تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پلی کلرو بی فنیل

پلی کلرو بی فنیل

ترکیبات پلی کلرو بی فنیل یا ترکیبات PCB از طریق فرآورده های نفت و گاز وارد محیط های آبی می شوند و همچنین در تاسیسات تبادل گرما نیز این ترکیبات به وفور یافت می شوند. با وجود اينكه، استفاده از این ترکیب ها ممنوع شده است، هنوز ترکیبات زیادی وجود دارد که شامل PCB ها می شوند. این ترکیبات ممنوعه در استفاده در محیط زیست باعث آلودگی محیط زیست از جمله دریا ها و خاک و هوا می گردد. ترکیبات پلی کلرو بی فنیل سمی، از لحاظ زیستی انباشتی و بسیار پایدار هستند و بنابراین نیاز به آن وجود دارد آنها را در فاضلاب ها حذف شوند.

ترکیبات پلی کلرو بی فنیل باعث آلایندگی محیط زیست شده و اثرات زیانباری بر محیط زیست دارند.

ترکیبات پلی کلرو بی فنیل پلي كلرينه يك خانواده از تركيبـاتي هسـتند كـه داراي حلقه هاي بيفنيل بوده و محتـوي ٢تـا ١٠اتـم كلـر هسـتند و ايـن اختلاف در تعداد كلر آنها منجر به تشكيل بي فنيلهاي مختلفي شده است. اگرچه اين تركيبـات داراي ٢٠٩ عنــصر هسـتند، تنهـا ١٥٠ عنـصر براي مصارف تـجاري استفاده ميشوند.

ترکیبات تجاری پلی کلرو بی فنیل

این ترکیبات با نام های تجاری زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

  1. آروكـلور (آمريكا) 
  2. كـلوفن (آلمان)
  3. كــانكلور (ژاپـن)
  4. سـاوتول(روسـيه)
  5. پيرالن (فرانسه)

تركيبـات پلی کلرو بی فنیل بسـيار آبگريـز بـوده و خاصيت آبگريزي آنها با افزايش مقدار كلر تركيب بالا ميرود. اين خصوصيت باعث ميشود كه در خاكها و رسوبات آبي تجمع يابنـد. اين تركيبات به سرعت جذب مواد آلي ميشوند و غلظتهاي زيـادي از اين تركيبات در محلهاي توليد، انبار،كاربرد و يا دفع آنهـا ديـده شده است.

تبخير و گرد و غبار ناشي از خاكهاي آلوده ميتواند PCBs را وارد هوا كرده و از اين طريق آلودگي هواي محل را باعث شود. اين ترکيبات به دليل دارا بودن نيمه عمر طولاني ميتوانند تـا مسافتهاي زيـادي جابـه جـا شـوند.

مقاومـت محيطـي PCBs و گرايش به باقي مانـدن آنهـا در محـيط باعـث شـده اسـت کـه ايـن ترکيبات وارد زنجيره غذايي شوند. اين تركيبات به واسـطه طبيعـت چربي دوسـت، تمايـل بـه تجمـع در بافتهـاي چـرب را دارنـد. ايـن تركيبات در بافت چرب ماهيهـا، پرنـدگان، حيوانـات و انسـانهـا تجمع مييابند. انسانها از طريق خوردن غذا و يا نوشيدن آب آلوده به اين تركيبات آلوده خواهند شد. 

دفع بي رويه اين تركيبات به محيط در گذشته منجر به آلـودگي منابع محيط زيست شـده اسـت. نگرانـيهـايي كـه در مـورد اثـرات بهداشتي اين تركيبات بر روي انسان و نيز مقاومت آنها در محـيط وجود داشته است.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp