تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد پساب خروجی فاضلاب

استاندارد پساب خروجی فاضلاب :

استاندارد پساب خروجی فاضلاب ، بر حسب منبع پذیرنده متفاوت می باشد. بر حسب اینکه منبع پذیرنده خروجی سیستم تصفیه فاضلاب زمین کشاورزی یا رودخانه ها و آب های سطحی یا چاه جذبی باشد متفاوت است. مصارف كشاورزي با توجه به حجم زياد مورد نياز، به عنوان يكي از مصارف اصلي پسابها و آبهاي برگشتي محسوب ميشـود. از بين منابع مختلف پسابها و منابع برگشتي، فاضلابهاي خانگي به خاطر حجم زياد و كيفيت مناسبتر بعد از طي مراحل تـصفيه براي مصارف كشاورزي از اولويت بيشتري برخوردار ميباشد. در استفاده از پسابهاي خانگي براي مصارف زراعي توجه بـه خـواص بهداشتي از جمله كليفرم، فكال كليفرم و تخم انگلهاي نماتودي از اهميـت بـالايي برخـوردار بـوده و از عوامـل محـدوديتزا در
انتخاب الگوي كشت محسوب ميشوند.


پسابهاي صنعتي به دليل حجم كم، پراكندگي و كيفيت متنوع و دارا بودن تركيبات مختلف از جمله فلزات سـنگين و تركيبـات شيميايي، براي مصارف كشاورزي برای استاندارد پساب خروجی فاضلاب در اولويت آخر ميباشند. از بين پـسابهـاي صـنعتي، پـسابهـاي مربـوط بـه صـنايع غـذايي از ويژگيهاي كيفي مناسبتري براي مصارف كشاورزي برخوردار ميباشند. در صورت استفاده از اين پسابهـا بـراي مـصارف زراعـي توجه به غلظت فلزات سنگين، هدايت الكتريكي  ،
ECتركيبات شيميايي آلي و معدني ضروري بـوده و نيـاز بـه رعايـت ملاحظـات زيست محيطي شديدتري ميباشد.


زه آبهاي كشاورزي بيشترين حجم آبهاي برگشتي را دارا بوده. با توجه به كيفيت آب مصرفي، خاكشناسي منطقـه، الگـوي كشت و شرايط اقليمي از كميت و كيفيت متفاوتي برخوردار ميباشند. اين منابع با توجه به حجم زياد و كيفيت خـوب بـراي مـصارف زراعي مناسب بوده و مهمترين عامل محدوديتزاي كيفي آنها ميزان هدايت الكتريكي
EC ميباشد. منبع پذیرنده برای استاندارد پساب خروجی فاضلاب به شرح زیر است.

آب سطحی : عبارت است از آبهای فصلی یا دائمی ، دریاچه های طبیعی یـا مصـنوعی و تالابه

چاه جاذب : عبارت است از حفره یا گودالی که قابلیت جذب داشته و کف آن تا بـالاترین سطح ایستایی حداقل 3متر فاصله داشته باشد.

ترانشه جذبی: عبارت است از مجموعه ای از کانالهای افقی که فاضلاب بـه منظورجـذب در زمین به آنها تخلیه شده. و فاصله کف آنها از بالاترین سطح ایسـتایی حـداقل 3متـر باشد.

کنار گذر : کانالی است که فاضلاب را بدون عبور از بخشی از تصفیه خانه یا کل آن بـه بخش دیگر و یا کانال خروجی هدایت کند.

تخلیه فاضلابها باید براساس استانداردهایی باشد که به صورت حـداکثر غلظـت آلـوده کننده ها بیان می شود و رعایت این استاندارد ها تحت نظارت سازمان حفاظـت محـیطزیست ضروری است. 

بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني WHO پساب مورد استفاده براي استخرهاي پرورش ماهي بايد عـاري از تخـم انگل نماتودها بوده و تعداد كليفرم مدفوعي در آنها بيش از 1000عدد در هر 100ميلـيليتـر نباشـد. بعـضي از نمـاتودهـا از جملـه كلونوركيس، شيستوزوما از جمله انگلهايي هستند كه در استفاده از اين منابع براي آبزيپروري داراي محدوديت ميباشند. در استفاده از پسابهاي شهري در آبزيپروري مهمترين عامل محدوديتزا، كليفرم، فكال كليفرم و تخم انگل نماتود ميباشد. در صورت تامين استانداردهاي بهداشتي امكان استفاده از اين منابع در اين بخش مقدور بوده ولي نياز بـه پـايش دقيـق محـصولات توليدي و پساب ورودي به بركه دارد.

در زمينه استفاده از زهآبهاي كشاورزي در آبزيپروري با توجه به اسـتانداردهـاي سـختگيرانه، سموم و علفكشها مهمترين عامل محدوديتزا بوده كه استفاده از اين منابع را با محدوديت مواجه ميسازد. در زمينه فاضلابهـاي صنعتي با توجه به كيفيت اين منابع و وجود فلزات سنگين، تركيبـات شـيميايي و نوسـانات شـديد PHو قلياييـت بـراي اسـتفاده در آبزيپروري توصيه نميگردد. در زمينه مصارف محيط زيست، امكان استفاده از پسابها و آبهاي برگشتي موجود بوده ولي با توجه استانداردهـاي سـختگيرانه مربوط به BOD ، كليفرم مدفوعي، فلزات سنگين و سموم و علفكشها، عملا استفاده از پسابهاي شهري و صـنعتي و زهآبهـاي كشاورزي را در اين مصارف با محدوديت مواجه ميسازد.


مهمترين عامل محدوديتزاي كيفي در استفاده از پسابهاي خانگي جهت استفاده در محيط زيست، كلـيفـرمهـاي مـدفوعي و BOD بوده. در استفاده از زهآبهاي كشاورزي بقاياي سموم و علفكشها در استفاده از پسابهاي صنعتي بسته بـه نـوع صـنعت، غلظت فلزات سنگين و مواد آلي ميباشد.

 

استاندارد پساب خروجی فاضلاب
استاندارد پساب خروجی فاضلاب

تاسیسات تصفیه فاضلاب بایستی به گونه ای طراحی ، احداث و بهره بـرداری گرددتـا پیش بینی های لازم جهت بـه حـداقل رسـانیدن آلـودگی در مواقـع اضـطراری از قبیـل شرایط آب و هوا یی نامناسب ، قطع برق ، نارسایی تجهیزات مکانیکی وفراهم گردد. آندسته از فاضلابهای صنعتی که آلودگی آنها بیش از ایـن اسـتاندارد هـا نباشـد مـی توانـد فاضلاب خود را با کسب موافقت سازمان بدون تصفیه دفع نمایند.

 

4.8/5 - (5 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp