استخر شنا

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp