تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کیفیت خاك

کیفیت خاك

در پايش کیفیت خاك ، شاخص هاي هدايت الكتريكي(EC) ، فلزات سنگين و تخم انگل هاي نماتدي و فسفات و نیتروژن و پی اچ (PH) و … مي باشد. با توجه به اينكه استفاده از پساب و فاضلاب در آبياري ، بـه دليـل دارا بـودن ذرات معلـق باعث گرفتگي خلل و فرج و كاهش نفوذپذيري خاك ميگردد، اندازه گيري نفوذپذيري خـاك نيـز بـه فواصـل شـش ماهـه پيـشنهاد مي گردد. همچنين در صورت امكان با تجزيه خاك مقدار ازت ، فسفر و پتاسیم قابل جذب و ميزان تجمع املاح و فلزات سنگين را بايد تعيين نمود. شکل زیر مراحل پیشنهادی پایش خاک در بهره برداری از پساب ها و آب های برگشتی است. 

با توجه به نقش مواد آلي در تشكيل پيوند با فلزات سنگين و تجمع آنهـا در خـاك، در طـرح هـاي اسـتفاده از پـساب در آبياري، اندازه گيري مواد آلي خاك به ويژه بعد از هر سال زراعي ضروري مي باشد. از ديدگاه بهداشتي، با توجه بـه دوام بـالاي تخـم
انگلها و قابليت انتقال آنها در خاك، پايش خاك از نظر آلودگي به تخم انگل، از اهميت بالايي برخوردار مي باشد.نمونه برداري جهت بررسي عوامل زيستي خاك از سه عمق 5-0 و 15-10 و 35-30 سانتي متري توصيه مي گـردد. پـايش كيفيـت خـاك از سـه ديدگاه فيزيكي، شيميايي و عناصر غذايي اصلي و آلودگي، انجام مي گيرد. 

کیفیت خاك

آزمايش باكتريولوژيكي جهت برخی محصولات گندم، لوبيا که در خاک های مشکوک به  آلودگی پرورش می یابند لازم و ضروری است. در هيچ جاي دنيا وجود ندارد زيرا همگي طي پروسهاي آماده سازي شده سپس به مصرف ميرسند. با توجه به اينكه جو، يونجه و گياهان علوفه اي به مصرف حيوانات مي رسند و دامهـا نـسبت بـه اغلـب بـاكتري هـا و انگل هاي آن كاملا مقاوم مي باشند. استانداردي در اين زمينه تدوين نشده است.

در طالبي، هندوانه، گوجه و خيار سالم باكتري و تخم انگل وارد نمي گردد. آنها كه شكسته يا زخم خورده هستند، بايد به مصارف غيرخوراكي برسند و يا خوب شسته و ضدعفوني گردد. از ديدگاه پايش پساب مورد استفاده در آبياري محصولات، بايد در ابتداي شروع مصرف و پس از آن بر اساس برنامه،كيفيت پساب منتقله به مزرعه (به استثناي زمستان كه در كشاورزي مصرف نميگردد) از ديدگاه مناسب بودن جهـت گياهان و بهداشت محصول مورد بررسي قرار گيرد. 

پارامتر های آنالیز

  1. TDS ,SAR ,RSC ,EC ,COD ,BOD ,TSS ,pH
  2.  اكسيژن محلول
  3.  آنيون و كاتيون و عناصر مغذي
  4.  غلظت بر
  5.  فلزات سنگين (كروم، كادميوم، جيوه، سرب)
  6. فكال كليفرم
  7.  تخم انگل نماتودها
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp