تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

BOD چیست؟

BOD چیست؟

BOD یا (biological oxygen demand)نرخ مصرف اکسیژن در داخل آب یا فاضلاب توسط میکروارگانیزم هنگام استفاده از مواد آلی موجود در محلول است.

از روی اندازه گیری BOD میتوان درصد سلامت و پاکی نمونه آب یا فاضلاب را تشخیص داد;اندازه تاسیسات تصفیه بیولوژیکی خصوصا میزان هوادهی فاضلاب در حوضچه های هوادهی را میتوان با اندازه گیری BODمحاسبه نمود.اگر BODنمونه کم باشد نمونه مورد نظر پاک است یا آنکه ارگانیزم های درون آن مرده اند و نیازی به اکسیژن ندارند.مثلا اگر BODآبی ppm1یا کمتر باشد نمونه تقریبا خالص است.آب باBOD تاppm5 نسبتا خالص فرض میشود و وقتی که BODبه بیشتر از ppm5 برسد خلوص نمونه مورد نظر مورد تردید قرارا میگیرد تا جایی که اگر به ppm20 یا بیشتر برسد سلامت عمومی مورد خطر واقع میگردد.

زیاد بودن BODآب در ورودی رودخانه ناشی از ورود فاضلاب است و تمام آبزیان را میکشد زیرا BODبالا نشان از وجود مواد آلی بالاست و باعث میشود اکسیژن مورد نیاز آبزیان توسط میکروارگانیزمهای تجزیه کننده مواد آلی دزدیده شود.

مهمترین ابزار سنجش مواد آلی قابل تجزیه زیست شناختی است که در مورد فاضلاب کاربرد متفاوت دارد.آلودگی فاضلاب ناشی از مواد خارجی است که به صورت معلق یا محلول در آن وجود دارد;اما تنوع و تعداد این مواد به قدری زیاد است که عملا امکان اندازه گیری هریک از این مواد وجود ندارد.ازاینرو لازم است مقدار این مواد را به طریق دیگری مورد سنجش قرار دهیم.یکی از مناسبترین راهها اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون است(اندازه گیری BOD).BOD5مقدار اکسیژن مصرفی در مدت 5روز است که طی آن تقریبا 60-70%از اکسیداسیون مواد آلی کربن دار انجام میپذیرد.از انجا که از نظر تئوریکی به دلیل اینکه سرعت اکسیداسیون واکنش بیوشیمیایی بر اساس بقایای مواد آلی محاسبه میگردد زمان اتمام آن بدرستی معلوم نیست.حدود 99-95%مواد کربنه در مدت 20 روز تجزیه میشود.اما 20 روز زمان بسیار طولانی برای کسب نتایج میباشد ;از طرفی از آنجا که درصد بالایی از  BODکل در 5روز اول دوره ی کشت تجزیه میشود در نتیجه آزمایش بر اساس BOD5 انجام میشود.پس باید به خاطر داشت  BOD5تنها بخشی از  BODکل را مشخص میکند و درصد دقیق اکسیژن مصرفی به خصوصیات بذر و مواد آلی بستگی دارد و میتوان مقدار دقیق آن را فقط با آزمایش اندازه گیری BOD و تجربه بدست آورد.

 

به اشتراک بگذارید :
whatsapp