تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تیتراسیون اسید ضعیف با باز قوی

تیتراسیون اسید ضعیف با باز قوی

در تیتراسیون اسید ضعیف با باز قوی و تیتراسیون ph متری اسید ضعیف و باز قوی باید بیلان غلظت پیش از شروع تیتراسیون و بیلان غلظت پس از شروع تیتراسیون محاسبه گردد و  پس از نقطه تعادل Equilibrium point مازاد غلظت OH به صورت Cx-C یا (C(x-1 بیان میشود. برای محاسبات مربوط به  تیتراسیون ph متری اسید ضعیف و باز قوی طبق روش زیر عمل می کنیم و بر اساس روش کار تیتراسیون فضای کار آماده می گردد.

           HA + OH(aq)   <=>  A(aq)  + H2

                                                               0                    0           C

                                                             C-CX         CX                 CX

تیتراسیون اسید ضعیف با باز قوی

 

برای تشخیص و برآورد امکان تیتراسیون اسید ضعیف با توجه به غلظت و pKa موارد زیر بررسی می­شود:

  1. pH  در نقطه x=0.5 یعنی نیمه راه خنثی شدن حساب شود. pH = pKa
  2.  pH  در نقطه x=2 را با توجه به رابطه pH حساب شود.
  3.  منحنی Acidimetry را به طور تقریبی رسم شود.( تهیه محلول استاندارد بافر )
  4. اگر جهش مابین دو سکو (یعنی سکوی مربوط به نیمه راه خنثی شدن pH = pKa و مازاد باز) 4 یا بیشتر از چهار باشد چنانچه شناساگری با حد انحراف ±0.1 واحد از pH  نقطه تعادل به کار رود تیتراسیون با خطای کمتر از 1%± قابل انجام است و قلیائیت کل قابل محاسبه است.

شرط حد براي تیتراسیون اسید ضعیف با باز قوی اين است كه شناساگري با حد انحراف ±0.1واحد از pH نقطه تعادل به كار رود در اين حالت تیتراسیون با خطاي حداكثر % ±1قابل انجام است.

منحنی تیتراسیون اسید ضعیف با باز قوی

معمولاً اسیدهای ضعیفی که در شیمی تجزیه کلاسیک تیتر می­شوند غلظتی در حدود 0.1M دارند. بنابراین با استفاده از روابط به دست آمده اگر حدود غلظتی 0.1M باشد اسیدهایی قابل تیتراسیون اسیدیمتری هستند که pKa آنها کمتر از 9 و حداکثر 9 باشد. البته اگر غلظت به 0.01 و 0.001 کاهش یابد حد pKa به ترتیب به 8  و 7 کاهش خواهد یافت. (طبق اصل لشاتلیه هر چه غلظت اسید ضعیف کاهش یابد رفتارش مشابه اسید قوی خواهد شد)

 

2.3/5 - (13 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp