تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آلودگی آب های سطحی

آلودگی آب های سطحی

يكي از مشكلات به وجود آمده از پسابهاي صنعتي، ورود آنها به آبهاي سطحي و زيرزميني و آلودگی آب های سطحی ميباشد، كه خطـرات ايـن معضل در مورد منابع سطحی آب زيرزميني خود را بيشتر نشان ميدهد. به طور كلي تخليه آبهاي صنعتي در آبها ميتوانـد آلـودگي هـاي زير را توليد كند:

  1. موجب بالا رفتن اسيديته آب مي شود.
  2. قلياييت آب را زياد مي كند.
  3. غلظت مواد محلول در آب زياد مي شود.
  4. چربي و روغن داخل آب مي رود.
  5. فلزات سنگين كه اكثرا در غلظتهاي بسيار كم باعث مسموميت ميشود را افزايش مي دهد.
  6. گازهاي سمي و بدبو داخل آب مي شود.
  7. مواد معلق و رنگي آب افزايش مي يابد.
  8. در بعضي موارد مواد راديواكتيويته وارد آب ميگردد.
  9. البته آب و خاك تا حدي قابليت تصفيه كنندگي داشته ولي اگر ميزان آلاينده ها از حدي افزايش يابد موجب آلودگي آب ميگردد.

امروزه توسعه روزافزون شهرنشيني به خاطر افزايش جمعيت و همچنين مهاجرت هاي بيش از اندازه روستاييان و عشاير به سـمت شهرها، به دليل امكانات شهري، مشكلاتي را ايجاد نموده، چراكه براي اين رشد ناگهاني جمعيـت و ايجـاد شـغل، سـرمايه گـذاري در صنايع امري اجتنابناپذير است. از طرفي در جوامع شهري نميتوان توليد اشتغال را در كشاورزي ايجاد نمود. بنابراين آنچه كه امروزه در حاشيه شهرها به چشم ميخورد، شهرك اه ي صنعتي بزرگ و كوچك ميباشد.

آلودگی-آب-های-سطحی

در هر توسعه، اگر تمامي جوانب در نظر گرفته نشود، ميتواند در آينده مشـكلات عديـدهاي را ايجـاد نمايـد.يكـي از مشكلاتي كه امروزه جوامع و كشورهاي پيشرفته صنعتي را در قبـال توسـعه صـنايع درگيـر نمـوده، پسـاب ناشـي از كارخانجـات و كارگاه هاي بزرگ و كوچك ميباشد، كه در بعضي موارد زيانهاي جبران ناپذيري را به محيط زيست آنهـا وارد نمـوده اسـت.(حادثـه چرنوبيل) بنابراين در بيشتر اين جوامع توسعه صنايع به هر قيمتي انجـام نمـيگيـرد و بعضـي از آنهـا نيـز كارخانجـات خـود را در كشورهاي ديگر ايجاد ميكنند (مانند ژاپن) چراكه توسعه پايدار تنها در صورتي تحقق خواهـد يافـت كـه بـه شـيوههـايي در توليـد فرآورده هاي صنعتي روي آورده شود كه ميزان پسماندها و آلاينده هاي ناشي از آنها، كمتر از فرايندهاي صنعتي متعـارف باشـد. ايـن تغييرات مستلزم ايجاد تكنولوژيهاي جديد و پاكيزه تري مي باشد.

از بين آلاينده هاي فوق الذكر، فلزات سنگين براي آبزيان و انسان بسيار مضر و حتي سرطانزا ميباشد و مقدار آن در آبخـوان قابل توجه بوده و در اكثر مناطق صنعتي توليد ميشود.  يكي از خاصيتهاي مضر فلـزات سـنگين ايـن اسـت كـه در بـدن انسـان و جانوران هضم نميشود بلكه در بدن انسان تجمع مييابد و ورود آنها از طريق مصرف حيوانات و حتي مصـرف مسـتقيم آب موجـب مسموميت شديد انسان خواهد شد. به طوري كه مرگ و ميرهاي ناشي از اين مسمويتها در دنيا به كرات اتفاق افتاده است.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp