تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

محيط کشت باکتری های hpc

محيط کشت باکتری های hpc

محيط کشت باکتری های hpc در پلیت هایی به منطور شمارش باکتری های هتروتروف در محیط کشت pca اندازه گیری می گردد. پليت ها براساس تعداد نمونه ها، رقت ها و هرگونه مفروض هاي لازم قبل از آزمايش، بایستی آماده شود. براي حجمي از نمونه يا رقت مورد آزمايش مي توان دو نوع پليت تهيه كرد. براي روش پورپليت يا كشت سطحي بايد از ظروف شيشه اي سترون(با سطح مقطع 61سانتيمتر مربع) و يا از ظروف پلاستيکي با سترون سازي بالا (با سطح مقطع 75سانتيمتر مربع) استفاده كرد. همه ي نمونه ها يا حجم هاي رقيق شده ي آنها را با 71 بار تکان دادن به صورت بالا و پايين (يا جلو و عقب) كاملا مخلوط گردد. از دستگاه شيکر براي تکان دادن نمونه ها يا رقتها به مدت 51ثانيه نيز مي توان استفاده كرد. 

محيط کشت باکتری های hpc

محيط کشت باکتری های hpc

  • (Tryptone glucose yeast agar( plate count agar

اين محيط كشت براي روش pour plate و Spread Plateاستفاده مي شود. در اين محيط كشت باکتری های hpc  غني شده كه در گذشته بيشتر مورد استفاده قرار مي گرفت، كلني هاي كمتري نسبت به محيط كشت R2Aو يا NWRIآگار شمارش مي شوند. پس از اتوكلاو كردن محيط كشت در دماي 575درجهي سلسيوس به مدت 51دقيقه، pHآن بايد حدود 2 ± 1.7باشد. 

  • mHPC Agar

اين محيط كشت كه حاوي مواد مغذي بيشتري است فقط در صافي غشايي مورد استفاده قرار مي گيرد. پودر محيط كشت را با آّب مقطر مخلوط كنيد. در صورت نياز pHرا با 5 NaOHنرمال در 2.5 تنظيم كنيد و در حرارت ملايم بجوشانيد تا كاملاً حل شود. سپس گليسرول اضافه كنيد و در 575دماي درجه ي سيلسيوس به مدت 1دقيقه اتوكلاو كنيد. 

  • R7A Agar

اين محيط كشت براي روش pour plateو Spread Plateاستفاده مي شود. اين محيط كشت با مواد مغذي كم، شمارش كلني بيشتري را نسبت به محيط كشت با مواد مغذي زياد نشان مي دهد. pHرا با محلول K2HPO1يا KH2PO1جامد قبل از اضافه كردن آگار در حد 7.2تنظيم كنيد. براي حل شدن آگار، محيط كشت را حرارت دهيد و در 575درجه ي سلسيوس، به مدت 51دقيقه سترون كنيد. 

  • HPCA) NWRI Agar)

از اين محيط كشت براي روش هاي membrane filter وspread plate ، pour plate استفاده می شود. اين محيط كشت با مواد مغذي كم، شمارش كلني بيشتري را نسبت به محيط كشت با مواد مغذير زياد نشان مي دهد و به شکل آماده و بدون آب موجود نمي باشد و بايد از مواد اوليه تهيه شود. به اين دليل كاركنان آزمايشگاه ها اغلب تمايل كمتري به استفاده از آن دارند. قبل از اتوكلاو كردن به مدت 51دقيقه و در دماي 575درجه ي سيلسيوس، pH محيط را حدود 7.20تنظيم كنيد

 

Rate this post

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp