تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

چه موقع باید آب استخر را تعطیل کرد

چه موقع باید استخر را تعطیل کرد

  1.  زمانی که استخر به مواد مدفوعی و یا استفراغ آلوده می شود.
  2. زمانی که آب استخر بسیار کدر و حالت ابری دارد و کف استخر از کناره ها قابل رویت نباشد.
  3. عدم تعادل شیمیائی آب. اگر ویژگی شیمیائی آب استخر غیرمتعادل گردد به نحوی که نتوان با تغییرات وتنظیمات جزئی آن را اصلاح نمود و لازم می باشد مقادیر زیادی مواد شیمیایی اضافه گردد، استخر باید بسته شود.
  4. نتایج آزمایشهای بیولوژیکی رضایت بخش نباشد. (جز آزمایش کل کلیفرم ها)
  5.  آب استخر باقی مانده ماده گندزدا نداشته باشد (کلر آزاد باقیمانده یا برم کل)
  6.  نقص های مکانیکی
  7. عدم عملکرد مناسب پمپ ها بنحوی که قادر به ادامه کار بطور مؤثر نباشند.

نظافت آب استخر و گندزدایی مواد مدفوعی ، اسهالی و استفراغ:

الف) آلودگی با مواد مدفوعی
1 وقتی مدفوع در استخر مشاهده گردد، فوراً باید همه افراد را از استخر خارج نمود.
2 مواد مدفوعی را توسط وسیله ملاقه مانند خارج نموده و در توالت دفع می نمایند. وسیله مورد نظر را تمیز نموده و گندزدایی می نمایند.
3 با روش سوپرکلریناسیون ، محل آلوده استخر را حداقل با کلر آزاد 10 میلی گرم در لیتر و حداقل زمان 15 دقیقه گندزدایی م یکنند.
4 قبل از اینکه به شناگران اجازه برگشت به استخر داده شود، کلر باقیمانده به 1 تا 3 میلی گرم در لیتر کاهش داده می شود.

ب) آلودگی به مواد اسهالی یا استفراغ
1 وقتی مواد اسهالی یا استفراغ مشاهده گردد . فوراً باید تمام افراد را از استخر خارج نمود.
2 اگر ممکن است، مسئول حادثه مشخص شده و در صورت نیاز تقاضای دکتر برای او بنمایند.
3 پمپ چرخش آب و دیگر تزریق کننده های شیمیائی خاموش گردد

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp