تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نمونه برداری آب

نمونه برداری آب:

نمونه برداری آب مطالعه با جهت گیری موقتی عبارت است از تحقیق در مورد تغییرات موقتی شرایط فیزیکی و /یا شیمیایی رسوبات که در اثر آلودگی و /یا در اثر تغییرات طبیعی در گذشته حاصل شده است . تحقیقات با استفاده از نقاط نمونه برداری تعیین شده و روش های استاندارد شده بر طبق یک برنامه مشخص، باید انجام گیرد .

همه تجهیزات نمونه برداری و روش های اجرایی باید مستند شده و همه مشاهدات در محل انجام شود .
برای نمونه برداری آب ، اندازه گیری ها در محل مشخصی از برگ دفتر یا دفترچه ثبت گزارش ها، ثبت شود . این کار برای مطالعات بعدی جهت اهداف پایش با جهت گیری موقتی مفید است . ضروری است که توان آماری نمونه برداری قابل فهم ، صریح و با الزامات مطالعه هم خوانی داشته باشد . بررسی در پیکره آ بی دریافت کننده که به منظور پایش توسعه آلودگی انجام می گیرد، می تواند از یکی از دو روش زیر صورت پذیرد.

محل نمونه های سطحی در محدوده ای از نقطه مرجع، براساس اهداف و موضوعات تحقیق ، باید انتخاب شود . به طور قطع مجموعه نقاط نزدیک و چسبیده به محل بررسی بعدی در یک سری زمانی باید باشد. تعیین فاصله نقاط نمونه برداری نیاز به بررسی دقیق دارد . برای مثال : به کارگیری یک سیستم 1 مناسب است . میزان تکرار نمونه برداری بر مبنای تغییردر یکی ( DGPS) متفاوت تعیین موقعیت فراگیر از عوامل، مانند : میزان ته نشینی رسوب در م نطقه ، عوامل فصلی و میزان جریان تند آب ، تعیین خواهد شد. برای مثال : در مورد میزان ته نشینی رسوب در حد دو میلی متر در سال ، نمونه برداری می تواند به منظور حصول نتایج عملی ، هر پنج سال ( در عمق یک سانتی متر ) انجام شود . بدین ترتیب نمونه برداری در یک فاصله پ نج ساله ، تا حد زیادی بستگی به تعداد نمونه های گرفته شده، و توان آماری مورد نیاز جهت تعیین جهت گیری ها دارد .

آزمون از میان لایه های متعدد وسط رسوبات که به هم نریخته باشد ، باید انجام شود . عمق وفشردگی بیولوژیکی (عواملی که باعث پراکندگی رسوبات است و به و سیله حیوانات و حباب های گاز ایجاد می شود .) 2 ، در تحقیق باید مد نظر قرار گیرد . اگر مقرر است پایش بر اساس بخش های میانی رسوب انجام گیرد ، نمونه ها باید در حالت عادی در طول محوطه با حداکثر عمق ( نقاط عمیق ) ، محلی که تجربه ثابت کرده ، رسوبات دارای کمترین پر اکندگی هستند ، گرفته شود . در هر حال بهتر است ، قابلیت تطبیق منطقه نمونه برداری با انجام مطالعه ای توسط امواج صوتی، کنترل شود . عمیق ترین قسمت ها از بخش های به شکل کانال ، حتما بهترین مناطق نمونه برداری محسوب نمی شوند .

به عنوان مثال : استفاده از رسوبات بخش میانی برای نمونه برداری آب در پایش با جهت گیری موقتی نیاز به داده هایی از میزان رسوب گذاری ( مانند : داده های به دست آمده توسط دریافت اطلاعات از طریق ایزوتوپ 3 در لایه های میانی رسوبات ) دارد . عمق تغییر در رسوب برای زیر نمونه گیری ، بستگی به میزان فشردگی ( به هم پیوستگی ) رسوبات خواهد داشت . نمونه برداری در جهت عمودی زیر عمقی که فاقد رسوبات آلوده است ، باید انجام گیرد .
رسوباتی که به وسیله فعالیت های انسانی دارای پراکندگی فیزیکی هستند ( مانند ماهی گیری با تور ) عموما نتایج به دست آمده از مطالعات گذشته بر روی آنها با جهت گیری پایش، قابل استفاده نیستند.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp