تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

عوارض کلر آب استخر

عوارض کلر آب استخر

از عوارض کلر آب استخر تحریک و سوزش چشم ، ایجاد لکه بر پوست و خشک شدن پوست وایجاد قارچ های موضعی بر روی پوست و مو نام برد. ممكن است سوزش چشم در اثر شنای طولانی در آب با pH= 7 همراه با کلر ترکيبی باقيمانده کلر آمين ها یا تری کلرید نيتروژن اتفاق افتد. pH = 5.6 – 3.8 می تواند برای یک دوره زمانی کوتاه تحمل گردد که این بخاطر ظرفيت بالای بافری اشک چشم می باشد. احتمالا pH با ً7.5تا 7.6 برای به حداقل رساندن تحریک و سوزش چشم به همراه کلر آزادباقيمانده 0.6 ميلی گرم در ليتر برای گندزدایی مطلوب کافی می باشد. در صورتيكه pH بالاتر از 7.6 نيازمند کلرآزاد باقيمانده برابر 1 ميلی گرم در ليتر با قدرت گندزدایی مشابه می باشد. PH آب استخر باید کمتر از 8نگه داشته شود، چون مقدار کلر فعال موجود با افزایش PHبشدت کاهش می یابد.

 

عوارض کلر آب استخر تحریک و سوزش چشم ، ایجاد لکه بر پوست و خشک شدن پوست وایجاد قارچ های موضعی بر روی پوست و مو 

 

اهميت آب فهم عوارض کلر آب استخر بر سلامت جامعه و کاربردهاي مختلف آن از جمله (آشاميدني، صنعتي، شنا) سبب گردیده که استخرهاي شنا بصورت یک مرکز تفریحي مورد استفاده آحاد جامعه قرار مي گيرد و با توجه به موقعيت جغرافيایي کشور و قرار گرفتن ایران در منطقه گرم و نيمه خشک، استخرهاي شنا  روز به روز محبوبيت بيشتري بين مردم کسب ميکنند. عده زیادي از مردم روزانه از استخرهاي شنا استفاده ميکنند. بنابراین آب استخرها بایستي از لحاظ عوامل فيزیكي، شيميایي از جمله ميزان کلر باقيمانده ، ميزان pH و انجام آزمایشات ميكروبيولوژیكي توسط آزمایشگاه های آب معتبر مورد کنترل دقيق قرار گيرند تا خطري از هر نظر متوجه استفاده کنندگان نشود. در غير این صورت ممكن است نتایج نامطلوبي براي جامعه بوجود آید.

از آنجایي که کلر از یک سو داراي خطراتي براي چشم ها و دستگاه تنفسي مي باشد و عوارض کلر آب استخر از سوي دیگر با اجزا سازه اي استخر و دیگر تجهيزات آن ترکيب شده به آن صدمه و آسيب مي رساند. همچنين داراي بو و مزه نامطبوعي است، باید با کمال دقت مورد استفاده قرارگيرد. با توجه به اثرات سویي که گاز کلر بر سيستم تنفسي شناگران بویژه شناگران خردسال دارد. در استخرهاي سرپوشيده باید از تجهيزات مناسب تهویه به منظور تخليه هواي داخل سالن که حاوي مقادیر زیادي گاز کلر متصاعد شده از آب استخر مي باشد، استفاده شود. علاوه بر گاز کلر ،مشتقات کلر( هيپوکلریت سدیم و هيپوکلریت کلسيم) نيز در گندزدایي آب مورد استفاده قرار مي گيرند.

عوارض کلر آب استخر

  1. شنای طولانی در آب کلرینه و در pH=7.4 باعث سوزش چشم، ولی pH=6.5-8.3 به علت بافری بودن اشک چشم،آب کلرینه برای یک مدت طولانی قابل تحمل و در pH= 6.7-5.7 اگر ميزان کلر باقيمانده آزاد /6ميلی گرم در ليتر باشد سوزش چشم به همراه نخواهد داشت.
  2. مقدار کلر باقيمانده براي آب استخرها در شرایط عادي و غير اپيدمي در منابع جهاني و استاندارد ملي حداقل 1 ميلی گرم در ليتر و حداکثر 3ميلی گرم در ليتر پيشنهاد شده است و چنانچه مقدار کلر باقيمانده فعال در آب استخر در حد فاصل 2-3 ميلی گرم در ليتر باشد محيط زندگي غالب موجودات ریزه ذره بيني از بين خواهد رفت. و در آب استخر حفظ pH زیر 8 ضروری است زیرا مقدار کلر فعال موجود، با افزایش pH به مقدار زیادی کاهش پيدا می کند بطوریكه در pH= 8.5 حدود 8 درصد کلر بصورت HOCLمی باشد.
  3. مشكلات ناشي از پایين بودن pHدر استخرها، خوردگي، کاهش کلر، ایجاد لكه وتحریک پوست و چشم مي باشد.
  4. وجود قارچ هاي غير درماتوفيت شامل: آسپرژیلوس، فرميگاتوس، آسپيرژیلوس نيجر، پني سليوم، مرکورکلادوسپوریوم و قارچ هاي درماتوفيت شامل ایپدر موفایتون فلوکوزوم، تریكافاریتون، ورکوزوم، تریكوفاریتون منتاگروفایتس را از آب استخرها جدا کرده اند.
  5. کلروفرم موجود در استخرهای شنای سرپوشيده ناشی از کلرزنی آب توسط هيپوکلریت سدیم، به عنوان یک ماده ليپوفيليک فرار،می تواند از طریق آب وارد هوای آزاد استخر شود.
  6. کلرآمين ها نيز باعث ایجاد بوهای کلره شده و همچنين ایجاد تحریک و سوزش چشم می نماید. وقتی عمل کلرزنی اضافه صورت می گيرد تمهيدات لازم برای تهویه کافی جهت تری کلرید نيتروژن شكل گرفته که بد بو و خاصيت انفجاری دارد. استحمام و شنا نيز می تواند باعث جذب پوستی و تنفسی ترکيبات تری هالومتان ها گردد. لذا روش های جلوگيری از توليد کمتر این ترکيبات و تهویه مناسب هوای محيط استخر در دفع آلوده کننده های بيولوژیكی بویژه این ترکيبات از اهميت زیادی برخوردار است.
  7. از اسيد سيانوریک همراه با کلرزنی یا به شكل ایزوسيانورات کلر برای پایداری کلر باقيمانده استفاده می شود. رقيق سازی یا جایگزینی آب وقتی غلظت سيانورات از 100ميلی گرم در ليتر بيشتر گردد لازم است. کلر باقيمانده ترکيبی یک گندزدای با اثر کند می باشد و در باکتری کشی استخرهای شنا تأثير بسيار کمی دارد. کلرزنی آب حاوی آهن (به شكل محلول) باعث بدرنگ شدن آب و ایجاد لک در دیوارهای استخر می گردد. بنابراین در صورت وجود آهن و منگنز در آب ، باید از آب حذف شوند. 

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp