تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده

پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده

پساب مورد استفاده برای پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده ، بايد عـاري از تخـم انگل نماتودها بوده و تعداد كليفرم مدفوعي در آنها بيش از 1000عدد در هر 100ميلـيليتـر نباشـد. بعـضي از نمـاتودهـا از جملـه كلونوركيس، شيستوزوما از جمله انگل هايي هستند كه در استفاده از اين منابع براي آبزي پروري داراي محدوديت مي باشند. در استفاده از پسابهاي شهري در آبزي پروري مهمترين عامل محدودي تزا، كليفرم، فكال كليفرم و تخم انگل نماتود مي باشد.

 

تخم انگل نماتود که در استفاده از پساب تصفیه شده برای پرورش ماهی


در صورت تامين استانداردهاي بهداشتي امكان استفاده از اين منابع در اين بخش مقدور بوده ولي نياز بـه پـايش دقيـق محـصولات
توليدي و پساب ورودي به بركه دارد. در زمينه استفاده از زه آبهاي كشاورزي در آبزي پروري با توجه به اسـتانداردهـاي سـختگيرانه، سموم و علفكشها مهمترين عامل محدوديت زا بوده كه استفاده از اين منابع را با محدوديت مواجه مي سازد.

در زمينه فاضلاب هـاي صنعتي با توجه به كيفيت اين منابع و وجود فلزات سنگين ، تركيبـات شـيميايي و نوسـانات شـديد PH و قلياييـت بـراي اسـتفاده در آبزي پروري توصيه نمي گردد. 

در زمينه مصارف محيط زيست، امكان استفاده از پساب ها و آبهاي برگشتي موجود بوده ولي با توجه استانداردهـاي سـخت گيرانه مربوط به ،BOD ، كليفرم مدفوعي ، فلزات سنگين و سموم و علف كش ها، عملا استفاده از پسابهاي شهري و صـنعتي و زهآبهـاي كشاورزي را در مصارف پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده با محدوديت مواجه مي سازد. 

مهمترين عامل محدوديت زاي كيفي در استفاده از پساب هاي خانگي جهت استفاده در محيط زيست، كلـيفـرمهـاي مـدفوعي و
BOD بوده و در استفاده از زه آبهاي كشاورزي بقاياي سموم و علف كش ها در استفاده از پسابهاي صنعتي بسته بـه نـوع صـنعت، غلظت فلزات سنگين و مواد آلي مي باشد.

شاخص های کیفیت مطلوب آب پرورش ماهی

برای اساس استاندارد شماره ۸۷۲۶ سازمان ملی استاندارد، در مورد کیفیت لازم برای پرورش ماهی باید پارامتر های زیر اندازه گیری داده شده و با استاندارد انطباق داده شود.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp