تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آلودگی استخر

آلودگی استخر

آلودگی استخر و تمیز نمودن و گندزدایی استخرهای آلوده شده به مواد مدفوعی ،راسهالی و استفراغ شامل بندها و موارد زیر می شود:
الف) آلودگی استخر با مواد مدفوعی
1) وقتی مدفوع در استخر مشاهده گردد، فوراً باید همه افراد را از استخر خارج نمود.
2 )مواد مدفوعی را توسط وسیله ملاقه مانند خارج نموده و در توالت دفع می نمایند. وسیله مورد نظر را تمیز نموده و گندزدایی می نمایند.

3 )با روش سوپرکلریناسیون ، محل آلودگی استخر را حداقل با کلر آزاد 10 میلی گرم در لیتر و حداقل زمان 15 دقیقه گندزدایی م یکنند.
4 )قبل از اینکه به شناگران اجازه برگشت به استخر داده شود، کلر باقیمانده به 1 تا 3 میلی گرم در لیتر کاهش داده می شود.
ب) آلودگی به مواد اسهالی یا استفراغ
1) وقتی مواد اسهالی یا استفراغ مشاهده گردد . فوراً باید تمام افراد را از استخر خارج نمود.
2) اگر ممکن است، مسئول حادثه مشخص شده و در صورت نیاز تقاضای دکتر برای او بنمایند.                                                                 3) پمپ چرخش آب و دیگر تزریق کننده های شیمیائی خاموش گردد.                                                                                              4) مواد اسهالی و استفراغ با وسیله ای ملاقه مانند خارج و در توالت دفع شود. وسیله تمیز و گندزدایی شود.
5 )با روش سوپرکلریناسیون و حداقل با غلظت 50 میلی گرم در لیتر برای دو ساعت و نیم و با غلظت 110 میلی گرم در لیتر با یک ساعت و نیم زمان تماس گندزدایی استخر انجام شود.
6)روشن نمودن پمپ برگشت آب و تزریق کننده های شیمیائی.
7 )قبل از اینکه به شناگران اجازه ورود داده شود، میزان کلر آزاد باقیمانده به 1 تا 3 میلی گرم در لیتر کاهش داده شود.

در جدول زیر به طور خلاصه مشکلات و نواقص معمولاً که ممکن است در رابطه با کیفیت آب ایجاد شود، همچنین عوامل مسبب آن و راههای اصلاح آن

ارائه شده است.

آلودگی استخر

آلودگی استخر

آلودگی استخر

آلودگی استخر

آلودگی استخر

آلودگی استخر

آلودگی استخر
آلودگی استخر

در حال حاضر استاند ارد آب استخر به صورت پیش نویس به شرح جدول زیر تهیه شده است که پس از تصویب نهائی جهت اجرا اعلام خواهد شد ،
ممکن است تغییراتی در این پیش نویس انجام گیرد.

آلودگی استخر
آلودگی استخر
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp